July 2, 2024
Pangasinan

Vietnam visa online parad saray turista ya taga-Tsina: Amin ya kaukolan mon naamtaan

Akin et kaukolan ya bisitaen na saray turista ya taga-tsik so Vietnam

Dakel so niiter na Vietnam ed saray bisita to. Saya so maligen tan makaaro a bansa, ya abeba so krimen, kanian saya so sankaabigan a destinasyon parad saray manbiabiahe a bukor, pamilya, tan grupo. Saray taga diman et kabkabat ed mapangasin inkatoo ra tan lanang iran maliket ya mangibaga na kultura tan tradisyon da ed saray turista.

Sakey ed saray sankaliketan ed ibisita ed Vietnam et say mananam ya luto to. Say kakanen na Vietnamese et kabkabat ed saray preskon ingredients to, makapasagyat iran taway to, tan nikadkaduman panlalaok na saray impluensya na nanduruman rehyon. Manlapud saray makapaliket ya pho noodles anggad saray mananam ya banh mi sandwich, anggapoy kulang na makapaliket iran putahin nasaliw.

Say sananey nin rason no akin ya ombisita ed Vietnam et say abot-abot ya presyo to. No ikompara ed arum ya popular ya destinasyon na saray turista, say Vietnam et walaan na baleg a balor parad kuarta. Say panayaman, transportasyon, tan naakan et ag tanton magastos, kanian saya so sankaabigan ya destinasyon.

Sakey ni, say Vietnam et walaan na mararakep iran landscape tan maabig a klima. Manlapud makapadinayew ya Halong Bay ya anggad makapasagyat ya kadaanan a baley na Hoi An, wala ray makapadinayew ya pasen ya nanengneng. Say bansa et walaan met na nanduruman klima, tan nanduruman rehyon so walaan na nanduruman kipapasen na panaon, kanian walay sankaabigan a panaon pian bisitaen.

Kaukolan kasi na Visa iray Chinese Tourists pian makaloob ed Vietnam?

Bangta say Vietnam et angipaakseb na totontonen ya anggapoy visa parad arum a bansa, makapaermen ta ag-inlaktip iray turista ya taga-Tsina. Kabaliksan na saya ya saray turistan Intsik et kaukolan ya mangala na visa antis iran onla ed Vietnam. Balet, walay kombenientin paraan parad saray turista ya taga-Tsina pian maka-aplay na visa ya ag la kaukolan ya onla ed embahada o konsulado na Vietnam.

Say Kombeniensia na Pan-apply na Vietnam Visa Online

Diad inkiletneg na Vietnam e-Visa, ya tatawagen met ya Vietnam visa online, saray turista ya taga-Tsina et nayarin man-apply na visa ra manlapud mismon kaabungan odino opisina ra. Sayan online visa system et nayarin usaren na saray walaan na passport ed amin a bansa tan teritorya, kaiba lay China. Say proseso et simpli, maples, tan anggapoy problema.

Say kaukolan labat ya gawaen na saray turista ya taga-Tsina et ombisita ed opisyal ya website na Vietnam Immigration Department tan fill-upan so online ya application form. Kaukolan dan iter so personal ya impormasyon, detalye na pasaporte, tan plano ed biahe. Kaukolan da met ya i-upload so digital ya litrato ra tan say scanned ya kopya na passport da.

Kayari na pangisubmit na aplikasyon, saray turista ya taga-Tsina et makaawat na sulat na panangabobon na e-Visa panamegley na email diad loob na 3 agew ya pantratrabaho. Sarag dan i-print so sulat tan ipresenta ed immigration checkpoint no onsabi rad Vietnam, kaiba so passport da, pian naawat da so visa stamp da.

Saray Gunggona na Panpili na Vietnam Visa Online parad saray turista ya taga-Tsina

Say pan-apply na Vietnam visa online et mangiyoopresi na pigaran benepisyo parad saray turista ya taga-Tsina. Parad gapo, makatipid ira na panaon tan sagpot pian ag ira onla ed embahada odino konsulado na Vietnam. Makatulong iya lalo la ed saramay manaayam ya arawi ed sarayan opisina. Sarag da labat so man-apply na visa manlapud abung odino opisina ra, kanian mas mainomay tan epektibo so proseso.

Niarum ni, say Vietnam e-Visa et balido ed loob na 90 ya agew no sakey odino dakel so onloob, kanian saray turista ya taga-Tsina et nawalaan na flexibility ya iplano so biahe da unong ed satan. Say visa et wala met parad negosyo tan turismo, kanian saray bisita et makapanpili na sankaabigan ya opsyon parad biahe ra.

