Chính phủ Suriname hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Suriname tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Suriname tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Suriname tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Suriname tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Suriname hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Suriname tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Suriname tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Suriname tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Suriname hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Suriname hoặc Đại Sứ Quán Suriname tại TP Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Suriname tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Suriname hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Suriname tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Suriname tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Suriname tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Suriname hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Ghi chú : Chính phủ Suriname cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Suriname

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Suriname Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Suriname vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1