July 9, 2024
Sepedi

Vietnam visa inthaneteng bakeng sa bahahlauli ba Hong Kong: Tsohle tseo u lokelang ho tseba

Ke ka baka la’ng Vietnam e le Lefelo le le Phethagetšego la Baeng ba Hong Kong

Vietnam e be e dutše e hwetša botumo gare ga baeng ba go tšwa lefaseng ka bophara, gomme ka lebaka le le kwagalago. Ke naga yeo e ikgantšhago ka histori e humilego le setšo, yeo e nago le ditutuetšo tše di tšwago China, Fora le dinageng tše dingwe tša kgaufsi. Motswako wo wa moswananoši o bonagala ka go aga ga wona, dijo le meetlo, e dira gore e be lefelo le le kgahlišago go le hlahloba.

Go feta moo, Vietnam e tsebja ka batho ba yona ba borutho le bao ba amogelago baeng, e lego seo se e dirago naga e šireletšegilego le e nago le bogwera bakeng sa baeng. Badudi ba moo ba dula ba ikemišeditše go thuša le go abelana setšo sa bona le baeng, e lego seo se dirago gore phihlelo e humiše le go feta.

Lega go le bjalo, mohlomongwe le lengwe la mabaka a goketšago kudu a go etela Vietnam ke ditshenyagalelo tša yona tše di sa bitšego kudu tša bophelo. Go tloga go madulo go ya go dijo go ya go dinamelwa, selo se sengwe le se sengwe se na le theko e kwagalago, e lego seo se dirago gore e be lefelo le lebotse bakeng sa basepedi ba tekanyetšo.

Naga ye gape e šegofaditšwe ka diponagalo tša tlhago tše di makatšago, go tloga go mafsika a magolo a kalaka a Halong Bay go ya mašemong a mabotse a reise a Sapa. Le gona ka ge boemo bja leratadima bjo bo kgahlišago ngwaga ka moka, le ka mohla ga go na nako e mpe ya go etela Vietnam.

Na Baeng ba Hong Kong ba Hloka Visa ya go Tsena gore ba Tsene Vietnam?

Karabo e kopana ke ee. Baeng ba Hong Kong ga se ba lokollwa dinyakwa tša di-visa tša Vietnam gomme ba swanetše go dira kgopelo ya visa pele ba tloga ba lebile nageng yeo. Le ge go le bjalo, ditaba tše dibotse ke gore tshepedišo e dirilwe bonolo kudu ka go tsebagatšwa ga visa ya Vietnam inthaneteng.

Go dula Kgole le Botseta/Botseta bja Vietnam, Na Baeng ba Hong Kong ba ka Dira Kgopelo ya Visa ya Vietnam Inthaneteng?

Ee, baeng ba Hong Kong bjale ba ka dira kgopelo ya visa ya Vietnam Inthaneteng ba le ka gae goba ofising ya bona. Se se ra gore ga go sa na methaladi ye metelele goba maeto a mantši go ya ntlong ya botseta goba ntlong ya botseta. Seo o se hlokago ke kgokagano ya inthanete le metsotso ye mmalwa go phetha tshepedišo ya kgopelo ya inthanete.

Visa ya Vietnam inthaneteng, yeo gape e tsebjago e le Vietnam e-Visa, e hwetšagala go baswari ba diphasepoto ba dinaga ka moka le mafelo, go akaretša le Hong Kong. E šoma go fihla go matšatši a 90 ka go tsena ga tee goba tše ntši, e fa baeti go fetofetoga le maemo go rulaganya leeto la bona go ya ka fao.

Ke Mehola efe ya Vietnam Visa Online bakeng sa Bahahlauli ba Hong Kong?

Go na le mehola ye mmalwa yeo e dirago gore e-Visa ya Vietnam e be kgetho ye e tumilego go baeng ba Hong Kong, ka tsela ye e latelago:

 • Tshepedišo ye bonolo ya kgopelo: Tshepetšo ya kgopelo ya inthanete ya visa ya Vietnam e bonolo gomme e ka phethwa ka metsotso ye mmalwa. Seo o se hlokago ke kgokagano ya inthanete ye e tsepamego, phasepoto ye e šomago, le karata ya debit/credit go dira tefo.
 • Boiketlo: Kgopelo ya visa ya inthaneteng e dumelela baeng ba Hong Kong go dira kgopelo ya visa ya bona nako efe goba efe le go tšwa kae goba kae, ntle le go nyakega ga go etela ntlo ya botseta ya Vietnam goba lefelo la botseta. Se se hola kudu-kudu go bao ba dulago mafelong a kgole goba bao ba nago le lenaneo le le swaregilego.
 • Go boloka nako: Tshepetšo ya setšo ya kgopelo ya visa e ka ja nako gomme e akaretša go ema methaleng ye metelele. Ka visa ya Vietnam inthaneteng, tshepedišo ka moka e ka phethwa ka metsotso e sego kae, ya boloka nako ya bohlokwa bakeng sa baeng ba Hong Kong.
 • Ga go nyakege gore go romelwe ditokomane: Go fapana le tshepedišo ya setšo ya kgopelo ya visa, moo bakgopedi ba swanetšego go romela ditokomane tše di fapafapanego, visa ya Vietnam inthaneteng e nyaka fela khopi ye e skenilwego ya phasepoto ya mokgopedi. Se se dira gore tshepedišo ye e se be le mathata le go se raragane kudu.
 • Go nepagala le go fetofetoga: Visa ya Vietnam inthaneteng e šoma go fihla go matšatši a 90 ka go tsena ga tee goba tše ntši, e fa baeti ba Hong Kong go fetofetoga le maemo go tsena le go tšwa Vietnam ka makga a mantši ka gare ga nako ya go šoma. Se se phethagetše bakeng sa bao ba rulaganyago go etela dinaga tše dingwe tša kgaufsi nakong ya leeto la bona la go ya Vietnam.
 • Dintlha tše dintši tša go tsena: Go na le maema-fofane a 13, dikgoro tše 16 tša mollwane wa naga, le dikgoro tše 13 tša mollwane wa lewatle tšeo di dumelelago baswari ba e-visa ba Vietnam go tsena le go tšwa nageng gabonolo. Se se fa baeng ba Hong Kong kgetho ya go kgetha lefelo leo ba le ratago la go tsena go ya ka dithulaganyo tša bona tša maeto.