Sakey ni, walay 13 ya airport, 16 ya land border gates, tan 13 sea border gates ya mangiiter na pankanawnawa ed saray walaan na e-visa ed Vietnam ya makaloob tan ompaway ed bansa. Kabaliksan na saya ya saray turista ya taga-Tsina et walaan na mas dakel ya opsyon parad biahe ra tan sarag dan nengnengen so nanduruman parte na Vietnam ya anggapoy problema.

Panon karakel so opisyal ya gastos parad saray turistan Intsik pian makala na visa ed Vietnam?

Say bayar ed visa ed Vietnam parad saray turista ya taga-Tsina et nayarin manduruma depende ed gagala na ibisita ra tan say klase na visa ya kaukolan da. Balet, parad saramay man-aaplay na visa ed Vietnam online manlapud website na gobierno, saray bayar et akapeket tan onia:

 • US$25 parad single-entry visa, ya balido ed loob na 30 ya agew.
 • US$50 parad multiple-entry visa, ya balido ed loob na 30 ya agew.
 • US$25 parad single-entry visa, balido ed loob na 90 ya agew.
 • US$50 parad multiple-entry visa, ya balido ed loob na 90 ya agew.

Importante ya tandaan ya sarayan bayar et nayarin manguman, kanian maabig no i-verify mo ray kaplesan ya bayar antis kan mangisumite na aplikasyon mo. Tandaan met ya sarayan bayar et para labat ed proseso na aplikasyon na visa tan ag kaiba so antokaman ya kaaruman ya bayar, singa say bayar ed serbisyo manlapud sakey ya ahente odino say gastos ed biahe paonla tan ompawil ed embahada.

Ipaliwawa no antoy single-entry tan multiple entries ed saray turistan Intsik.

Natan, nayarin mankelaw kayo no antoy pandumaan na single-entry tan multiple-entry visa. Say single-entry visa et mangiiter na pankanawnawan makaloob ed Vietnam ya maminsan tan mansiansia ed aturon panaon, bangta say multiple-entry visa et mangiiter na pankanawnawan makaloob tan makaalis ed Vietnam na maminpiga ed loob na aturon panaon. Singa bilang, no walay single-entry visa mo ya balido ed loob na 90 ya agew, sarag moy onloob ed Vietnam ya maminsan tan mansiansia ka na anggad 90 ya agew. Balet, no walay multiple-entry visa mo ya balido ed loob na 90 ya agew, sarag moy onloob tan ompaway ed Vietnam na maminpiga ed loob na 90 ya agew.

Parad saray turistan Intsik ya manplaplanon manpasyar ed Vietnam ed antikey a panaon, nayarin magenap so single-entry visa. Balet, no manplaplano kan ontaynan tan onloob lamet ed Vietnam legan na biahe yo, nayarin mas matukoy so multiple-entry visa. Importante ya ikonsidera yon maong so plano yo ed panagbiahe tan pilien so klase na visa ya sankaabigan ed pankaukolan yo pian napaliisan so antokaman a komplikasyon legan na biahe yo.

Panon to no walay polisiya na refund parad saray turista ya taga-Tsina no ag-inawat so aplikasyon na visa?

Makapaermen ta anggapoy polisiya na refund parad Vietnam visa fee no ag-inawat so aplikasyon mo. Saray bayar parad visa ed Vietnam ya online manlapud website na gobierno et ag nabawi anggan panon. Saya so rason no akin ya importante ya seguroen ya amin ya dokumento yo et mauksoy tan akasumpal kayo ed saray kriterya na kualipikasyon antis yon isumite so aplikasyon yo. Antokaman ya lingo odino kulang ya impormasyon ed aplikasyon mo et nayarin manresulta ed pangipulisay tan pakawalaan na bayar ed visa mo.

Mas atagey so bayar no man-aplay ka na visa panamegley na sakey ya ahente

Nepeg ya imanoen ya mas atagey so bayar ed Vietnam visa no pilien mon gawaen so aplikasyon mo panamegley na sakey ya ahente. Saray ahente et mansingil na serbisyo ed tapew na bayar ed visa na gobierno, ya nayarin manduruma depende ed ahente. Bangta say pangusar na ahente et makatipid na panaon tan sagpot, importante ya ikonsidera so kaaruman a gastos tan mandesisyon no kasin makanakana itan parad sika.

Vietnam Visa Online parad saray Chinese Tourists: Website na Gobierno sumpad saray Reputated Agents

No nipaakar ed pakagamor na visa ed Vietnam online, walay duaran opsyon ya nayarin gawaen – say pan-aplay panamegley na website na gobierno odino diad sakey a sikat ya ahente – nayarin makapawetwet no dinan so mas maabig ya pilien. Aralen tayo ray maabig tan makapuy ya epekto na kada opsyon pian natulongan iray turista ya taga-Tsina ya makagawa na desisyon ya duga no nipaakar ed pakagamor na visa ed Vietnam.

