Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Kunming (China) 🇨🇳 Address : No. 507, HongTa Mansion.

Tổng Lãnh Sự Quán Việ Nam tại Côn Ming – Trung Quốc 🇨🇳 Địa chỉ: Room 507, Hong Ta Mansion, No 155, Beijing Lu, Kunming, China 🇨🇳 Điện thoại: 63522669 Fax: 63516667 Email: tlsqcm@yahoo.com Website : http://vnconsulate-kunming.

1