Ditefelo tša semmušo tša visa ya Vietnam bakeng sa baeng ba Hong Kong

Ditefelo tša semmušo tša di-visa tša Vietnam bakeng sa baeng ba Hong Kong di ka hwetšwa wepesaeteng ya mmušo. Bakeng sa visa ya go tsena ga tee, yeo e šomago go fihla go matšatši a 30, tefo ke US$25. Se se bolela gore o ka tsena Vietnam gatee gomme wa dula palomoka ya matšatši a 30. Bakeng sa visa ya go tsena gantši, yeo gape e šomago go fihla go matšatši a 30, tefo ke US$50. Kgetho ye e go dumelela go tsena le go tšwa Vietnam ka makga a mantši ka gare ga nako ya matšatši a 30.

Ge e ba o rulaganya go dula Vietnam ka nako e telele, o ka kgetha visa ya go tsena gatee yeo e šomago go fihla matšatši a 90, yeo gape e bitšago US$25. Visa ye e go dumelela go tsena Vietnam gatee gomme o dule palomoka ya matšatši a 90. Bakeng sa visa ya go tsena gantši yeo e šomago go fihla go matšatši a 90, tefo ke US$50. Ka visa ye, o ka tsena le go tšwa Vietnam ka makga a mantši ka gare ga nako ya matšatši a 90.

Go bohlokwa go lemoga gore ditefelo tše di ka fetoga, ka fao go eletšwa gore ka mehla o netefatše ditekanyo tša bjale pele o romela kgopelo ya gago ya visa.

Go kwešiša di-visa tša go tsena ga tee le tša go tsena gantši bakeng sa baeng ba Hong Kong

Bjale ka ge re akaretša ditefelo tša di-visa, a re tseneleng ka mo go tseneletšego mehuta e fapa-fapanego ya di-visa tšeo di hwetšagalago bakeng sa baeng ba Hong Kong. Bjalo ka ge go boletšwe pele, visa ya go tsena gatee e go dumelela go tsena Vietnam gatee gomme o dule ka nako e itšego. Ye ke kgetho e tumilego bakeng sa baeng bao ba rulaganyago feela go etela Vietnam gatee goba ka nako e kopana.

Ka lehlakoreng le lengwe, visa ya go tsena gantši e go dumelela go tsena le go tšwa Vietnam ka makga a mantši ka nako yeo e boletšwego. Ye ke kgetho e kgolo bakeng sa baeng bao ba rulaganyago go ya dinageng tša kgaufsi gomme ba nyaka go feto-fetoga le maemo ga go boela Vietnam. Gape e na le mohola go basepedi ba kgwebo bao ba ka swanelwago ke go tšea maeto a kgafetšakgafetša go ya Vietnam.

Pholisi ya go bušetša tšhelete bakeng sa baeti ba Hong Kong

Tiragalong e nyamišago ya gore kgopelo ya gago ya visa e gannwe, ga go na pholisi ya go bušetša tšhelete bakeng sa baeng ba Hong Kong. Ditefelo tša visa ga di bušetšwe boemong le ge e le bofe, go sa šetšwe lebaka la go gana. Ke ka lebaka leo go lego bohlokwa go netefatša gore ditokomane ka moka tše di nyakegago le tshedimošo di fiwa ka nepagalo le ka nako.

Go dira kgopelo ya visa ka moemedi

It’s worth mentioning gore tefo ya visa e ka ba godimo ge o kgetha go dira kgopelo ka moemedi wa visa. Se ke ka lebaka la gore moemedi a ka lefiša tefo ya tirelo godimo ga tefo ya semmušo ya visa. Le ge go le bjalo, go šomiša moemedi wa visa go ka go bolokela nako le maitapišo ka ge ba tla go swaragana le tshepedišo ya kgopelo. E no kgonthišetša gore o kgetha moemedi yo a nago le botumo bjo bobotse le yo a ka botwago go efoga ditefelo le ge e le dife tša tlaleletšo goba go diega.

Vietnam visa inthaneteng bakeng sa bahahlauli ba Hong Kong: Mmuso websaeteng vs baemeli ka tšeptjoang

Ka go hlatloga ga ditirelo tša di-visa tša inthaneteng, tshepedišo ye e fetogile ye bonolo kudu le ye e šomago gabotse. Eupša potšišo e sa le gona, ke kgetho efe yeo e lego ye kaone go baeng ba Hong Kong – weposaete ya mmušo goba baemedi bao ba ka botwago?

Go go thuša go dira phetho yeo e nago le tsebo, mo ke lelokelelo la mehola le mathata bakeng sa kgetho e nngwe le e nngwe:

1. Webosaete ya mmušo:

 • Tefo ya fase: Webosaete ya mmušo e fana ka tefo ya fase ya dikgopelo tša divisa, e dira gore e be kgetho yeo e nago le bogwera bja tekanyetšo.
 • Itirele: Ka weposaete ya mmušo, o swanetše go phetha tshepedišo ya kgopelo ya visa ka bowena. Se se ka ja nako le go gakantšha, kudu-kudu go bao ba tšeago maeto a mathomo go ya Vietnam.
 • Ga go na thekgo: Webosaete ya mmušo ga e neelane ka thekgo efe goba efe go bakgopedi ba divisa. Ge o na le dipotšišo goba o kopana le ditaba dife goba dife, o tla swanelwa ke go di sepelasepela ka bowena.

