Kungani iVietnam iyindzawo lekufanele ivakashelwe takhamuti taseShayina I-Vietnam inetintfo letinyenti letingatiniketa tivakashi tayo. Live leliphephile futsi lelinebungani, lelinelizinga leliphansi lebugebengu, lokwenta kutsi libe yindzawo lekahle yebantfu labahamba bodvwa, imindeni, kanye nemacembu.

Kungani iVietnam iyindzawo lephelele yetakhamuti taseHong Kong I-Vietnam beyisolo itfola ludvumo emkhatsini wetivakashi letivela emhlabeni wonkhe, futsi ngesizatfu lesihle. Live lelitigabatisa ngemlandvo nemasiko lanjingile, lelinemitselela levela eShayina, eFrance, kanye nalamanye emave langemakhelwane.

Kungani iVietnam Kuyindawo Okufanele Ivakashelwe Abavakashi BaseShayina IVietnam inokuningi ongakunikeza izivakashi zayo. Kuyizwe eliphephile nelinobungane, elinezinga eliphansi lobugebengu, okulenza libe indawo ekahle yabahambi bodwa, imindeni, namaqembu.

Kutheni iVietnam iyindawo ekufuneka undwendwelwe kuyo kubakhenkethi baseTshayina IVietnam inezinto ezininzi zokubonelela iindwendwe zayo. Lilizwe elikhuselekileyo nelinobuhlobo, elinezinga eliphantsi lolwaphulo-mthetho, liyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yabahambi bodwa, iintsapho kunye namaqela.

1