July 2, 2024
Nuer

Vietnam visa online kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ Hong Kong: Kä tin diaal tin go̱o̱ri ɣöö biɛ ŋa̱c

Ɛŋu Vietnam ɛ jɛn gua̱a̱th in gɔaa ni̱ jɛn kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ Hong Kong

Vietnam cɛ ben ɛ la mi̱ caa ŋa̱c ɛ ji̱ ja̱l tin bɔ̱ wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw, kä tëë kɛ luɔt mi̱ gɔaa. Ɛ wec mi̱ tä kɛ ciɛŋ ti̱ ŋuan ti̱ ci̱ tuɔɔk ni̱ wal, kä tä kɛ ti̱ ŋuan ti̱ bɔ̱ kä China, France, amäni̱ wi̱i̱ tin kɔ̱kiɛn tin thia̱k kɛ jɛ. Ɛn matdɛ min rɛlrɔ ɛmɛ cua nyoth rɛy ta̱thdɛ, mi̱ethdɛ, kɛnɛ ciɛŋkɛ, cuɛ jɛ jakä gua̱a̱th mi̱ gɔaa mi̱ dëë wä thi̱n.

Kä min di̱tni̱jɛn, ɛn Vietnam ŋa̱ckɛ jɛ ɛ la wec mi̱ gɔaa mi̱ laa nyuur naath thi̱n, ɛn nɔmɔ ɛ wec mi̱ gɔaa mi̱ laa nyuur naath thi̱n. Kä nɛy tin cieŋ ɛn wa̱nɔ la nhɔk kɛn ɣöö bi̱ kɛ naath luäk kä bi̱ kɛn ciɛŋkiɛn nyuak kɛ ja̱a̱l, min jak ciaaŋdiɛn kä gɔaa ɛlɔ̱ŋ.

Duŋdɛ ɣöö, dɔ̱ŋ kɛl kä tin jak naath kä bi̱ wɔ̱ kä Vietnam ɛ jɛn ɣöö /thiɛlɛ yio̱w ti̱ ŋuan ti̱ dëë naŋ. Ɛ tuɔɔk ni̱ kä gua̱a̱th nyuurä ɛ wɔ̱ ni̱ kä mi̱eth ɛ wɔ̱ ni̱ kä ja̱l, ŋɔak diaal tä kɛ kɛ kök mi̱ gɔaa, ɛn nɔmɔ ɛ gua̱a̱th mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin laa ja̱l kɛ yio̱w ti̱ ŋuan.

Kä wec bä cua poth kɛ ta̱a̱ muɔ̱ɔ̱n mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ, ɛ tuɔɔk ni̱ kä pääm tin di̱t kä Ɣalɔŋ Bay ɛ wä kä ka̱a̱k ruth ti̱ gɔw kä Thapa. Kä kɛ gua̱a̱th in gɔaa ni̱ jɛn kɛ ruɔ̱n kɛɛliw, /thiɛlɛ gua̱a̱th mi̱ jiääk mi̱ deri̱ wä kä Vietnam.

Kä ji̱ Hong Kong tin laa bëë kä Vietnam laa go̱o̱r kɛn ɣöö bi̱ kɛ wɔ̱ kä Vietnam?

Kä luɔcdɛ min ciɛk ɛ ɣöö. Nɛy tin laa bëë kä Hong Kong /caa kɛ dee naŋ kä Vietnam visa kä bi̱ kɛn visa go̱r ɛ ŋot /ke̱n kɛn ni jiɛɛn rɛy wec. Duŋdɛ ɣöö, ruac in gɔaa ɛ ɣöö ca la̱tdɛ jakä thia̱k ɛlɔ̱ŋ kɛ tuk Vietnam visa kä intɛrnɛt.

Cieŋ mi na̱n kɛ Embassy/Kɔnthulɛt ji̱ Vietnam, Dee ji̱ Hong Kong tin laa bëë kä ji̱ Vietnam Visa la̱th lät kɛ rɛy jɔam?

Ɣɔ̱ɔ̱n, nɛy tin laa bëë kä Hong Kong dee kɛn visa Vietnam go̱r ɛn täämɛ kɛ duɔ̱ɔ̱p in tä rɛy ciëŋdiɛn kiɛ rɛy muktäbdiɛn. Nɛmɛ lotdɛ ni̱ ɣöö /thiɛlɛ mi̱ bi̱ naath lɛ ŋot kɛ mi̱ bëë kɛ ja̱l mi̱ bäär kiɛ bi̱ naath wɔ̱ ja̱l ti̱ ŋuan kä embassy kiɛ consulate. Min go̱ri kärɔa ɛ ɣöö bi tekɛ intɛrnɛt kɛnɛ minitni ti tɔt kɛ ɣöö biɛ thuk kɛ läth lätni rɛy jɔam.

Visa Vietnam min te rɛy jɔam, min cɔali Vietnam e-Visa, ɛ jɛn min te rɛy nɛɛni tin tekɛ pathpɔr rɛy wi̱i̱ni diaal kɛnɛ wi̱i̱ tin kɔ̱ŋ, amäni̱ Hong Kong. Jɛn lätdɛ ni̱ kɛ ni̱n ti̱ 90 kɛ wädɛ kɛl kiɛ ti̱ ŋuan, min jak ja̱a̱l kä bi̱ kɛn ja̱liɛn riali̱kä kɛ gua̱a̱thdɛ.

Ɛŋu mi deri jek kä Vietnam Visa Online kɛ kui̱ nɛɛni tin cieŋ kä Hong Kong?

Tëë kɛ ti̱ ŋuan ti̱ gɔw ti̱ dëë lätni̱ e-Visa kä Vietnam ɛ la mi̱ caa nhɔk ɛ nɛy tin laa bëë kä Hong Kong, ciee kɛ ti̱ti̱:

