Đại Sứ Quán Haiti Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : số 44/4 phố Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Điện thoại : (024) 7304 5599 | tại Hà Nội : 7304 5599 | từ tỉnh thành khác : 024 7304 5599| từ nước ngoài : 0084 24 7304

Embassy of Haiti in Hanoi Address : 44/4 Van Bao Street, Ba Dinh District, Hanoi city, Vietnam Phone : 024 37304 5599 | in Hanoi : 37304 5599 | outside Hanoi : 024 37304 5599  | outside   Vietnam 0084 24  37304 5599 Fax : 024 3726 5408 Email : amb.vietnam@diplomatie.

Do Haitian citizens require to make visa application for Vietnam? YES Haitian passport holders are required to make visa application for visiting Vietnam Options for citizens of Haiti getting a visa for Vietnam: Application For Visa At The Embassy or Consulate of Vietnam in the nearby countries of Haiti Application For Visa On Arrival –

Citizens of Haiti are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Haiti are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Haiti 🇭🇹? We are sorry to inform that you cannot obtain your Vietnam visa from a Vietnam Embassy/Consulate in Haiti since there is no Vietnam representative office opened in this country. You can come in person or contact to any Vietnam Embassy/Consulate in other countries to get

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Haiti 🇭🇹. Options for citizens of Haiti getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.

1 2