Akin et say Vietnam so Perpekton Panaayaman na saray Hong Kongese Tourists Say Vietnam et onkakasil ed saray turista manlapud interon mundo, tan walay maabig a rason. Saya so bansan walaan na mayaman ya awaran tan kultura, ya walay impluensya na China, France, tan arum niran kabangibang a bansa.

1