 1. Duɔ̱ɔ̱p in thia̱k: Duɔ̱ɔ̱p in laa lät kɛ ji̱ Vietnam visa online ɛ mi̱ thia̱k kä dëë jɛ thuk kɛ minitni̱ da̱ŋ rɛw. Min go̱ri kärɔa ɛ ɣöö bi tekɛ intɛrnɛt mi gɔaa, bi tekɛ pathpɔr mi thuɔ̱k, kɛnɛ debit/credit card mi deri yiöw thöp.
 2. Kä min gɔaa: Ɛn ɣöö ba visa la̱th rɛy jɔam (online visa) jakɛ ji̱ Hong Kong kä bi̱ kɛ wä kä visa diɛn gua̱a̱thni̱ diaal kɛnɛ gua̱a̱thni̱ diaal, ɛ /thiɛlɛ mi̱ go̱o̱r ɣöö bi̱ kɛ wä kä embassy Vietnam kiɛ consulate. Nɛmɛ gɔaaɛ ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni tin cieŋ gua̱thni ti na̱n kiɛ nɛy tin tekɛ lät ti ŋuan.
 3. Gua̱a̱th mi̱ gaŋkɛ: Ɛn la̱t in laa la̱tkɛ kɛ kui̱i̱ visa derɛ gua̱a̱th mi̱ bäär naŋ kä derɛ naath jakä cuŋ gua̱a̱th mi̱ bäär. Kɛ visa Vietnam min te rɛy jɔam, ɛn la̱t kɛɛliw de jɛ thuɔ̱k kɛ minitni ti tɔt, de jɛ luäk kɛ gua̱a̱th mi gɔaa kɛ kui̱ nɛɛni tin laa bëë kä Hong Kong.
 4. Thiɛlɛ warɛgakni ti gör kɛ: Cɛ ce̱tkɛ dup tin la lät kɛ naath kɛ kui̱ visa, min gör kɛ warɛgakni ti gööl, visa Vietnam min te rɛy jɔam (online) go̱rɛ ni warɛgakni tin ca gɔär piny (scan copy) kä pathpɔr ran. Nɛmɛ jakɛ la̱tdɛ kä thiɛl riɛk kä /cɛ bɛc.
 5. Luɔ̱tdɛ kɛnɛ ɣöö de rɔ lot: Ɛn Vietnam visa min te rɛy jɔam (online) lätdɛ kɛ ni̱n ti 90 kɛ wädɛ kä kɛl kiɛ wädɛ kä nɛy ti ŋuan, min jak ji̱ Hong Kong kä ɣöö de kɛ wä rɛy Vietnam kɛnɛ ɣöö de kɛ wä raar kɛ gua̱th ti ŋuan kɛ gua̱a̱th in de lät kɛ jɛ. Nɛmɛ gɔaaɛ ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin görkɛ ɣöö bi̱ kɛ wä wi̱i̱ni̱ tin thia̱k kɛ kɛ kɛ gua̱a̱th in wä kɛ kä Vietnam.
 6. Gua̱th tin ŋuan tin la wä naath thi̱n: Tekɛ dup ria̱a̱y nhial da̱ŋ 13, thi̱i̱k wec da̱ŋ 16, kɛnɛ thi̱i̱k yiëër ti 13 tin jak nɛy tin tekɛ e-visa kä Vietnam kä bi̱ kɛ wä rɛy wec kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ thia̱k. Nɛmɛ jakɛ ja̱a̱l kä Hong Kong kä bi̱ kɛn gua̱a̱th in go̱o̱r kɛn ɛ kuany kɛ kui̱ ja̱liɛn.

Yio̱w visa tin laa ka̱mkɛ ji̱ Hong Kong

Kä yio̱w tin laa ka̱mkɛ ji̱ Vietnam tin laa bëë kä Hong Kong dëë kɛ jiäk kä wɛbthaay kumɛ. Kɛ kui̱ visa mi̱ laa wɔ̱ kɛ naath kɛl, mi̱ lät kɛ ni̱n ti̱ 30, ɛn yio̱w tin laa naŋkɛ ɛ US$25. Nɛmɛ lotdɛ ni ɣöö deri wä kä Vietnam kä kɛɛl kä deri cieŋ kɛ ni̱n ti 30. Kɛ kui̱ visa mi̱ laa naŋkɛ ni̱ naath ti̱ ŋuan, laa lätɛ ni̱ ni̱n ti̱ 30, ɛn yio̱w tin laa naŋkɛ ɛ US$50. Ɛn ca̱p ɛmɛ jakɛ ji̱ kä bi̱ wä kä bi̱ ben raar kä Vietnam ni̱ kä ti̱ ŋuan rɛy ni̱n da̱ŋ 30.

Mi go̱ri ɣöö bi cieŋ kä Vietnam kɛ guäth mi bär, deri visa mi deri wä thin kä kɛl kuany kɛ ni̱n ti 90, min deri yio̱w ti US$25 jek bä. Visa ɛmɛ jakɛ ji̱ kä wä kä Vietnam kä kɛɛl kä bi cieŋ kɛ ni̱n ti 90. Kɛ kui̱ visa mi̱ naŋ naath ni̱ kä ti̱ ŋuan mi̱ lät kɛ ni̱n ti̱ 90, ɛn yio̱w tin laa naŋkɛ ɛ US$50. Kɛ visa ɛmɛ, deri wä kä Vietnam kä deri wä raar kɛ gua̱th ti ŋuan kɛ kɔr ni̱ni ti 90.

Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö yiöw tɔ̱tɔ̱ de kɛ gɛr, kɛ kui̱c ɛmɔ gɔaaɛ ɛn ɣöö bi pek yiöwni tin pay jek guic ni ciaŋ ɛ ŋot kän i wargak visa ni thöp.

Ŋäc visani̱ tin la wä kɛ kɛl kɛnɛ visani̱ ti̱ ŋuan kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ tin la ji̱ Hong Kong

Ɛn tämɛ min ci̱ kɔn yio̱w visani̱ ku thuŋ thuɔ̱k, kuanɛ ruac kɛ kui̱ visani̱ tin gööl tin laa ka̱mkɛ ji̱ Hong Kong. Cätkɛ min ca lat ni wän, visa mi tekɛ wä thin kɛl jakɛ ji kä wä kä Vietnam kä kɛɛl kä bi cieŋ kɛ guäth mi tɔt. Nɛmɛ ɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ ŋa̱ckɛ ɛlɔ̱ŋ ɛ ja̱a̱l tin laa go̱o̱r ɣöö bi̱ kɛ wɔ̱ kä Vietnam kä kɛɛl kiɛ kɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt.

Kä kui̱c in dɔ̱ŋ, ɛn visa in laa naŋkɛ ni̱ naath kä ti̱ ŋuan laa ji̱ ɛ jakɛ kä bi̱ wɔ̱ kä Vietnam kɛ gua̱th ti̱ ŋuan kɛ gua̱a̱th in caa lar. Nɛmɛ ɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ tin görkɛ ja̱l rɛy wi̱i̱cni̱ tin thia̱k kɛ kɛ kä görkɛ ɣöö bi̱ kɛ luny jɔk kä Vietnam. Jɛn bä gɔaɛ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin laa ja̱l kɛ kui̱i̱ lätni̱ tin dee ja̱l ni̱ ciaŋ kä Vietnam.

Luɔ̱c yio̱o̱ni̱ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin laa ja̱l kä Hong Kong

Kä min jiäk ɛ ɣöö ca thiecdu kɛ visa lo̱k, thiɛlɛ ŋuɔ̱t mi de ji moc kɛ yiöw ti deri loc kä Hong Kong. Kä yio̱w tin la yuɔrkɛ piny kɛ kui̱ visa /ca kɛ dee loc jɔk kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ dɔ̱ŋ, ɛ cäŋ ɛ ŋu la min caa lo̱k. Ɛ jɛn min jak jɛ kä gɔaa ɛn ɣöö deri warɛgakni kɛnɛ läri diaal tin gör kɛ läth lät kɛ guäthdiɛn.

Gɔ̱ri lät kɛ rɛy Visa Agent

Ɛ gɔaa ɛn ɣöö deri lar ɛn ɣöö yio̱w tin la yuɔrkɛ piny kɛ kui̱ visa deri kɛ wä nhial mi ci ji̱n wä kɛ rɛy visa agent. Nɛmɛ ɛ ɣöö ɛn agent derɛ yio̱w ti ŋuan yuɔr piny kä yio̱w tin laa ka̱mkɛ ji̱ visa. Duŋdɛ ɣöö, lätni visa agent derɛ ji luäk kɛ guäth kɛnɛ lät kɛ ɣöö bi kɛn lät tin gör kɛ ji lät. Biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö biɛ kuany ɛn ɣöö biɛ kuany ɛ gɔaa kä ŋa̱thkɛ jɛ kɛ ɣöö biɛ kulɛ gaŋ ɛn ɣöö biɛ moc kɛ yio̱w ti kɔ̱ŋ kiɛ biɛ jakä jäny.