2. Baemedi ba ka tšeptjoang: .

 • Tefo ye e phagamego: Baemedi bao ba ka botwago ba lefiša tefo ya godimo bakeng sa ditirelo tša bona, eupša se gantši se lokafatšwa ke mehola yeo ba e fago.
 • Boitseanape: Ka boitemogelo bja mengwaga ye mentši ka intastering, baemedi bao ba ka botwago ba na le bokgoni le tsebo ya go netefatša gore kgopelo ya gago ya visa e amogetšwe le go tlišwa ka nako.
 • Thekgo: E nngwe ya mehola ye megolo ya go šomiša baemedi bao ba ka botwago ke thekgo yeo ba e fago. Di hwetšagala inthaneteng go araba dipotšišo dife goba dife ka pela goba go thuša ka ditaba dife goba dife tšeo o ka kopanago le tšona nakong ya tshepedišo ya kgopelo ya visa.
 • Tirelo ya go akgofiša: Ge go ka direga gore o nyaka visa ya gago ka pela, baemedi bao ba ka botwago ba na le kgetho ya go akgofiša kgopelo ya gago, go netefatša gore o hwetša visa ya gago ka nako.
 • Thušo ge o fihla: Baemedi ba ka botwago ba fana ka ditirelo tša tlaleletšo tša go swana le go akgofiša tumelelo ya bofaladi le go fana ka go tšea boemafofane le go fetišetša hoteleng ya gago. Se e ka ba se se thušago kudu go bao ba etelago Vietnam ka lekga la mathomo.

Ka gona, ke kgetho efe yeo baeng ba Hong Kong ba swanetšego go e kgetha bakeng sa visa ya bona ya Vietnam? Mafelelong go ithekgile ka tekanyetšo ya gago, nako le maemo a boiketlo ka tshepedišo ya kgopelo ya visa. Ge o le ka tekanyetšong ye thata gomme o na le nako ye ntši ya go sepelasepela tshepedišong, weposaete ya mmušo e ka ba kgetho ye kaone go wena. Lega go le bjalo, ge e ba o ikemišeditše go lefa tefo e phagamego bakeng sa phihlelo e se nago mathata, baemedi bao ba ka botwago ke tsela yeo o swanetšego go e sepela.

Go tšea nako ye kaakang gore baeng ba Hong Kong ba hwetše tumelelo ya visa?

Ditaba tše dibotse ke gore tshepedišo ya kgopelo ya visa ya Vietnam e akgofile e bile e a šoma gabotse. Gantši go tšea matšatši a 3-5 a mošomo gore visa ya gago e šongwe. Le ge go le bjalo, ka dihla tša tlhora, go ka tšea nako ye telele go se nene. Ka fao, go kgothaletšwa go dira kgopelo ya visa ya gago nako ye telele e sa le pele go efoga go diega le ge e le gofe dithulaganyong tša gago tša maeto.

Hle ela hloko gore Bofaladi bja Vietnam, moo kgopelo ya gago ya visa e šongwago gona, ga e šome ka Mekibelo, Sontaga, Letšatši la Setšo la Sehlopha sa Tšhireletšo ya Setšhaba sa Batho sa Vietnam (August 19), le matšatši a maikhutšo a Setšhaba. Se se ra gore ge o rulaganya go tšea maeto mo matšatšing a, o tla swanelwa ke go dira kgopelo ya visa ya gago pejana goba o šomiše ditirelo tša moemedi yo a ka botwago.

Ke matšatši afe a maikhutšo a setšhaba kua Vietnam ao baeng ba Hong Kong ba swanetšego go a ela hloko?

Go bohlokwa go tseba ka matšatši a maikhutšo a Setšhaba kua Vietnam go efoga mathata afe goba afe ge o dira kgopelo ya visa ya gago. Se se latelago ke lenaneo la go hlahloba la matšatši a maikhutšo a Setšhaba kua Vietnam ao o swanetšego go a ela hloko bjalo ka moeng wa Hong Kong:

 1. Letsatsi la Ngwaga o Moswa (January 01) .
 2. Tet Holiday (go ya ka almanaka ya ngwedi, gantši e wela ka Pherekgong goba Hlakola) .
 3. Letšatši la Segopotšo sa Dikgoši tše di Fegilwego (letšatši la bo-10 la kgwedi ya boraro ya ngwedi) .
 4. Letšatši la Kopano (April 30) .
 5. Letšatši la Bašomi (Motsheganong 01) .
 6. Letšatši la Bosetšhaba (Lwetse 02) .

Nakong ya matšatši a a maikhutšo, Bofaladi bja Vietnam bo ka se be bo šoma dikgopelo tša di-visa. Ka gona, go kaone go rulaganya leeto la gago ka mo go swanetšego gomme o dire kgopelo ya visa ya gago e sa le pele bakeng sa go phema go diega le ge e le gofe.

Tsela ya go hwetša visa ya ka pela ya go ya Vietnam bakeng sa baeti ba Hong Kong?