Website na Gobierno: Gawaen Mo

Say website na gobierno et mangiyoopresi na abeban bayar parad saray aplikasyon na visa, kanian saya so makapasagyat ya opsyon parad saray manbiabiahe ya maalwar ed badyet. Balet, nepeg ya imanoen ya sayan abeban bayar et ag kaiba so antokaman ya suporta o tulong manlapud gobierno. Kabaliksan na saya a saray turistan Intsik so kaukolan a man-navigate ed proseso na aplikasyon na visa a bukor da, a nayarin makapataktakot tan manguusar na dakel a panaon.

Reputated Agents: Sakey ya Anggapoy Problema ya Eksperyensya

Diad biek a dapag, saray kabkabat ya ahente et mansingil na mas atagey parad serbisyo ra ed visa. Balet, say naawat na saray turista ya taga-Tsina et say anggapoy problema tan mainomay ya aplikasyon na visa. Sarayan ahente et walaan na dakel a taon ya eksperiensya tan kakabatan ed pangasikaso ed saray aplikasyon parad visa, tan amta ra no panon ya naaprobaan so aplikasyon mo. Sakey ni, mangiyoopresi ira na tampol ya suporta ed online no bilang ta walay tepet odino kapagaan mo.

Pinapeles ya Serbisyo parad Saray Apuradon Kaso

Sakey a manunan bentaha ed pampili na sakey a reputasyon ya ahente parad Vietnam visa yo et say opsyon ya napapeles so aplikasyon yo no bilang ta walay apuradon plano yo ed biahe. Kabaliksan na saya ya no kaukolan moy visa mo ya tampol, sarayan ahente et walaan na saray rekurso tan koneksion pian napapeles so proseso tan naseguro ya naawat mo so visa mo ed dugan panaon. Saya so makapangiliktar na bilay na saray turistan Intsik ya kaukolan day onla ed Vietnam diad antikey a panaon.

Tulong ed Onsabi

Say sananey nin bentaha na pangusar na sakey a reputasyon ya ahente parad visa yo ed Vietnam et say tulong ya iter da no onsabi kayo ed immigration counter. Sayan serbisyo et makagunggona lalo la parad saray primeron manbiabiahe ed Vietnam, ta nayarin makapabelat so proseso na imigrasyon ed arum a bansa. Say ahente so ontulong pian napapeles so proseso na immigration clearance pian napaliisan so andukey iran pila, pian makapangigapo kayo na bakasyon ya anggapoy antokaman ya atraso.

Serbisyo ed Pan-pick-up tan Pag-transfer ed Airport

Nilikud ed tulong no onsabi, saray kabkabat ya ahente et mangiyoopresi met na serbisyo ed panag-pick-up tan pangi-transfer ed airport ed saray turistan Intsik. Kabaliksan na saya ya diad isabi yo, walay aturon drayber ya manaalagar ed sikayo diad airport ya mangitonton ed sikayo ya diretso ed hotel yo. Saya so mamaandi ed problema ed pananap na luluganan tan mangiter ed sika na mas komportable tan anggapoy stress ya gapoan na biahe mo.

Say Verdict: Antoy Pilien?

Kayari na pangikonsidera ed saray maong tan mauges ya epekto na duaran opsyon, malinew so desisyon – parad saray turistan Intsik, say pangusar na sakey a reputasyon ya ahente parad visa ra ed Vietnam so mas maabig ya pilien. Bangta say website na gobierno et singa mas abot-abot, saray kaaruman ya benepisyo tan kombeniensya na pangusar na sakey a reputasyon ya ahente so manggagawa ed satan ya makanakana ed ekstran gastos. Niarum ni, lapud dakel lan taon ya eksperiensya tan inkadunong da, makaseguro ka ya say aplikasyon mo ed visa et naasikaso ya maalwar tan epektibo.

Panon kabayag so panaon na saray turista ya taga-Tsina pian makagamor na Visa Approval?

Say panaon na panagproseso na Vietnam visa parad saray turistan Intsik et kaslakan ya mangala na 3-5 ya agew na pantratrabaho. Balet, importante ya tandaan ya sayan panaon et nayarin naparukey legan na peak seasons. Saya so rason no akin ya nirekomendan maong ya igapo so proseso na aplikasyon na visa anggan sakey simba antis na petsa na labay mon biahe pian napaliisan so antokaman ya delay o komplikasyon.

Niarum ni, importante so pakaamta ed saray piesta opisyal ya seselebraan na Immigration of Vietnam. Ag ira mantratrabaho no Sabado, Simba, Tradisyonal ya Agew na Vietnam People’s Public Security Force (Agosto 19), tan saray piesta opisyal na bansa. Kabaliksan na saya ya no say labay mon petsa na biahe et onsabi ed anggan dinan ed sarayan agew, nayarin kaukolan moy manplano tan man-apply na visa ya masakbay.