Visa Vietnam Online kɛ kui̱ Ji̱ Hong Kong tin laa ja̱l: Wɛbthaay kumɛ kɛnɛ nɛy tin ŋa̱thkɛ

Kɛ kɔr kä mëë ci̱ lät visa tin la̱tkɛ kɛ rɛy jɔam (online visa) rɔ̱ rep, ɛn la̱t ɛmɔ cɛ ben ɛ la mi̱ thia̱k kä cɛ lät ɛ gɔaa. Duŋni̱ ɣöö thiec ŋotdɛ, ɛ ŋu la duɔ̱ɔ̱p in gɔaa kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ tin laa ja̱l kä Hong Kong – ɛ wɛbthaay kumɛ kiɛ ɛ ji̱ la̱t tin ŋa̱thkɛ?

Kɛ ɣöö bi ji̱ luäk kɛ ca̱r mi thuɔ̱k, nɛmɛ ɛ jɛn min ca gɔ̱r piny kɛ kui̱ kä tin gɔw kɛnɛ tin jiäk tin deri kuany:

1. Kä wɛbthaay kumɛ:

 • Yio̱w ti tɔt: Ɛn wɛbthay kumɛ la thöpɛ yiöw ti tɔt kɛ kui̱ lätni visa, min jak jɛ kä gɔaa kɛ pek yiöwni.
 • La̱tdɛ rɔ: Kɛ wɛbthay kumɛ, biɛ dhil thuk kɛ lätni visa kärɔa. Nɛmɛ derɛ gua̱a̱th naŋ kä derɛ naath jakä nyuɔɔn, ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin nhiam tin ci̱ wɔ̱ kä Vietnam.
 • Thiɛlɛ luäk: Ɛn wɛbthay kumɛ thiɛlɛ luäk mi de ji moc kɛ visa. Mi te kɛ thiec kiɛ mi ci jiäk jek, biɛ dhil guic kärɔa.

2. Nɛy tin ŋa̱thkɛ:

 • Yio̱w ti ŋuan: Nɛy tin ŋa̱thkɛ la kɛn yio̱w ti ŋuan ɛ naŋ kɛ kui̱ lätni kiɛn, duŋ dɛ ɣöö nɛmɛ la jɛ laa nyoothɛ ɛ gɔaa kɛ min de kɛn ɛ ka̱m raar.
 • Ŋäc la̱t: Kɛ run ti ŋuan ti ci lät, nɛy tin ŋa̱thkɛ lät te kɛ ŋäc kɛnɛ ŋäc mi röŋ mi de ji moc kɛ ŋäc mi röŋ kä de ji nöŋ kɛ guäthdɛ.
 • Luäk: Kɛl kä tin gɔw tin deri lät kɛ ji muktäpni ti ŋa̱thkɛ ɛ jɛn luäk in la thöp kɛn ɛ. Kɛn te kɛ rɛy jɔam kɛ ɣöö ba ji̱ luäk kɛ pɛ̈th kiɛ ba ji̱ luäk kɛ kui̱ rikni̱ tin deri jek kɛ gua̱a̱th in lätdi visa.
 • Expedited service: Mi go̱ri visa du kɛ pɛ̈th, nɛy tin ŋa̱thkɛ te kɛ kɛ dup ti de ji moc kɛ pɛ̈th, de kɛn visa du jek kɛ guäthdɛ.
 • Luäk kɛ gua̱a̱th in ci̱ cop: Nɛy tin ŋa̱thkɛ la kɛn lät ti̱ kɔ̱ŋ ɛ la̱t ciee kɛ pɛ̈th kɛ pɛ̈th kä bi̱ naath rɔ̱ naŋ kä riey nhial kä bi̱ kɛ ji̱ naŋ kä ɣötɛli̱du. Nɛmɛ derɛ naath luäk ɛlɔ̱ŋ kɛ nɛy tin nhiam tin ci̱ ben kä Vietnam.

Ɛ jɛn, ɛ ŋu la ca̱p in dee ji̱ Hong Kong ɛ kuany kɛ kui̱ visa Vietnam? Kä kɛ jɔakdɛ bɛ tekä yiöw tin te rɛydu, gua̱thdu, kɛnɛ pek in deri jek kɛ kuic lätni visa. Mi te kɛ yiöw ti tɔt kä te kɛ guäth mi ro̱ŋ mi deri lät ni jɛ, deri wɛbthay kumɛ ɛ la mi gɔaa kɛ ji. Duŋdɛ ɣöö, mi go̱ri ɣöö bi yiöw ti ŋuan thöp kɛ kuic lätni mi thiɛl riɛk, nɛy tin ŋäthkɛ kɛ kɛn dup tin deri wä thin.

Ɛ gua̱a̱th mi̱ bäär mi̱ di̱i̱t mi̱ naŋkɛ ɛ ji̱ Hong Kong kɛ ɣöö bi̱ kɛ visa kulɛ jiäk?

Kä ruac in gɔaa ɛ ɣöö ɛn duɔ̱ɔ̱p in laa görkɛ ni̱ visa kä Vietnam laa pɛ̈thɛ kä laa lätɛ a gɔaa. Ni̱ ciaŋ la naŋkɛ ni̱n da̱ŋ 3-5 kɛ ɣöö ba visa du kulɛ la̱t. Duŋdɛ ɣöö, kɛ gua̱a̱th in ci̱ naath cop thi̱n, derɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt naŋ. Bä, gɔaaɛ ɛn ɣöö bi visa du gɔ̱r piny kɛ nhiam kɛ ɣöö /ci bi te kɛ jääny rɛy ja̱lu.

Ɣän göörä ɣöö bä ŋa̱c ɛn ɣöö Immigration of Vietnam, gua̱a̱th in la lät kɛ ji̱ kɛ kui̱ visa, /cɛ lät kɛ cäŋ lɔ̱ŋä, cäŋ lɔ̱ŋä, cäŋ lɔ̱ŋä ji̱ Vietnam (Cäŋkä 19 kä Pay Bädäk), kɛnɛ cäŋ lɔ̱ŋä wec. Nɛmɛ lotdɛ ni ɣöö mi go̱ri ɣöö bi wä ja̱l kɛ ni̱n ti̱ti̱, bi dhil wä kä visa du kɛ nhiam kiɛ bi dhil lät kä ram mi ŋäc lät.

Ɛŋu mi̱ la cäŋ lɔ̱ŋä wec in la la̱tkɛ kä Vietnam min dee ji̱ Hong Kong ɛ ŋa̱c?

Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö tekɛ cäŋ lɔ̱ŋä National kä Vietnam kɛ ɣöö biɛ gaŋ kä mi ci jiäk mi göri visa. Kä ti̱ti̱ kɛ ti̱ ca guic kɛ kui̱ cäŋ lɔ̱ŋä wec kɛɛliw kä Vietnam min deri̱ ŋa̱c ɛ la ram mi̱ la ja̱l kä Hong Kong:

 1. Cäŋkä 01 kä Pay Kɛl
 2. Tet Holiday (kɛ cäŋ in ca lat kɛ cäŋ lɔ̱ŋä, la tuɔɔkɛ kɛ Pay Kɛl kiɛ Pay Rɛw)
 3. Cäŋ ti̱mä Kua̱ri Hung (Cäŋkä 10 kä pay in diɔ̱ɔ̱kdiɛn)
 4. Cäŋ matdä nath (Pay Ŋuaan cäŋkä 30)
 5. Cäŋ läätdä (Pay Dhie̱e̱c cäŋkä 01)
 6. Cäŋ wec (Pay Bäŋuan 02)

Kɛ gua̱th lɔ̱ŋä ti̱ti̱, ɛn Immigration of Vietnam /cɛ bi lät kɛ kui̱ visa. Kɛ kui̱c ɛmɔ, gɔaaɛ ɛn ɣöö deri ja̱lu rialikä kɛ gua̱a̱thdɛ kä deri visadu gɔ̱r piny kɛ nhiam kɛ ɣöö /ci bi lɛ ŋot kɛ mi̱ /ci̱ bi lɛ wɔ̱.

Ɛŋu mi deri visa jek kɛ pɛ̈th kä Vietnam kɛ kui̱ nɛɛni ti jäl kä Hong Kong?

Mi ti kɛ pɛ̈th kä go̱ri ɣöö bi visa Vietnam jek kɛ pɛ̈th, agents bä la ji̱ ɛ moc kɛ lät ti pɛ̈th. Lät ti̱ti̱ laa bëë kɛ yio̱w ti̱ kɔ̱ŋ duŋdɛ ɣöö dee kɛ ji̱ luäk kä rik tin dee tuɔɔk kɛ gua̱a̱th in jɔak. Ɛn wi̱ni̱ kɛn dup tin deri̱ wä kɛ ji̱ Vietnam kɛ pɛ̈th:

 • Visa kɛ cäŋ kɛl: Nɛy tin lät kä ji de kɛn warɛgakni visa lät kɛ cäŋ kɛl kä de kɛn ɛ nhɔk kɛ thaakni ti tɔt. Nɛmɛ ɛ jɛn duɔ̱ɔ̱p in gɔaa ni̱ jɛn mi̱ go̱o̱ri ɣöö bi wä kä Vietnam kɛ pɛ̈th.
 • Visa mi tekɛ thaakni da̱ŋ ŋuaan: Mi te kɛ guäth mi tɔt, deri wä kɛ mi deri lät kɛ thaakni da̱ŋ ŋuaan. Nɛmɛ jakɛ ji kä bi visa du jek kɛ kɔr thaakni 4 kɛ kɔr kä mi ci warɛgakdu thöp.
 • Visa mi tekɛ thaakni rɛw: Kɛ kui̱ kä tin bɛ̈c bɛ̈c, lät agents bä la lät kɛn visa mi tekɛ thaakni rɛw. Nɛmɛ ɛ jɛn duɔ̱ɔ̱p in thia̱k in deri lät kɛ jɛ, kä ba visa du nhɔk kɛ kɔr thaakni da̱ŋ rɛw kɛ kɔr kä mi ci warɛgakdu thöp.

Ɛŋu mi dee ji̱ Hong Kong ɛ riali̱kä kɛ ɣöö bi̱ kɛ ku lɛ wɔ̱ kä Vietnam Visa Online?

Kɛ ɣöö bi ji̱ Vietnam e-visa go̱r, bi nɛy tin la ja̱l kä Hong Kong warɛgakni ti̱ti̱ dhil riali̱kä:

 1. Passport mi tekɛ päth 6 mi lät kɛ jɛ kɛnɛ 2 ti ca gɔär piny: Ce̱tkɛ min lät kɛ visa tin kɔ̱ŋ, passport mi thuɔ̱k ɛ mi deri jek ɛ ji Hong Kong tin gör kɛ e-visa Vietnam. Kä pathpɔr bɛ yi̱k tekɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt mi̱ bi̱ lät kɛ päth da̱ŋ 6 ɛ tuɔɔk ni̱ kɛ cäŋ in ci̱ ji̱n wä rɛy Vietnam.
 2. Ruac kɛ kui̱ pathpɔrä: Nɛy tin laa bëë kä Hong Kong bi̱ kɛn ruac pathpɔrädiɛn la̱th thi̱n ciee kɛ ciötdiɛn, wut kiɛ ciek, cäŋ däpädiɛn, gua̱a̱th in caa dap thi̱n, nämbär pathpɔrädiɛn, kɛnɛ wecdiɛn. Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö ruacni diaal tin ca gɔ̱r piny kɛ thuɔ̱ɔ̱k kä bikɛ mat kɛ ruacni tin ca gɔ̱r piny kä pathpɔr.
 3. E-mail address: Nɛy tin la bëë kä Hong Kong bi kɛn e-mail address mi thuɔ̱k la̱th lät kɛ ɣöö bi kɛn warɛgakni visa jek. Ɛn e-mail ɛmɛ ba jɛ la̱th lät bä kɛ kui̱ warɛgakni tin bi ben kɛ kui̱ Vietnam e-visa du.
 4. Credit/debit card mi lät kiɛ Paypal: Nɛy tin bëë kä Hong Kong bi kɛ dhil te kɛ credit/debit card mi lät kiɛ Paypal mi thuɔ̱k kɛ ɣöö bi kɛn yiöw tin lät kɛ visa kulɛ thöp. Ɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ gɔaa kä gɔaa mi̱ dëë yio̱w yuɔr piny kä dëë nɛy tin kɔakɛ ŋɔak gaŋ.
 5. Gua̱a̱th in cieŋ kɛ naath thi̱n kɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt kä Vietnam: Nɛy tin laa ja̱l kä Hong Kong bi̱ kɛn gua̱a̱th mi̱ bi̱ kɛn ɛ cieŋ thi̱n kɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt kä Vietnam, ciee kɛ gua̱a̱th in bi̱ kɛn ɛ wä thi̱n kä ɣötɛl kiɛ gua̱a̱th in bi̱ kɛn ɛ cieŋ thi̱n. Adrɛth ɛmɛ ba lät kɛ kui̱ kumɛ kä bɛ te rɛy wec.
 6. Luɔt ja̱liɛn: Nɛy tin laa ja̱l kä Hong Kong bi̱ kɛn luɔt ja̱liɛn lat, mi̱ ɛ ja̱l, la̱t, lät, kiɛ ŋi̱i̱c. Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö kɛ kui̱ lätni tin kɔ̱ŋ tin /ci mɔ a ja̱l, deri warɛgakni ti kɔ̱ŋ go̱r ti nyoth ɣöö ci ja̱l.
 7. Cäŋ in wä kɛ naath thi̱n kɛnɛ cäŋ in bä raar kɛ kɛ: Nɛy tin laa bëë kä Hong Kong bi̱ kɛn cäŋ in bi̱ kɛ wä thi̱n kɛnɛ ni̱n tin bi̱ kɛ ben raar thi̱n la̱th lät kä Vietnam. Ɛ mi gɔaa ɛlɔŋ ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö bi visa du te kɛ guäth mi ci cieŋ thin kä Vietnam.
 8. Gua̱th tin görkɛ ɣöö ba wä thi̱n kɛnɛ gua̱th tin ba jiɛn thi̱n/gua̱th ria̱a̱y nhial: Nɛy tin laa ja̱l kä Hong Kong bi̱ kɛn gua̱a̱th in bi̱ kɛ wä thi̱n kɛnɛ gua̱a̱th in ba jiɛn thi̱n kiɛ gua̱th ria̱a̱y nhial tin tä kä Vietnam tin görkɛ ɣöö bi̱ kɛ lät thi̱n lat. Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö bi wä kä Vietnam kɛ dup tin ca gɔär piny kä e-visa du, ɛ ni ɣöö bi wä kä airports.
 9. La̱t in lät kɛ naath ɛn tämɛ: Nɛy tin laa bëë kä Hong Kong bi̱ kɛn ruac kɛ kui̱i̱ la̱tdiɛn ɛn täämɛ, amäni̱ ciöt kɔmpanɛkä, gua̱a̱th ciɛŋädiɛn, kɛnɛ nämbär tɛlɛpoonädiɛn. Ruac ɛmɛ görɛ jɛ kɛ ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö lätdu kɛnɛ luɔt kä ɣöö bi ben.