Ge e ba o kitimela gomme o nyaka go hwetša visa ya gago ya Vietnam ka pela, baemedi le bona ba nea ditirelo tša ka pela. Ditirelo tše di tla le tefo ya tlaleletšo eupša di ka go phološa ditabeng le ge e le dife tša di-visa tša motsotso wa mafelelo. Dikgetho tša go hwetša visa e akgofilego ya go ya Vietnam ke tše:

 • Visa ya letšatši le tee: Baemedi ba ka šoma kgopelo ya gago ya visa ka letšatši le tee gomme ba e dumelelwa ka diiri tše mmalwa fela. Ye ke kgetho e botse ge e ba o swanetše go ya Vietnam ka bjako.
 • Visa ya diiri tše 4: Ge o na le nako ye nnyane, o ka kgetha tirelo ya visa ya diiri tše 4. Se se go dumelela go amogela visa ya gago mo diiri tše 4 tša go romela kgopelo ya gago.
 • Visa ya diiri tše 2: Bakeng sa maemo a feteletšego, baemedi gape ba nea tirelo ya visa ya diiri tše 2. Ye ke kgetho ya ka pela yeo e lego gona, gomme visa ya gago e tla dumelelwa mo diiri tše 2 tša go romela kgopelo ya gago.

Ke Eng Seo Baeti ba Hong Kong ba Swanetšego go Itokišeletša go Dira Kgopelo ya Visa ya Vietnam Inthaneteng?

Go dira kgopelo ya e-visa ya Vietnam, baeng ba Hong Kong ba swanetše go lokišetša ditokomane tše di latelago:

 • Phasepoto yeo e nago le dikgwedi tše 6 tša go šoma le matlakala a 2 ao a se nago selo: Go swana le kgopelo efe goba efe ye nngwe ya visa, phasepoto ye e šomago ke selo seo se swanetšego go baeng ba Hong Kong bao ba dirago kgopelo ya e-visa ya Vietnam. Phasepoto e swanetše go ba le bonnyane bja go šoma ga dikgwedi tše 6 go tloga ka letšatšikgwedi leo o reretšwego go tsena Vietnam.
 • Tshedimošo ya diphasepoto: Baeng ba go boga naga go tšwa Hong Kong ba tla swanelwa ke go fa tshedimošo ya bona ya phasepoto go swana le leina, bong, letšatšikgwedi la matswalo, lefelo la matswalo, nomoro ya phasepoto le botšhaba. Go bohlokwa go netefatša gore tshedimošo ka moka yeo e filwego e nepagetše ebile e sepelelana le tshedimošo yeo e lego phasepotong ya gago.
 • Aterese ya imeile: Baeti ba tšwago Hong Kong ba tla swanelwa ke go nea aterese ya imeile yeo e šomago gore ba hwetše tiišetšo ya bona ya visa. Aterese ye ya imeile e tla šomišwa gape go mangwalo afe goba afe a ka moso ao a amanago le e-visa ya gago ya Vietnam.
 • Karata ya mokitlana/debit ye ​​e šomago goba akhaonto ya Paypal: Baeng ba Hong Kong ba tla swanelwa ke go ba le karata ya mokitlana/debit ye ​​e šomago goba akhaonto ya Paypal go lefa tefo ya go šoma ka visa. Ke tsela ye e bolokegilego le ye e loketšego ya go dira ditefelo le go šireletša bareki.
 • Aterese ya nakwana kua Vietnam: Baeng ba Hong Kong ba tla swanelwa ke go nea aterese ya nakwana kua Vietnam, e bjalo ka hotele goba madulo ao ba a rulagantšego. Aterese ye e tla šomišwa ka mabaka a taolo gomme e swanetše go ba ka gare ga naga.
 • Morero wa ketelo: Baeng ba go boga naga ba tšwago Hong Kong ba tla swanelwa ke go bolela morero wa bona wa ketelo, e ka ba bakeng sa boeti, mošomo, kgwebo goba go ithuta. Go bohlokwa go lemoga gore ka merero ye mengwe ntle le boeti, ditokomane tša tlaleletšo di ka nyakega go hlatsela morero wa ketelo ya gago.
 • Matšatši a go tsena le go tšwa: Baeng ba Hong Kong ba tla swanelwa ke go nea matšatši a bona ao ba a rulagantšego a go tsena le go tšwa Vietnam. Go bohlokwa kudu go kgonthišetša gore visa ya gago e šoma nako ka moka ya go dula ga gago Vietnam.
 • Mafelo a go tsena le go tšwa ao a reretšwego/maemafofane: Baeng ba Hong Kong ba tla swanelwa ke go laetša mafelo a go tsena le go tšwa goba maema-fofane a Vietnam ao ba rulaganyago go a diriša. Go bohlokwa go lemoga gore o swanetše go tsena Vietnam ka boema-kepe bjo bo ngwadišitšwego go e-visa ya gago, ntle le maema-fofane.
 • Mošomo wa gona bjale: Baeng ba go boga naga ba tšwago Hong Kong ba tla swanelwa ke go nea tsebišo mabapi le mošomo wa bona wa gona bjale, go akaretša le leina la khamphani, aterese le nomoro ya mogala. Tshedimošo ye e nyakega go netefatša maemo a gago a mošomo le morero wa ketelo.

Ke ditokomane dife tšeo di nyakegago go tsenya bakeng sa kgopelo ya inthanete ya visa bakeng sa baeng ba Hong Kong?

Go dira kgopelo ya visa ya Vietnam inthaneteng, o tla swanelwa ke go tsenya ditokomane tše pedi: khopi ye e skenilwego ya letlakala la gago la datha ya phasepoto le senepe sa morago bjale sa seswantšho. Ditokomane tše di bohlokwa kudu go netefatšeng boitšhupo bja gago le go netefatša tshepedišo ya kgopelo ya visa ye e se nago mathata.