Anto ray National Holidays ed Vietnam ya nepeg ya imanoen na saray Chinese Tourists?

Singa asalambit la, say Immigration of Vietnam et ag-onkikiwas ed pigaran holiday. Nia so listaan ​​na saray piesta opisyal ed Vietnam ya kaukolan ya imanoen na saray turista ya taga-Tsina:

 • Agew na Balon Taon (Enero 1)
 • Tet Holiday (saray petsa et manduruma depende ed lunar calendar balet kaslakan et onsabi ed Enero o Pebrero)
 • Agew na Pannodnonot ed Hung Kings (koma-10 ya agew na komatlon bulan)
 • Agew na Pankakasakey lamet (Abril 30)
 • Agew na Trabahador (Mayo 1)
 • Agew na Bansa (Setyembre 2)

Importante ya tandaan irayan piesta opisyal no manplaplano kay biahe ed Vietnam. No kaukolan moy mangala na visa legan na sarayan piesta opisyal, mas maabig no mitongtong kad sakey ya reputasyon ya ahente parad panagkonsulta tan panag-quote. Saya so mamaseguro ya say aplikasyon mo ed visa et naproseso ya maong tan sarag mo nin siansia so onla ed Vietnam ed petsa ya labay mon gawaen.

Panon so pakagamor na apuradon visa ed Vietnam parad saray turistan Intsik?

No walay apuradon plano ed panagbiahe, saray turista ya taga-Tsina et nayarin makala met na maples ya visa ed Vietnam panamegley na sakey ya ahente. Sarayan ahente et walaan na opsyon parad maples iran visa, ya say panaon na panagproseso et 4 oras, 2 oras, odino anggan diad parehon agew. Sayan serbisyo et makatulong ed saramay kaukolan ya onla ed Vietnam ya tampol tan ag da la naalagar so estandarten oras na panagproseso.

Pian makagamor na urgent visa, sarag na saray turista ya taga-Tsina ya tumboken irayan kundang:

 • Mitongtong ed sakey ya ahente: Say unonan gawaen et say mitongtong ed sakey ya ahente parad sakey a visa ed Vietnam online tan ipaamta ed sikara so nipaakar ed saray planom ed panagbiahe. Igiya da ka ed proseso tan iter da ed sika so amin ya nakaukolan ya impormasyon.
 • Bayaran so ekstran bayar: Lapud saray expedited visa et mankaukolan na ekstran rekursos tan sagpot manlapud ahente, mansingil ira na kaaruman a bayar parad sayan serbisyo. Saray turista ya taga-Tsina et nepeg ya mabulos ya manbayar ed sayan ekstran bayar parad kombeniensya na pakagamor na apuradon visa.
 • Isumite iray nakaukolan a dokumento: Saray turistan Intsik so nepeg a mangisumite na amin a nakaukolan a dokumento unong ed kategorya na visa, kaiba so maples a resibo na bayar. Insan iproseso na ahente so aplikasyon ed parehon agew, 4 oras, odino 2 oras, depende ed pinilin opsyon.
 • Naawat so urgent visa yo: No naproseso lay urgent visa yo, ipawit itan na ahente ed sikayo panamegley na email. Sarag mo lan i-print tan usaren ed biahe mo paonlad Vietnam.

Antoy kaukolan na saray turista ya taga-Tsina pian makapanparaan ira parad online ya aplikasyon parad Vietnam visa?

Pian matalonan makapan-apply na visa ed Vietnam online, kaukolan ya iparaan na saray turista ya taga-Tsina irayan dokumento tan impormasyon:

