Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam BỘ CÔNG AN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

1