Dinyakwa tša Khopi ye e Skenilwego ya Letlakala la Datha ya Phasepoto:

Khopi ye e skenilwego ya letlakala la gago la datha ya phasepoto ke tokomane ya bohlokwa kudu yeo e nyakegago bakeng sa kgopelo ya inthanete ya visa ya Vietnam. E šomišwa go netefatša tshedimošo yeo e filwego ka gare ga foromo ya gago ya kgopelo ya visa. Dinyakwa tše di itšego tša khopi ye e skenilwego ya letlakala la gago la datha ya phasepoto ke tše:

 • E swanetše go ba skena se se hlakilego, se se balegago, le sa letlakala ka moka.
 • Seswantšho seo se lego letlakaleng ga se sa swanela go ba se se sa bonagalego gabotse goba se se kgopamego.
 • E swanetše go akaretša dintlha tša gago tša motho ka noši, go swana le leina la gago, letšatšikgwedi la matswalo, le nomoro ya phasepoto.
 • Methaladi ya ICAO ka fase ga letlakala e swanetše go bonagala.
 • Sebopego sa faele se swanetše go ba ka PDF, JPEG, goba JPG bakeng sa go romela gabonolo.

Go bohlokwa go netefatša gore letlakala la gago la datha ya phasepoto le fihlelela dinyakwa tše ka moka go efoga go diega goba go gana kgopelo ya gago ya visa.

Dinyakwa tša seswantšho sa seswantšho bakeng sa kgopelo ya visa ya inthaneteng:

Tokomane ya bobedi yeo e nyakegago bakeng sa kgopelo ya inthanete ya visa ya Vietnam ke seswantšho sa morago bjale sa seswantšho. Seswantšho se se šomišwa go netefatša boitšhupo bja gago gomme se swanetše go swana le motho yo a lego ka gare ga phasepoto ya gago. Dinyakwa tše di kgethegilego tša senepe sa seswantšho ke tše:

 • E swanetše go ba senepe sa bogolo bja phasepoto (4x6cm).
 • Seswantšho se swanetše go tšewa mo dikgweding tše tshela tša go feta.
 • O swanetše go ba o lebeletše khamera thwii.
 • Ga se wa swanela go ba o apere digalase tša mahlo goba seširo sefe goba sefe seo se khupetšago sefahlego sa gago.
 • Lemorago le swanetše go ba le lešweu goba le le tšhweu.
 • Photo e swanetše go ba ka mmala gomme e be le segalo se se hlakilego le sa tlhago sa letlalo.
 • Sebopego sa faele e swanetše go ba JPEG, JPG, goba PNG.

Kgomarela dinyakwa tše go netefatša gore senepe sa gago se a amogelwa gomme kgopelo ya gago ya visa e šongwa ntle le ditaba.

Tsela ya go dira kgopelo ya visa ya Vietnam inthaneteng bakeng sa baeti ba Hong Kong?

Tshepedišo ya go dira kgopelo ya Vietnam e-visa bakeng sa baeti ba Hong Kong e bonolo gomme e ka phethwa ka megato e sego kae e bonolo:

 • Kgato ya 1: Etela weposaete ya semmušo ya kgopelo ya e-visa ya Vietnam gomme o kgotle konope ya “Dira Kgopelo Bjale”.
 • Kgato ya 2: Tlatša tshedimošo ka moka ye e nyakegago ka nepagalo, go akaretšwa dintlha tša gago tša phasepoto, morero wa ketelo, le matšatšikgwedi ao a reretšwego go tsena le go tšwa.
 • Kgato ya 3: Laetša khopi ya dijithale ya letlakala la bio la phasepoto ya gago le senepe sa morago bjale sa bogolo bja phasepoto.
 • Kgato ya 4: Dira tefo ya tefo ya tshepedišo ya visa o šomiša karata ya mokitlana/debit ye ​​e šomago goba akhaonto ya Paypal.
 • Kgato ya 5: Ge kgopelo ya gago e rometšwe, o tla amogela imeile ya tiišetšo yeo e nago le khoutu ya tšhupetšo.
 • Kgato ya 6: Nako ya tshebetso bakeng sa Vietnam e-visa hangata 3-5 matsatsi a kgwebo. Ge visa ya gago e šetše e dumeletšwe, o tla amogela kgokagano ya go taonelouta e-visa ya gago.
 • Kgato ya 7: Phrintha e-visa ya gago gomme o e rwale ge o e-ya Vietnam.

Hle ela hloko gore baeng ba Hong Kong ba swanetše go tsena Vietnam ka boema-kepe bjo ba bo ngwadišitšego kgopelong ya bona, ka ntle le maema-fofane. Ge e ba o nyaka go tsena Vietnam ka boema-kepe bjo bo fapanego, o tla swanelwa ke go dira kgopelo ya e-visa e mpsha.

Tsela ya go hlahloba Vietnam e-visa boemo bakeng sa Hong Kongese bahahlauli?

Ge o šetše o dirile kgopelo ya e-visa ya Vietnam ka katlego, o ka hlahloba maemo a yona o diriša wepesaete ya semmušo ya Lefapha la Bofaladi la Vietnam. Kamoo o ka e dirago ka gona ke ye:

 1. Etela wepesaete ya Lefapha la Bofaladi la Vietnam.
 2. Klika go “Lekola Boemo.”
 3. Tsenya khoutu ya gago ya kgopelo, imeile le letšatšikgwedi la matswalo.
 4. Klika go “Batla.”

Webosaete e tla bontšha maemo a bjale a kgopelo ya gago ya visa, e ka ba e le tshepedišong, e dumeletšwe goba e gannwe. Ge e ba visa ya gago e dumeletšwe, o ka e taonelouta le go e gatiša bakeng sa leeto la gago la go ya Vietnam.