 • Balido ya pasaporte ya ag-onkulang ed 6 bulan ya balido tan 2 blangko ya pahina – Say pasaporte yo et nepeg ya balido ed ag-onkulang ed 6 bulan manlapud labay yon petsa na iloob yo ed Vietnam. Nepeg met ya walay ag-onkulang ed 2 blangko ya pahina parad selyo na visa.
 • Personal ya impormasyon – Kaukolan mon iter so kompleton ngaran mo, sekso, petsa na inkianak, pasen na inkianak, numero na pasaporte, tan nasyonalidad. Seguroen ya amin ya impormasyon et susto tan mipara ed saray detalye ed pasaporte yo.
 • Balido ya email address – Naawat mo so sulat na panangabobon na visa tan arum niran importantin abiso panamegley na email, kanian seguroen ya mangiter kay balido ya email address ya lanang mon nengnengen.
 • Valid credit/debit card – Say Vietnam e-visa system et mangaawat na nanduruman paraan na pambayar, kaiba lay Visa, Master, JCB, Diner Club, Amex, Union Pay, tan dakel ni. Seguroen ya balido so card mo tan walay magenap ya pundo to pian nabayaran so bayar ed visa.
 • Temporaryon address ed loob na Vietnam – Kaukolan mon iter so address na plano yon hotel odino panayaman ed Vietnam. Saya so sakey a obligadon kakaukolanen, kanian seguroen ya aka-book so panayaman mo antis ya igapo so proseso na aplikasyon na visa.
 • Gagala na ibisita – Saray turistan Intsik et nayarin ombisita ed Vietnam parad nanduruman gagala a singa say turismo, trabaho, negosyo, odino panagaral. Seguroen ya nibaga so gagala na ibisita yo diad application form.
 • Petsa na iloob tan ipaway – Kaukolan mon iter so plano mon petsa na iloob tan ipaway ed Vietnam. Seguroen ya walay malinew ya itinerary na biahe antis ya sulatan so application form.
 • Saray labay ya lolooban tan pawayan – Saray turista ya taga-Tsina et nayarin makaloob ed Vietnam panamegley na nanduruman pantalan, kaiba lay airport, ketegan ed dalin, tan pantalan. Kaukolan mon itukoy so labay mon lolooban tan pawayan diad application form.
 • Kaplesan ya trabaho – Kaunoran, kaukolan mon iter so kaplesan ya trabahom, kaiba lay ngaran tan address na kompanya yo tan say numero na telepono. Saya so kakaukolanen parad aplikasyon na visa, kanian seguroen ya akaparaan iyan impormasyon.

Anto ray kaukolan ya i-upload na saray Chinese Tourists parad Vietnam Visa Online Application?

Pian maka-apply na visa ed Vietnam online, saray turista ya taga-Tsina et kaukolan dan i-upload so duaran importantin dokumento—sakey ya in-scan ya kopya na passport data page da tan sakey ya agano nin litrato na litrato. Importante irayan dokumento ta naseguro da so impormasyon ya walad porma na aplikasyon na visa tan naseguro da so inkamatua na aplikante.

Saray Kakaukolanen parad Na-scan ya Kopya na Passport Data Page

Say in-scan ya kopya na passport data page et sakey ya importantin dokumento parad Vietnam visa online application. Lugan na satan so amin ya personal ya detalye na aplikante, kaiba lay litrato, kompleton ngaran, petsa na inkianak, tan numero na pasaporte. Nia ray espisipikon kakaukolanen parad na-scan ya kopya:

 • Nabasa tan malinew: Say in-scan ya kopya na pahina na datos na pasaporte et nepeg ya nabasa tan malinew. Kabaliksan na saya ya amin ya impormasyon et nepeg ya nanengneng tan aliwan malinew. No wala ray ag nabasa o ag nabasa ya seksion, nayarin ipulisay so aplikasyon.
 • Buong a pahina: Say in-scan ya kopya et nepeg ya mangilaktip ed interon pahina na datos na pasaporte. Kaiba ed saya so pahina na personal ya detalye, pahina na pirma, tan antokaman nin pahina ya walay importantin impormasyon. Seguroen ya anggapoy naputer ed gilig odino suyok na pahina.
 • ICAO Lines: Say International Civil Aviation Organization (ICAO) et angitarya na espisipikon totontonen parad saray litrato na pasaporte. Kaiba ed sarayan giya so kabaleg, kolor na background, tan ekspresyon na lupa. Say in-scan ya kopya na pahina na datos na pasaporte et nepeg ya walay linya na ICAO, ya uusaren pian naseguro so tua na litrato.
 • File format: Say in-scan ya kopya et nepeg ya walad PDF, JPEG, odino JPG format. Saraya labat so aawaten ya file format parad mainomay ya pangisumite tan pangiproseso ed aplikasyon.

Saray Kakaukolanen ed Litrato na Litrato parad saray Turista ya Intsik

Likud ed say in-scan ya kopya na pahina na datos na pasaporte, saray turistan Intsik et kaukolan met ya mangi-upload na agano nin litrato na litrato. Sayan litrato et manseserbin paneknek ed inkatoo na aplikante tan nepeg ya makasumpal ed sarayan kakaukolanen:

 • Tua tan kaplesan: Say litrato na litrato et nepeg ya agano ni, ya inala ed loob na apalabas ya 6 bulan. Saya et pian naseguro ya say itsura na aplikante et mipara ed kaplesan ya itsura to tan naprebentaan so antokaman ya panagpalikdo ed pakabidbiran.
 • Ipara ed pasaporte: Say lupa na aplikante ed litrato na litrato et nepeg ya mipara ed samay walad pasaporte. Saya et pian naseguro ya say toon man-aplay parad visa et pareho ed samay walad pasaporte.
 • Diretso tan anggapoy salming: Say aplikante et nepeg ya onnengneng ya diretso ed kamera tan ag mansusulong na salming. Saya et pian napaliisan so antokaman ya silew odino makaamper ed lupa ed litrato.
 • Kabaleg tan background: Say portrait photo et nepeg ya sukat na passport, ya 4x6cm. Nepeg ya amputi odino light-colored so background to, ya say lupa na aplikante et mangala na 70-80% na litrato.

