Apay Rumbeng nga Ikonsiderar Dagiti Turista nga Insik ti Panagbisita iti Vietnam? Mangitukon ti Vietnam iti naisangsangayan ken nadumaduma a kapadasan iti panagbiahe a sigurado a makaawis iti puso dagiti turista nga Insik. Adtoy ti sumagmamano a makapilit a rason no apay a rumbeng nga adda ti Vietnam iti ngato ti travel bucket list-da: Kasapulan

1