Go kwešiša tshepedišo ya kgopelo ya visa

Pele re itahlela ka gare ga malebela le maqheka, a re thomeng ka go kwešiša tshepedišo ya kgopelo ya visa bakeng sa baeng ba Hong Kong. Bjalo ka moswari wa phasepoto ya Hong Kong, o na le dikgetho tše pedi tša go dira kgopelo ya visa ya go ya Vietnam: ka ntlo ya botseta goba inthaneteng. Le ge kgetho ya ntlo ya botseta e ka bonagala e le tsela ya setšo le ye bonolo, e ka ja nako gomme e ka nyaka gore o etele ntlo ya botseta ka mmele ka makga a mantši. Se e ka ba bothata, kudu-kudu ge e ba o e-na le lenaneo le le swaregilego.

Ka lehlakoreng le lengwe, go dira kgopelo ya visa ya Vietnam inthaneteng ke kgetho e loketšego kudu le e šomago gabotse. Seo o se hlokago ke kgokagano ya inthanete ye e tsepamego le metsotso ye mmalwa ya go tlatša foromo ya kgopelo ya inthanete. Lega go le bjalo, go bohlokwa go lemoga gore gaešita le bakeng sa dikgopelo tša di-visa tša inthaneteng, ga go na tiišetšo ya tumelelo. Bahlankedi ba sa tla sekaseka kgopelo ya gago gomme ba tšea sephetho sa ge e ba ba tla e dumelela goba go e gana go ya ka melawana le melawana ya bona.

Dikeletšo go baeti ba Hong Kong go oketša tekanyo ya tumelelo ya di-visa

Bjale ka ge o kwešiša tshepedišo ya kgopelo ya visa, a re boleleng malebela a mangwe ao a ka oketšago tekanyo ya katlego ya kgopelo ya gago:

 • Fana ka tshedimošo ye e feletšego le ye e nepagetšego: Lebaka le le tlwaelegilego kudu la go gana visa ke tshedimošo ye e sa felelago goba ye e fošagetšego mo foromong ya kgopelo. Kgonthiša gore o hlahloba tshedimošo ka moka gabedi pele o romela foromo go efoga go se dumelelane le ge e le gofe.
 • Romela ditokomane tša thekgo: Gotee le foromo ya kgopelo, o tla swanelwa ke go romela ditokomane tša thekgo, go swana le phasepoto ya gago, lenaneo la leeto, le bohlatse bja madulo. Kgonthiša gore o romela ditokomane ka moka tše di nyakegago go maatlafatša kgopelo ya gago.
 • Dira kgopelo ka pela: Ka mehla go eletšwa go dira kgopelo ya visa ya gago bonyane dibeke tše mmalwa pele ga letšatšikgwedi la gago la leeto leo o le rulagantšego. Se se tla go fa nako ye e lekanego ya go lokiša diphošo dife goba dife goba go fa ditokomane tša tlaleletšo ge go nyakega.
 • Eba le phasepoto ye e šomago: Phasepoto ya gago e swanetše go ba le go šoma ga bonyane dikgwedi tše tshela go tloga ka letšatšikgwedi la go tsena Vietnam. Ge e ba phasepoto ya gago e fela ka pela, kgonthišetša gore o e mpshafatša pele o dira kgopelo ya visa.
 • Phema go dula go feta tekano: Baeng ba Hong Kong ba dumeletšwe go dula Vietnam ka palo e kahodimodimo ya matšatši a 90, go ithekgile ka mohuta wa visa yeo ba e kgethago. Kgomarela molao wo gomme o pheme go dula go feta tekano, ka ge o ka ama dibaka tša gago tša go hwetša visa nakong ye e tlago.

Tumelelo ye e se nago mathata le ye e kgonthišitšwego: Mehola ya go thwala moemedi wa visa yo a ka botwago

Ge e ba o kitimela goba o sa tlwaelane le tshepedišo ya kgopelo ya visa, go thwala moemedi yo a ka botwago wa visa e ka ba phetho e bohlale. Baemedi ba ba na le tsebo e kgolo le phihlelo ya go swara dikgopelo tša di-visa, gomme ba tseba melao le melawana ya lefelong leo. Mehola e mengwe ya go thwala moemedi wa visa yo a ka botwago bakeng sa kgopelo ya gago ya inthanete ya visa ya Vietnam ke ye:

 • Tshepedišo ye bonolo le ye bonolo: Baemedi ba divisa ba tseba tshepedišo ya kgopelo gabotse gomme ba ka go hlahla ka yona kgato ka kgato. Ba tla go thuša go tlatša foromo ya kgopelo ka nepagalo le go netefatša gore ditokomane ka moka tše di nyakegago di filwe.
 • Thekgo ya bogwera: Baemedi ba divisa ba fana ka thekgo ye e hlamilwego ka botho le ya bogwera go kgotsofatša dinyakwa tša gago ka moka tša visa. Ba kwešiša gore maemo a mosepedi yo mongwe le yo mongwe ke a moswananoši, gomme ba tla šoma le wena go hwetša tharollo ye kaone ya kgopelo ya gago ya visa.
 • Maitemogelo a go hloka mathata: Ka moemedi wa visa ka thoko ga gago, o ka kgonthišega gore tshepedišo ya gago ya kgopelo ya visa e tla ba yeo e se nago mathata. Ba tla swaragana le dipampiri ka moka le go ikgokaganya le balaodi ba maleba legatong la gago, ba go bolokela nako le maiteko.
 • Tumelelo ye e kgonthišitšwego: Baemedi ba divisa ba na le kwešišo ye e tseneletšego ya tshepedišo ya kgopelo ya visa gomme ba tseba seo se nyakegago go hwetša tumelelo. Ka bokgoni bja bona le tlhahlo, o ka ba le tshepo ya gore visa ya gago e tla dumelelwa ka tekanyo ya katlego ya 99.9%.