Panon so pan-apply na Vietnam visa online parad saray turista ya taga-Tsina?

Natan ta walaan ka la na amin ya nakaukolan a dokumento tan impormasyon, panaon la pian man-apply ka na visa ed Vietnam online. Tumboken irayan simplin kundang pian naala so Vietnam e-visa:

 • Kundang 1: Onla ed opisyal ya website na Vietnam e-visa system tan i-click so “Apply for e-visa”.
 • Kundang 2: Letraan so application form ya walay personal ya impormasyon mo, gagala na imbisita, petsa na iloob tan ipaway, tan saray labay mon lolooban tan ompaway.
 • Kundang 3: I-upload so na-scan ya kopya na pasaporte yo tan say agano nin litrato ya singa kabaleg na pasaporte yo.
 • Kundang 4: Bayaran so bayar ed visa ya usaren so credit/debit card mo.
 • Kundang 5: Alagaren so email na kumpirmasyon tan say sulat na panangabobon ed e-visa yo. Kaslakan et mangala na 2-3 ya agew na pantratrabaho, balet diad arum a kaso et nayarin mangala na anggad 5 ya agew na pantratrabaho.
 • Kundang 6: I-print so sulat na e-visa approval mo tan awiten mo no onla ka ed Vietnam.
 • Kundang 7: No onsabi ka ed aturon pantalan, ipanengneng so e-visa approval letter, passport, tan arum niran nakaukolan iran dokumento ed immigration officer. No na-verify la so amin, naawat mo lay e-visa stamp mo ed Vietnam tan makaloob ka lad bansa.

Nayarin nakaukolan so kaaruman iran dokumento parad saray gagala ya aliwan parad turismo

Bangta saray turistan Intsik ya ombibisita ed Vietnam parad turismo et kaukolan da labat so man-apply na Vietnam e-visa, saramay manbiabiahe parad arum a gagala, singa say negosyo, trabaho, odino panagaral, et nayarin mankaukolan na kaaruman iran dokumento pian napaneknekan so gagala na imbisita ra. Importante ya mitongtong ed saray nakaukolan ya autoridad odino ed amo/eskuelaan mo pian naseguro ya walaan ka na amin ya nakaukolan iran dokumento antis kan man-aplay parad visa ed Vietnam online.

Onloob ed Vietnam diad panamegley na aturon pantalan ya onloob

Kaunoran, importante ya imanoen ya saray turista ya taga-Tsina et kaukolan ya onloob ed Vietnam diad panamegley na aturon pantalan ya akasulat ed sulat na e-visa approval da. Kabaliksan na saya ya no nan-aplay ka na e-visa pian makaloob ed Vietnam panamegley na land border, ag ka makaloob panamegley na airport odino seaport. Say ag panumbok ed sayan totontonen et nayarin manresulta ed ag pakaloob ed Vietnam.

Panon ya I-check so Vietnam E-Visa Status parad saray Chinese Tourists?

Kayari na pangisubmit na online visa application tan pangi-upload ed amin ya nakaukolan a dokumento, sarag na saray turista ya taga-Tsina ya nasubaybayan so kipapasen na e-visa ra ed Vietnam. Nia so paraan na panggawa ed satan:

 • Bisitaen so opisyal ya website na Vietnam Immigration Department.
 • Pindoten so “Check Status” tab ed homepage.
 • Isulat so application code tan email address ya inusar legan na proseso na aplikasyon.
 • Pindoten so “Search” pian nanengneng so kipapasen na e-visa yo.

No walay delay o isyu ed aplikasyon, say status et na-update unong ed satan. Mas maabig no lanang mon nengnengen so kipapasen pian naseguro ya maabig so proseso na aplikasyon.

Antoy gawaen na saray turista ya taga-Tsina pian mas ontalona so aplikasyon na visa?

Antam ya aliwan amin ya aplikasyon na visa et inaprobaan na gobierno na Vietnam? Saray opisyal et walaan na sarili dan totontonen tan kriterya pian nasuri tan mandesisyon no kasin aprobaan o ag da labay so aplikasyon parad visa. Saya so nayarin makapadismaya tan ag seguradon proseso, lalo la ed saramay manaapura odino ag da amta so proseso.