Ɛŋu mi görkɛ ɛ ji̱ Hong Kong i̱ ba la̱th lät kɛ kui̱ Visa Vietnam Online?

Mi go̱ri ɣöö bi wä kä Vietnam visa kɛ rɛy jɔam, bi warɛgakni da̱ŋ rɛw la̱th lät: warɛgakni tin ca gɔär piny kä data page kɛnɛ thurɛ min pay tuɔk. Wargakni̱ ti̱ti̱ gɔwkɛ ɛlɔ̱ŋ kɛ ɣöö ba ji̱ ŋa̱c i̱ ɛ ji̱n ram kɛl kä nɛy tin dëë thiec kɛ visa.

Min görkɛ kä I̱thkan Kɔpi̱ kä Data Pathpɔr:

Kä min ca gɔ̱r piny kä data page duŋ pathpɔrdu ɛ jɛn warɛgak in di̱tni̱ jɛn min görkɛ kɛ kui̱ kä ɣöö ba ji̱ Vietnam visa la̱th rɛy jɔam. Ɛ jɛn min lät kɛ kui̱ kä ɣöö ba ruac in ca gɔ̱r rɛy warɛgakä min göri ɣöö bi visa ŋa̱c. Ɛn wi̱ni̱ kɛn tin görkɛ kɛ kui̱i̱ kä ɣöö baa ji̱ pathpɔr in caa gɔ̱a̱r piny:

 1. Jɛn bɛ yi̱k tekɛ mi̱ jɔc, mi̱ ba kuɛn, kä bɛ tekɛ warɛgak mi̱ ca gɔ̱r kɛɛliw.
 2. Kä thurɛ min te rɛy warɛgakä /cɛ bi tekɛ pɛ̈th kiɛ /cɛ bi tekɛ pɛ̈th.
 3. Biɛ tekɛ warɛgakni tin ca gɔär piny, cet kɛ ciötdu, cäŋ däpädu, kɛnɛ nämbär pathpɔrdu.
 4. Kä ICAO lines tin te piny kä wargak bikɛ dhil jɔɔc.
 5. Kä file format bɛ tekɛ PDF, JPEG, kiɛ JPG kɛ ɣöö bɛ kulɛ thia̱k kɛ läthdɛ lät.

Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö data page pathpɔrdu te kɛ tin gör kɛ kɛ kɛ ɣöö bi te kɛ mi ci jiäk kiɛ mi ci ji lo̱k kä warɛgakni visa.

Thurɛni̱ tin görkɛ kä ji̱ Hong Kong:

Kä wargak in rɛwdɛ min görkɛ kɛ kui̱ Vietnam visa online ɛ thurɛ min pay ben. Thurɛ ɛmɛ ɛ jɛn min nyooth ɣöö ɛ ji̱n ram min te rɛy pathpɔrädu. Nɛmɛ ɛ jɛn min görkɛ kɛ kui̱ thurɛkä min ca thur:

 1. Jɛn bɛ yi̱k tekɛ thurɛ mi̱ cäät kɛ pathpɔr (4x6cm).
 2. Kä thurɛ min ba ka̱m raar kɛ kɔr päthni da̱ŋ bäkɛl.
 3. Ji̱n biɛ dhil guic ɛ jɔc kä camera.
 4. /Cu rɔ moc kɛ gɔ̱ɔ̱k kiɛ bieyni ti kum nhiamdu.
 5. Kä jɔkdɛ bɛ yi̱k tekɛ mi̱ bo̱r kiɛ mi̱ /thiɛl mi̱ bo̱r.
 6. Kä thurɛ bɛ yi̱k tekɛ biɛl mi̱ jɔc kä bɛ tekɛ biɛl mi̱ jɔc.
 7. Kä min ca gɔ̱r piny bɛ yi̱k tekɛ JPEG, JPG, kiɛ PNG.

Guɔ̱r ŋuɔ̱t ti̱ti̱ kɛ ɣöö ba thurɛdu nhɔk kä ba warɛgakdu min ca gɔ̱r piny la̱t ɛ thiɛl riɛk.

Ɛn ɣöö deri Visa Vietnam la̱th kä Online kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä Hong Kong?

Ɛn duɔ̱ɔ̱p in dëë lätni̱ Vietnam e-visa kɛ kui̱i̱ nɛyni̱ tin laa bëë kä Hong Kong ɛ mi̱ thia̱k kä dëë jɛ thuk kɛ dup ti̱ tɔt ti̱ thia̱k:

 • Kä 1: Guɛc wɛbthay in ca gɔ̱r piny kɛ kui̱ e-visa Vietnam kä riet “Apply Now” button.
 • Kä 2: Gɔ̱ri ruacni diaal tin gör kɛ kɛ a gɔaa, amäni warɛgakni tin gör kɛ pathpɔr, min göri ɣöö bi wä, kɛnɛ cäŋ in bi wä thin kɛnɛ cäŋ in bi ben raar thin.
 • Kä 3: Gɔ̱ri digital kɔpi duŋ bio page pathpɔrdu kɛnɛ thurɛ min pay ben mi̱ cäät kɛ pathpɔr.
 • Kä 4: La̱tdɛ yio̱w tin deri yuɔr piny kɛ kui̱ lätni visa kɛ credit/debit card mi thuɔ̱k kiɛ Paypal account.
 • Kä 5: Mi ci warɛgakdu thuɔ̱k, bi e-mail mi ca gɔär piny jek mi tekɛ reference code.
 • Kä 6: Gua̱th in lät kɛ e-visa Vietnam ɛ ni̱ ciaŋ kɛ ni̱n la̱t 3-5. Mi ci visa du nhɔk, bi link mi deri e-visa du jek.
 • Kä 7: Print e-visa du kä naŋni jɛ kɛɛl mi wi̱i̱ wä kä Vietnam.

Ɣän göörä ɣöö bä ji̱ Hong Kong tin bëë kä Vietnam wä rɛy port in ci̱ kɛn ɛ gɔ̱r piny rɛy warɛgakädiɛn, ɛ ni̱ mi̱ ɛ port airportni̱. Mi go̱ri ɣöö bi wä kä Vietnam kɛ dup ti kɔ̱ŋ, bi dhil wä kä e-visa mi pay tuɔk.

Ɛn ɣöö deri Vietnam e-Visa ŋa̱c i̱di kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä Hong Kong?