Ke eng seo o swanetšego go se dira ka morago ga go hwetša tumelelo ya visa ya Vietnam?

Re a lebogiša, o amogetše tumelelo ya gago ya visa! Bjale, go na le dilo tše sego kae feela tšeo o swanetšego go di dira go kgonthišetša phihlelo e se nago mathata ge o fihla Vietnam.

 • Lekola visa ya gago gabedi: Go bohlokwa kudu go hlahloba visa ya gago gabedi go kgonthiša gore tshedimošo ka moka e nepagetše. Diphošo goba diphošo le ge e le dife di ka go bakela mathata a magolo ge o fihla. Ka gona, kgonthišetša gore leina la gago, nomoro ya gago ya phasepoto le nako ya visa ka moka di nepagetše.
 • Phrintha khopi ya visa ya gago: Bjalo ka moeng wa Hong Kong, o tla swanelwa ke go bontšha khopi ya visa ya gago ge o fihla Vietnam. Ka fao, go bohlokwa go gatiša khopi ya visa ya gago gomme o e boloke le wena ka dinako tšohle nakong ya leeto la gago.
 • Ikgokaganye le moemedi yo a ka botwago: Ge e ba o nyaka visa nakong ya maikhutšo, go kaone go ikgokaganya le moemedi yo a ka botwago bakeng sa go rerišana le go tsopola. Ba ka go thuša ka tshepedišo ya kgopelo ya visa gomme ba go fa tshedimošo ka moka ye e nyakegago le thekgo.

Top o ile a botšiša dipotšišo go baeng ba Hong Kong bao ba dirilego kgopelo ya Vietnam e-visa ka weposaete ya mmušo

O dire eng ge o kopana le ditaba ka e-visa ya gago ya Vietnam bjalo ka moeng wa Hong Kong?

Baeng ba Hong Kong bao ba rulaganyago leeto la go ya Vietnam ba ka ba ba kwele ka tshepedišo e loketšego ya e-visa yeo e ba dumelelago go dira kgopelo ya visa Inthaneteng le go phema bothata bja go ya ntlong ya botseta. Lega go le bjalo, ba bantši ba ile ba lebeletšana le ditaba ge ba diriša wepesaete ya mmušo bakeng sa e-visa ya Vietnam. Re tla rarolla dipotšišo tšeo di botšišwago godimo go baeng ba Hong Kong bao ba dirilego kgopelo ya e-visa ya Vietnam ka weposaete ya mmušo.

1. Sefofane sa ka se tloga kgauswinyane, eupša maemo a ka a e-visa ya Vietnam a a šongwa. Na go na le tirelo le ge e le efe ya go e kitimiša goba go e akgofiša?

E ka ba mo go nyamišago go bona maemo a gago a e-visa a sa dutše a šongwa ge letšatši la gago la go tloga le batamela. Boemong bjo, go kaone go ikgokaganya le moemedi yo a ka botwago goba go romela imeile go info@vietnamimmigration.org bakeng sa thekgo. Ba ka kgona go akgofiša tshepedišo ya gago ya kgopelo ka tefo ya tlaleletšo, ba kgonthišetša gore o amogela e-visa ya gago ka nako bakeng sa leeto la gago la go ya Vietnam.

2. Ke file info yeo e sa šomego bakeng sa kgopelo ya ka ya e-visa. Na go na le tirelo le ge e le efe ya go e phošolla?

Diphošo di ka direga ge o tlatša foromo ya Inthaneteng, gomme go baeng ba Hong Kong, e ka ba mo go gateletšago ge go tliwa kgopelong ya bona ya visa. Ge o file tshedimošo ye e fošagetšego ya kgopelo ya gago ya e-visa, ga go na tirelo mo wepsaeteng ya mmušo go e phošolla. Le ge go le bjalo, o ka ikgokaganya le moemedi yo a ka botwago goba wa romela imeile go info@vietnamimmigration.org bakeng sa thekgo. Hle ela hloko gore go ka ba le tefo ya go swara kgopelo ya gago.

3. Ke nyaka go edita kgopelo ya ka ya e-visa. Na go na le tirelo efe goba efe ya go e rulaganya?

Go swana le go phošolla tshedimošo ye e sa šomego, weposaete ya mmušo ga e neelane ka tirelo ya go rulaganya kgopelo ya gago ya e-visa. Ge o hloka go dira diphetogo go kgopelo ya gago, go kaone go ikgokaganya le moemedi yo a ka botwago goba o romele imeile go info@vietnamimmigration.org bakeng sa thušo. Lega go le bjalo, hle dula o gopola gore tirelo ye e ka lefišwa.

4. Ke tla fihla pejana go feta letšatšikgwedi la go fihla leo le boletšwego kgopelong ya e-visa. Na go na le tirelo ya go fetoša letšatši la go fihla?

Ge e ba dithulaganyo tša gago tša maeto di fetoga gomme o swanetše go fihla Vietnam ka letšatši-kgwedi leo le fapanego le leo le boletšwego kgopelong ya gago ya e-visa, o ka kgona go dira diphetogo. Go dira bjalo, o ka ikgokaganya le moemedi yo a ka botwago goba wa romela imeile go info@vietnamimmigration.org bakeng sa thušo. Ba ka kgona go go thuša go fetoša letšatši la go fihla go e-visa ya gago, ba kgonthišetša gore o ka tsena Vietnam ka letšatši leo o le nyakago.

5. Ke tla tsena Vietnam ka boema-kepe bjo bo fapanego bjalo ka ge go boletšwe ka kgopelo ya e-visa. Na go na le tsela le ge e le efe yeo nka e fetošago?