Balet ag kayo mapaga, walay solusyon ya makaseguro ya anggapoy problema tan garantisadon naaprobaan so Vietnam visa yo. Pian mas baleg so tsansan naaprobaan so aplikasyon mo parad visa, nia so pigaran tip ya nayarin tumboken na saray turista ya taga-Tsina:

Mangiter na susto tan kompleton impormasyon:

Sakey ed saray kaslakan ya rason no akin ya ag-ontutundan man-visa et say kulang odino aliwan suston impormasyon ed application form. Saray turista ya taga-Tsina et nepeg ya seguroen ya amin ya impormasyon ya inter da et susto tan mipara ed saray dokumenton iter da. Antokaman ya agpantatalosan et nayarin pansengegan na pangipulisay ed aplikasyon. Diad pangusar na ahente, makaseguro ka ya amin ya impormasyon mo et na-check tan na-verify ya maong antis ya isumite so aplikasyon.

Isumite so amin ya nakaukolan ya dokumento:

Say sananey nin importantin bengatla ya nayarin mangapekta ed itatalona na aplikasyon mo parad visa et say pangiter na amin ya kaukolan ya dokumento. Saray turista ya taga-Tsina et nepeg ya makatalos ed saray kakaukolanen ya dokumento parad kategorya na visa da tan seguroen dan isubmit da iratan ed suston format. Makatulong so sakey ya ahente ed saya diad pangiter to na listaan ​​na saray nakaukolan a dokumento tan seguroen ton susto so inka-format da antis ya isumite iratan.

Man-apply na masakbay:

Importante so man-apply na Vietnam visa ya masakbay ni pian napaliisan so antokaman ya apuraan o delay ed unor a minuto. Saya so mangiter ed sika na magenap a panaon pian nasumpal iray nakaukolan a pormalidad tan mangiter na kaaruman iran dokumento no nakaukolan. Say masakbay ya pan-apply et mamarakep met na tsansan makala na appointment parad sakey ya interbyu (no nakaukolan) ed embahada.

Mangusar na agent parad visa ed Vietnam online:

Say sankaabigan ya paraan pian napalaknab so itatalona na aplikasyon mo parad visa et say pangusar na agent parad Vietnam visa online. Sarayan ahente et walaan na dakel a taon ya eksperiensya ed pangasikaso ed saray aplikasyon na visa tan amta ra ray lokal iran totontonen tan regulasyon. Igiya da ka ed interon proseso, manlapud pansulat ed application form anggad pangisubmit na saray nakaukolan a dokumento, pian naseguro ya amin et duga parad matalonan aplikasyon.

Wala kasi paraan pian makala na visa iray Chinese ya turista ed Vietnam ya anggapoy problema, diad dugan oras, tan walay garantisadon panangabobon?

Natan, seguradon mankelaw kayo – wala kasi paraan pian saray turistan Intsik so makagamor na visa ed Vietnam ya anggapoy problema, diad dugan panaon, tan walay garantisadon panangabobon? Say ebat et on! No mangusar kay agent parad visa yo ed Vietnam online, nagamoran yo irayan amin ya benepisyo tan dakel ni.

 • Simplin porma: Say unonan kundang ed pan-aplay na visa et say pansulat ed application form. Saya so makapawetwet tan manguusar na dakel a panaon a proseso, lalo la no agmo kabisado so lenguahen Vietnamese. Balet, no man-hire kay agent, ikdan da kay simplin form ya mainomay ya talosan tan sulatan. Saya so mamaseguro ya anggapoy lingo na aplikasyon mo tan mas baleg so tsansan naabobonan.
 • Saray dokumento ya mainomay ya i-upload: Kaiba so application form, kaukolan mo met ya isumiter so pigaran dokumento a singa say passport mo, travel itinerary, tan prueba na panaayaman mo. Say pantipon tan pangorganisa ed sarayan dokumento et mairap a kimey. Balet diad tulong na sakey ya ahente, mainomay mon i-upload irayan dokumento ed website da, kanian maples tan mainomay so interon proseso.
 • Makaaro ya suporta: Say pan-aplay na visa et makapa-stress, lalo la no diad primeron pankanawnawa et gagawaen mo itan. Diad ontan iran kaso, say pakawalaan na mangigiya tan ontulong ed sika et makapanggawa na baleg a pananguman. Say pan-hire na agent parad visa yo ed Vietnam online et mamaseguro ya walay access yo ed makaaro tan makatulong ya support staff ya makaebat ed amin ya tepet yo tan mangiter ed sikayo na nakaukolan ya giya.
 • Anggapoy problema: No man-hire kay agent, i-outsource mo so interon proseso na aplikasyon na visa. Kabaliksan na saya ya agmo la kaukolan so manpaga ed pakatalos ed saray totontonen tan kriterya ya inletneg na gobierno na Vietnam. Say ahente so mangasikaso ed amin parad sika, kanian say interon eksperiensya et anggapoy problema tan anggapoy stress.
 • 99.9% ya matalona: Sakey ed saray sankabalgan ya bentaha na pangusar na ahente parad aplikasyon mo parad Vietnam visa et say atagey ya itatalona ra. Lapud amta ran maong iray totontonen tan regulasyon ed lugar da, amta ra no antoy kaukolan ya gawaen pian naseguro ya naaprobaan so aplikasyon mo parad visa. Saya so mangiter ed sika na kareenan na nonot tan mangiliktar ed sika manlapud ag-inkaseguro no kasin naaprobaan odino ag-awaten so aplikasyon mo.