Mi ci e-visa Vietnam thuɔ̱k kɛ läth lät, deri ta̱a̱dɛ guic kɛ dup tin lät kɛ kuic Vietnam Immigration Department. Ɛ jɛn duɔ̱ɔ̱p in deri lät kɛ jɛ:

 1. Guɛc wɛbthaay kä muktäp in lät kɛ kui̱ nɛɛni tin kɔ̱ŋ kä Vietnam.
 2. Riet kä “Cɛk I̱thta̱th.”
 3. Gɔ̱ri kɔd warɛgakädu, e-maildu, kɛnɛ cäŋ däpädu.
 4. Riet kä “Gör.”

Kä wɛbthay bɛ ta̱a̱ in lät kɛ ji̱ kɛ visa nyoth, mi te rɛy lätni, mi ca nhɔk, kiɛ mi ca lo̱k. Mi ci visa du nhɔk, deri jɛ ka̱n kä deri jɛ print kɛ kui̱ ja̱lu kä Vietnam.

Ŋäc kä ɣöö ba Visa la̱th lät

Ɛ ŋot /ken kɔn ni cop kä tips kɛnɛ tricks, banɛ jɛ ŋa̱c kɛ nhiam ɛn ɣöö deri visa thiec kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä Hong Kong. Kä ji̱n ram min tekɛ passport kä Hong Kong, te kɛ dup da̱ŋ rɛw ti deri wä thin kä Vietnam: kɛ dup embassy kiɛ kɛ rɛy jɔam. Kä min deri wä kä embassy derɛ jɔɔc ɛ la duɔ̱p in wal kä thia̱k, derɛ gua̱a̱th naŋ kä derɛ ji̱ go̱r ɛn ɣöö bi wä kä embassy ni ciaŋ. Nɛmɛ derɛ ji̱ moc riɛk, ɛlɔ̱ŋ mi̱ tekɛ lät ti ŋuan.

Kä kui̱c in dɔ̱ŋ, ɛn ɣöö deri visa Vietnam thiec kɛ rɛy jɔam ɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ gɔaa kä gɔaa. Min go̱ri kärɔa ɛ ɣöö bi tekɛ intɛrnɛt mi gɔaa kɛnɛ minitni ti tɔt kɛ ɣöö bi wargak in göri jɛ kulɛ thiäŋ kɛ intɛrnɛt. Duŋdɛ ɣöö, gɔaaɛ ɛn ɣöö deri jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö cäŋ ni min deri lät kɛ visa kɛ rɛy jɔam, thiɛlɛ mi deri lar ɛn ɣöö deri jɛ nhɔk. Kä kua̱r ŋot kɛ mi̱ guic kɛn warɛgakdu kä bi̱ kɛn ɛ lar i̱ ba nhɔk kiɛ ba lo̱k kɛ ŋuɔ̱t kɛnɛ ŋuɔ̱tkiɛn.

Ruaacni kɛ kui̱ nɛɛni tin laa bëë kä Hong Kong kɛ ɣöö bikɛ Visa rep

Ɛn tämɛ ci ŋäc ni ɣöö deri lät kɛ kuic visa, kuanɛ ruac kɛ kuic lätni tin de ji luäk kɛ kuic lätni visa:

 1. Nyuɔ̱th ruac mi thuɔ̱k kä thuɔ̱k: Min la jak naath kä /ca bi nhɔk ɛ ɣöö /thiɛlɛ ruac mi thuɔ̱k kiɛ ruac mi thuɔ̱k kä wargak thiecä. Guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö bi ruacni diaal guic ɛ ŋot kän i wargak ni la̱th lät kɛ ɣöö bi te kɛ mi ci jiäk.
 2. Nyuɔ̱th warɛgakni tin luäk ji: Kɛ warɛgakni tin gör kɛ ji, bi warɛgakni tin luäk ji thöp, cet kɛ pathpɔr du, warɛgakni ja̱lu, kɛnɛ warɛgakni tin nyoth ɣöö bi cieŋ. La̱tdɛ ɛn ɣöö bi warɛgakni diaal tin gör kɛ läth lät kɛ ɣöö bi wargakdu jakä bum.
 3. Gɔ̱ri warɛgak kɛ nhiam: Ɛ gɔaa ni ciaŋ ɛn ɣöö deri warɛgak gɔ̱r kɛ kui̱ visa kɛ kɔr juɔkni ti tɔt ɛ ŋot cäŋ in bi wä kɛ jɛ. Nɛmɛ bɛ ji moc gua̱th mi ro̱ŋ kɛ ɣöö deri min ci jiäk rialikä kiɛ deri warɛgakni ti kɔ̱ŋ thöp mi gör kɛ.
 4. Te kɛ pathpɔr mi thuɔ̱k: Pathpɔr du bɛ dhil te kɛ pathpɔr mi thuɔ̱k kɛ kɔr päthni bäkɛl ni kɛ cäŋ in ci wä kä Vietnam. Mi ci passport du thuɔ̱k kɛ pɛ̈th, guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö biɛ nyɔk kɛ läth lät ɛ ŋot kän i visa ni thiec.
 5. /Cu cieŋ kɛ gua̱a̱th mi̱ bäär: Nɛy tin laa ja̱l kä Hong Kong laa kɛ laa nhɔk ɛn ɣöö bi̱ kɛ cieŋ kä Vietnam kɛ ni̱n da̱ŋ 90, kuɛ laa ɣöö bi̱ kɛ cieŋ kɛ visa in caa kuany. Guɔ̱r ŋuɔ̱t ɛmɛ kä /cu bi cieŋ kɛ gua̱a̱th mi bäär, kɛ ɣöö derɛ ji̱ ya̱r ɛn ɣöö bi visa jek kɛ gua̱a̱th in bi ben.

/Thiɛlɛ riɛk kä ca nhɔk: Kä tin gɔw tin deri jek kä ɣöö deri raan lät kä Visa Agent mi ŋa̱thkɛ

Mi ti̱i̱ rɛy rikä kiɛ /ciɛ ŋäcdu kɛ duɔ̱ɔ̱p in laa görkɛ ni̱ visa, ɛn ɣöö bi ram mi ŋäc visa jek derɛ la ca̱p mi gɔaa. Kɛn nɛy ti̱ti̱ tä kɛ kɛ ŋäc mi̱ di̱i̱t kä tä kɛ kɛ ŋäc mi̱ di̱i̱t kɛ kui̱i̱ kä ɣöö baa warɛgakni̱ tin laa görkɛ visa la̱t, kä ŋäc kɛn ŋuɔ̱t wec kɛnɛ ŋuɔ̱t tin caa ka̱m raar. Nɛmɛ ɛ tha̱a̱ŋ ŋɔaani̱ tin gɔw tin deri jek kɛ kui̱ kä ɣöö deri visa agent mi̱ ŋa̱thkɛ la̱t kɛ kui̱ visa Vietnam in görkɛ kä intɛrnɛt:

 1. Duɔ̱p mi thia̱k kä thia̱k: Nɛy tin lät kä Visa ŋäc kɛn dup tin gör kɛ lät kä de kɛn ji nyuɔ̱th dup tin gör kɛn kɛ. Bi kɛn ji luäk kɛ gɔär warɛgakä min gör kɛ kuic lätni mi gɔa kä bi kɛn warɛgakni diaal tin gör kɛ thöp.
 2. Luäk määthni: Nɛy tin lät kä Visa la kɛn ji̱ ɛ luäk kɛ kui̱ kä ɣöö ba ji̱ luäk kɛ kui̱ visa diaal tin go̱o̱ri. La kɛn ɛ ŋa̱c ɛn ɣöö ta̱a̱ ran kɛl kä nɛy tin ja̱l ɛ mi̱ rɛlrɔ, kä bi̱ kɛn lät kɛɛl kɛ ji̱ kɛ ɣöö bi̱ kɛn duɔ̱ɔ̱p in gɔaa in dee ji̱ luäk kɛ gör visa jek.
 3. Kä lät tin thiɛl riɛk: Mi te ram mi lät kä visa te gekädu, deri rɔ moc kɛ ŋa̱th ɛn ɣöö bi lät tin gör kɛ visa lät ɛ thiɛl riɛk. Bi kɛn warɛgakni diaal la̱t kä bi kɛ ruac kɛ kua̱r tin lät kɛ kui̱du, kä bi gua̱a̱thdu kɛnɛ buɔ̱mdu jakä jiäk.
 4. Guaranteed approval: Nɛy tin lät kä Visa te kɛ ŋäc mi röŋ kɛ kuic lätni visa, kä ŋäc kɛn min gör kɛn ɛ kɛ ɣöö ba approval jek. Kɛ ŋäcdiɛn kɛnɛ ca̱pdiɛn, deri jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö ba visa du nhɔk kɛ 99.9% kä min deri lät.

Ɛŋu mi deri lät kä Hong Kong kɛ kɔr kä mi ci kɛn visa jek?

Ɣän tɛth lɔcdä kɛ ji̱, ci ji̱n visadu jek! Ɛn tämɛ, tëë kɛ ti̱ tɔt ti̱ deri̱ la̱t kɛ ɣöö bi̱ ku lɛ tä kɛ riɛk mi̱ ci̱ cop kä Vietnam.

 1. Guɛc visa du kä rɛɛw: Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö bi visa du guic ni kä rɛɛw kɛ ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö ruacni diaal kɛ thuɔ̱k. Ɛni̱ duɔ̱ɔ̱r mi̱ ci̱ duer kiɛ mi̱ ci̱ duer derɛ ji̱ nööŋ riɛk mi̱ di̱i̱t mi̱ ci̱ cop. Bä, guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö ciötdu, nämbär pathpɔrdu, kɛnɛ gua̱a̱th in bi wä kɛ ji̱ kɛ visa diaal ɛ thuɔ̱k.
 2. Gɔ̱ri warɛgakni visa du: Kä ji̱n ɛ raan Hong Kong mi ci ja̱l, bi warɛgakni visa du nyoth mi ci cop kä Vietnam. Kɛ kui̱c ɛmɔ, gɔaaɛ ɛn ɣöö biɛ gɔ̱r piny kä biɛ la̱th kɛɛl kɛ ji̱ gua̱thni diaal tin ja̱lu.
 3. Ruac kɛ ram mi ŋäc lät: Mi go̱ri visa kɛ cäŋ lɔ̱ŋä, gɔaa ni ɣöö bi ruac kɛ ram mi ŋäc lät kɛ ɣöö deri ruac kɛ ji kä deri ji moc kɛ kuak. De kɛn ji luäk kɛ läth lätni visa kä de kɛn ji moc kɛ läri diaal tin gör kɛ kɛnɛ luäk.

Thiecni̱ tin di̱tni̱kɛn tin caa thiec kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin laa bëë kä Hong Kong tin laa thieckɛ E-Visa kä Vietnam kɛ duɔ̱ɔ̱p in tä kä wɛbthaay kumɛ

Ɛŋu mi deri lät mi ci jiäk jek kɛ E-Visa kä Vietnam ɛ la raan Hong Kong?

Nɛy tin laa ja̱l kä Hong Kong tin görkɛ ja̱l kä Vietnam dee kɛn ɛ liŋ ɛn ɣöö tä kɛ e-visa system mi̱ gɔaa mi̱ laa jakɛ kä bi̱ kɛ wɔ̱ kɛ visa kɛ rɛy jɔam kä /caa bi lɛ wɔ̱ kä embassy. Duŋdɛ ɣöö, nɛy ti ŋuan cikɛ rik jek mi lät kɛn ɛ kä wɛbthay kumɛ kɛ kui̱ Vietnam e-visa. Bi nɛy thiecni tin ŋuani̱kɛn tin la thieckɛ ɛ ji̱ Hong Kong tin ci wä kä Vietnam e-visa thiec kɛ rɛy wɛbthaytä kumɛ.

1. Rieydä bɛ jiɛɛn kɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt, duŋni̱ ɣöö ɛn e-visadä kä Vietnam caa jɛ la̱th lät. Tëëkɛ la̱t mi̱ dëë la̱t kɛ pɛ̈th kiɛ dëë jɛ jakä pɛ̈th?

Derɛ jiäk lɔcdu ɛn ɣöö deri e-visa du guic ɛn ɣöö ŋotdɛ lätdɛ mi ci cäŋ jiɛɛnädu thia̱k. Rɛy gua̱th ɛmɛ, gɔaaɛ ɛn ɣöö deri ruac kɛ ram mi ŋäc lät kiɛ deri jäk kä info@vietnammimigration.org kɛ ɣöö deri jɛ luäk. Dɔ̱ŋ de kɛn ji̱ luäk kɛ pɛ̈th kɛ läthdu lät kɛ yio̱w ti kɔ̱ŋ, kɛ ɣöö bi e-visa du jek kɛ gua̱a̱thdɛ min bi wä kä Vietnam.

2. Ɣän cä info mi̱ /ci̱ rɔ lot thöp kɛ kui̱ e-visa ëë cä gɔ̱r. Tëëkɛ la̱t mi̱ dëë riali̱kä?

Mi̱ ci̱ duer tuɔɔk mi̱ ci̱ raan warɛgak gɔ̱r rɛy jɔam, kä kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin laa bëë kä Hong Kong, derɛ naath jakä jiäk lɔcdiɛn mi̱ ci̱ raan visa thiec. Mi ci ruac mi jiäk lat kɛ kuic warɛgakä e-visa, thiɛlɛ lät mi ca lät kä wɛbthay kumɛ mi deri jɛ rialikä. Duŋdɛ ɣöö, deri ruac kɛ ram mi ŋa̱thkɛ kiɛ deri jäk kä info@vietnammimigration.org kɛ kuic luäk. Ɣän göörä ɣöö bä ŋa̱c ɛn ɣöö dɔ̱ŋ tekɛ yio̱w ti ba yuɔr piny kɛ kui̱ kä ɣöö ba min go̱o̱ri la̱t.

3. Ɣän göörä ɣöö bä warɛgakdä e-visa riali̱kä. Tëëkɛ la̱t mi̱ dëë riali̱kä?

Cätkɛ min la riali̱ ruaacni̱ tin /ci̱ gɔw i̱kä, ɛn wɛbthaay kumɛ /cɛ lät ti̱ ŋuan ti̱ dëë riali̱kä kɛ kui̱i̱ e-visa applikëciɔnädu. Mi go̱ri ɣöö bi lät tin ca gɔ̱r piny gɛr, gɔaaɛ ɛn ɣöö deri ruac kɛ ram mi ŋäc lät kiɛ deri jäkni kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö ba ji̱ luäk. Duŋdɛ ɣöö, titdɛ ɛn ɣöö deri yio̱w ti ŋuan yuɔr piny ɛn la̱t ɛmɛ.