Go bohlokwa go tsena Vietnam ka boemakepe bjo bo boletšwego go e-visa ya gago go efoga ditaba le ge e le dife tša go tsena. Le ge go le bjalo, ge ka mabaka a itšego o swanetše go tsena ka boemakepe bjo bo fapanego, o ka fihlelela moemedi yo a ka botwago goba wa romela imeile go info@vietnamimmigration.org bakeng sa thušo. Ba ka kgona go go thuša go fetoša boema-kepe bja go tsena go e-visa ya gago ka tefo.

6. Ke swanetše go dira eng go fetoša info ka morago ga go romela kgopelo ya e-visa ka weposaete ya mmušo?

Ge e le gore o šetše o rometše kgopelo ya gago ya e-visa ka weposaete ya mmušo gomme o nyaka go fetoša tshedimošo efe goba efe, go kaone go ikgokaganya le moemedi yo a ka botwago goba go romela imeile go info@vietnamimmigration.org bakeng sa thušo. Ba ka kgona go go thuša go dira diphetogo tše di nyakegago, eupša hle ela hloko gore go ka ba le tefo bakeng sa tirelo ye.

Mafetšo

Bjalo ka moeng wa Hong Kong, go bohlokwa kudu go kwešiša tshepedišo ya visa kua Vietnam le go tšea magato a nyakegago go oketša tekanyo ya katlego ya kgopelo ya gago ya visa. Lega go le bjalo, bakeng sa tumelelo yeo e se nago mathata le yeo e kgonthišeditšwego, go kgothaletšwa go thwala moemedi yo a ka botwago. Baemedi ba ba fana ka tshepedišo ya kgopelo ye e nolofaditšwego, thekgo ya bogwera, gomme ba na le tekanyo ya katlego ye e phagamego. Ge e ba o nyaka di-visa tša ka pela, ba fana gape ka ditirelo tša ka pela go kgonthišetša gore o ka ya Vietnam ka nako. Ka gona, o se ke wa dumelela tshepedišo ya visa e fetoga lepheko dithulaganyong tša gago tša maeto, gomme o nyake thušo ya moemedi yo a botegago bakeng sa phihlelo e boreledi le e se nago kgateletšego.

Temošo:

Webosaete ya mmušo ya Vietnam e-visa ga e nee thekgo ye ntši go baeng ba Hong Kong bao ba kopanago le ditaba ka kgopelo ya bona ya e-visa. Go kgothaletšwa go ikgokaganya le moemedi yo a ka botwago goba go romela imeile go info@vietnamimmigration.org bakeng sa thušo ge e ba o nyaka go dira diphetogo goba go lokiša tshedimošo efe goba efe. Le ge go le bjalo, hle dula o gopola gore go ka ba le tefo ya ditirelo tše. Gape go eletšwa go rulaganya leeto la gago le kgopelo ya e-visa ka kelohloko go efoga ditaba dife goba dife.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Hobaneng ha Vietnam e le Sebaka se Phethahetseng sa Bahahlauli ba tsoang Hong Kong Vietnam e ntse e tsebahala har’a bahahlauli ba tsoang lefats’eng lohle, ‘me ka mabaka a utloahalang. Ke naha e ithorisang ka histori le meetlo e ruileng, e nang le litšusumetso tse tsoang Chaena, Fora le linaheng tse ling tsa boahelani.

Зашто је Вијетнам савршена дестинација за туристе из Хонг Конга Вијетнам постаје све популарнији међу туристима из целог света, и то са добрим разлогом. То је земља која се може похвалити богатом историјом и културом, са утицајима Кине, Француске и других суседних земаља.

Vietnam do̠ ce̠dak̕ Hong Kong ren Saṅgarko lạgit̕ ạḍi bhage ḍạr kana Vietnam do̠ goṭa dhạrtiren saṅgarko talare ạḍi jạruṛok̕ kana, ar ona do̠ bhage karonte. Noa do̠ mit́ṭen diso̠m kana oka do̠ ạḍi daman itihas ar ạri-cạli reaḱ ạidạri menak̕a, oka do̠ China, France ar eṭak̕ ạḍi jạruṛan disomkoak̕ ạidạri menak̕a.

Carson a tha Bhietnam na cheann-uidhe foirfe dha luchd-turais Hong Kongese Tha Bhietnam air a bhith a’ fàs mòr-chòrdte am measg luchd-turais bho air feadh an t-saoghail, agus air adhbhar math. Is e dùthaich a th’ ann le eachdraidh agus cultar beairteach, le buaidh bho Shìona, an Fhraing, agus dùthchannan eile ri thaobh.

Aisea ua avea ai Vietnam ma Fa’auiga Atoatoa mo Tagata Tafafao Mai Hong Kong Ua maua e Vietnam le lauiloa i tagata tafafao maimoa mai le lalolagi atoa, ma mo mafuaaga lelei. O se atunuu e mitamita i le tamaoaiga o talafaasolopito ma aganuu, faatasi ai ma faatosinaga mai Saina, Farani, ma isi atunuu tuaoi.

Manne Vietnam lea heivvolaš mátkebáiki Hongkonga turisttaide Vietnam lea ožžon dovddusvuođa turisttaid gaskkas miehtá máilmmi, ja dan dihte lea buorre sivva. Dat lea riika mas lea rikkis historjá ja kultuvra, mas leat váikkuhusat Kiinnás, Frankriikkas ja eará lagašriikkain.

Kubera iki Vietnam ari ahantu heza cane abagenzi bo muri Hong Kong bashobora kuja Vietnam yariko irakundwa cane n’abagenzi bava hirya no hino kw’isi, kandi n’imvo yumvikana. Ni igihugu cirata amateka n’umuco mwiza, gifise inkurikizi zivuye mu Bushinwa, Ubufaransa, n’ibindi bihugu bihegereye.