4. Ɣän bä cop kɛ nhiam kä cäŋ in bä cop thi̱n min ca gɔ̱r kä warɛgak e-visa. Tëë kɛ la̱t mi̱ dëë gɛr ni̱ cäŋ in ci̱ ben?

Mi ci ca̱p ja̱lu rɔ gɛr kä go̱ri ɣöö bi cop kä Vietnam kɛ cäŋ mi dɔ̱ŋ mi ci jiäk kä cäŋ in ca gɔ̱r kä e-visa, deri jɛ gɛr. Kɛ ɣöö biɛ la̱t, deri ruac kɛ ram mi ŋäc ŋuak kiɛ deri jäk kä info@vietnammimigration.org kɛ kuic luäk. Dɔ̱ŋ dee kɛn ji̱ luäk kɛ gër cäŋ in bi cop kä e-visa du, kɛ ɣöö deri wä kä Vietnam kɛ cäŋ in go̱ri.

5. Ɣän bä wä rɛy Vietnam kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ dɔ̱ŋ mi̱ /ci̱ mɔ a e-visa appli̱këciɔn. Tëë kɛ la̱t mi̱ dëë riali̱kä kɛ kui̱i̱ entry port?

Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö bi wä kä Vietnam kɛ dup tin ca gɔär piny kä e-visa du kɛ ɣöö bi te kɛ riɛk kɛ wädu. Duŋdɛ ɣöö, mi ci te kɛ luɔt mi göri ɣöö bi wä rɛy duɔ̱p mi dɔ̱ŋ, deri ruac kɛ ram mi ŋäc lät kiɛ deri jäk kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö deri ji luäk. Dɔ̱ŋ de kɛn ji̱ luäk kɛ riali̱ port in wä kɛ ji̱ rɛy e-visadu i̱kä kɛ yio̱w.

6. Ɛŋu mi bä la̱t kɛ ɣöö bä info gɛr kɛ kɔr kä mi cä warɛgak e-visa la̱th lät kɛ rɛy wɛbthaytä kumɛ?

Mi ci warɛgakdu e-visa la̱th kä wɛbthay kumɛ kä go̱ri ɣöö bi ruacdu gɛr, gɔaaɛ ɛn ɣöö deri ruac kɛ ram mi ŋäc lät kiɛ deri jäk kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö deri ji luäk. Dɔ̱ŋ dee kɛn ji̱ luäk kɛ gër ŋɔaani̱ tin görkɛ, duŋdɛ ɣöö ŋäcni jɛ ɛn ɣöö dɔ̱ŋ derɛ tekɛ yio̱w ti ba yuɔr piny kɛ kui̱ la̱t ɛmɛ.

Ŋok kä duɔ̱r pi̱ny

Kä min la raan Hong Kong, gɔaaɛ ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö lät visa kä Vietnam kä biɛ naŋ kɛ dup tin deri lät kɛ ɣöö bi visa in göri kulɛ wä nhiam. Duŋdɛ ɣöö, kɛ kui̱ kä ɣöö /thiɛlɛ riɛk kä ca nhɔk, gɔaaɛ ɛn ɣöö deri ram mi ŋäc lät naŋ. Ɛjɛni̱ ti̱ti̱ la kɛn lät ti̱ thia̱k thi̱a̱k laa lät, luäk mi̱ gɔaa, kä laa lät kɛn ɛ gɔaa. Mi go̱ri visa kɛ pɛ̈th, la kɛn ji̱ ɛ moc kɛ lät ti thia̱k kɛ ɣöö bi wä kä Vietnam kɛ gua̱a̱thdɛ. Bä, /cu jɛ pa̱l ɣöö bi̱ la̱t visa kulɛ ben ɛ la mi̱ bɛc rɛy ja̱lu, kä go̱r luäk kä ram mi̱ ŋa̱thkɛ kɛ ɣöö bi̱ ja̱l kulɛ gɔaa kä /thiɛlɛ mi̱ bɛc bɛc.

Tim duɔ̱r:

Kä wɛbthaay kumɛ kɛ kui̱ Vietnam e-visa /cɛ luäk mi̱ di̱i̱t thöp kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ Hong Kong tin ci̱ röm kɛ rik kɛ kui̱ e-visa appli̱këciɔn. Ɛ gɔaa ɛn ɣöö deri ruac kɛ ram mi ŋäc lät kiɛ deri jäk kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö deri jɛ luäk mi go̱ri ɣöö deri lät gɛr kiɛ deri ruac ɛmɔ rialikä. Duŋdɛ ɣöö, titdɛ ɛn ɣöö dɔ̱ŋ tekɛ yio̱w ti ba yuɔr piny kɛ kui̱ lätni ti̱ti̱. Ɛ gɔaa bä ɛn ɣöö bi ja̱lu kɛnɛ warɛgak e-visa rialikä a gɔaa kɛ ɣöö /thiɛlɛ mi bɛc bɛc mi ci tuɔɔk.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Dikon Vietnam ta e Destinashon Perfekto pa Turistanan di Hong Kong Vietnam a bin ta ganando popularidat bou di turistanan di tur parti di mundu, i pa bon motibu. E ta un pais ku ta gaba di un historia i kultura riku, ku influensianan di China, Fransia, i otro paisnan bisiña.

Akin et say Vietnam so Perpekton Panaayaman na saray Hong Kongese Tourists Say Vietnam et onkakasil ed saray turista manlapud interon mundo, tan walay maabig a rason. Saya so bansan walaan na mayaman ya awaran tan kultura, ya walay impluensya na China, France, tan arum niran kabangibang a bansa.

Цæмæн у Вьетнам æххæст бынат Гонконгы туристтæн Вьетнам æппæт дунейы туристты æхсæн йæ популярондзинад райста, æмæ йын уый раст аххосæгтæм гæсгæ. Уый у бæстæ, кæцы йæхицæй æппæлы хъæздыг истори æмæ культурæйæ, æндæвдадимæ Китай, Франц æмæ æндæр сыхаг бæстæтæй.

Veetnaam Turistoonni Hoong Koongiif Bakka Mudaa Hin Qabne Maaliif Veetnaam turistoota addunyaa mara irraa dhufan biratti jaalala argachaa kan turte yoo ta’u, sababa gaarii qaba. Biyya seenaa fi aadaa badhaadhaa qabdu, dhiibbaa Chaayinaa, Faransaay, fi biyyoota ollaa biroo irraa qabdudha.

Perqué Vietnam es la destinacion perfiècha pels toristas hongkongeses Vietnam a ganhat de popularitat demest los toristas de tot lo mond, e per una bona rason. Es un país que se vanta d’una istòria e cultura ricas, amb d’influéncias de China, França, e d’autres païses vesins.

Hvorfor Vietnam er det perfekte reisemålet for Hong Kongesiske turister Vietnam har blitt stadig mer populært blant turister fra hele verden, og med god grunn. Det er et land som kan skryte av en rik historie og kultur, med påvirkning fra Kina, Frankrike og andre naboland.