Antoy Gawaen na saray Chinese Tourists Kayari ran Naawat so Visa Approval?

Kayari na matalonan pakagamor na visa yo, wala ray pigaran importantin bengatla ya kaukolan ya gawaen na saray turista ya taga-Tsina pian naseguro so maabig ya isabi ra ed Vietnam. Nia so listaan ​​ya mangigiya ed sika:

 • I-double-check so visa mo: Unona tan sankaimportantian, importante ya i-double-check so visa mo pian naseguro ya anggapoy lingo o lingo. Antokaman ya lingon impormasyon ed visa yo et nayarin pansengegan na problema no onsabi kayo, kanian importante ya naala tan ipetek so antokaman ya lingo antis yon manbiahe.
 • Man-print na kopya na visa yo: Importante so pangi-print na kopya na visa yo tan pansiansiaen yo itan ed amin a panaon legan na biahe yo. Kaukolan mon ipanengneng itan no onsabi ka ed Vietnam, kanian seguroen ya walay pisikal ya kopya mo.
 • Kabisadoen so sarilim ed saray kakaukolanen ed iloob: Antis ya onla ed Vietnam, saray turista ya taga-Tsina et nepeg met ya mikabisado ed saray kakaukolanen ed iloob ya inletneg na gobierno na Vietnam. Kaiba ed saya so pakawalaan na balidon pasaporte ya walaan na ag-onkulang ed 6 bulan ya balido, sakey a tiket ya ompawil odino ontuloy, tan magenap a pundo pian nabayaran so panayam mo ed Vietnam.
 • Iparaan iray dokumento: Likud ed visa, importante ya akaparaan so amin ya nakaukolan ya dokumento parad biahe yo ed Vietnam. Nayarin kaiba ed saya so reserbasyon mo ed hotel, itinerary na biahe, tan travel insurance, tan arum nira. Mas maabig met no walay photocopy na passport tan visa yo no walay emerhensya.
 • Iplano so transportasyon mo manlapud airport: Kaunoran, seguroen ya iplano so transportasyon mo manlapud airport ya anggad panayaman mo ed Vietnam. Sarag moy man-areglo na serbisyo na pick-up ed airport odino man-pre-book na taxi pian napaliisan so antokaman ya scam odino overcharging.

Saray sankatageyan ya tepet na saray turista ya taga-Tsina ya nan-apply na Vietnam E-Visa panamegley na website na gobierno

1. Antoy gawaen ko no say vietnam e-visa status ko et naproseso ya asingger ed petsa na itaynan ko?

Makapaermen ta wala ray inkagawa ya saray turista ya taga-Tsina et nan-apply na e-visa da tan manaalagar ira ya naproseso so status da asingger ed petsa na itaynan da. Makapa-stress iya, lalo la no maples ya onsasabi so petsa na itaynan.

Diad sayan kaso, isusuheri mi ya saray turistan Intsik so mitongtong ed sakey a sikat ya ahente odino man-email ed info@vietnammmigration.org parad suporta. Sarayan ahente et walay direktan komunikasyon da ed Vietnam Immigration Department tan makatulong ira pian napapeles so panagproseso na e-visa yo. Balet, tandaan ya nayarin walay kaaruman ya bayar ed sayan serbisyo.

2. Panon kon ipetek so aliwan duga ya impormasyon ed aplikasyon ko ed e-visa?

Nayarin nagawa so lingo, tan no ag kayo aksidentin angiter na lingon impormasyon ed aplikasyon yo ed e-visa, ag kayo ontatakot. Say unonan gawaen et mitongtong ed ahente odino man-email ed info@vietnammmigration.org parad tulong.

Sarag da kan igiya ed saray kundang ya gawaen pian nipetek so impormasyon. Balet, tandaan ya nayarin walay bayar ed sayan serbisyo, tan nayarin mangala na panaon pian naproseso iray pananguman.

3. Wala kasi paraan pian na-edit so aplikasyon ko ed e-visa?

Mipara ed pangipetek ed ag-inkasusto ya impormasyon, no labay mon umanen so aplikasyon mo ed e-visa, kaukolan mon kontaken so sakey a reputasyon ya ahente odino man-email ed info@vietnammmigration.org parad suporta.

Sarag da kan igiya no panon mon i-edit so aplikasyon mo tan ikdan da kay nakaukolan iran kundang pian nagawaan mo itan. Balet, tandaan ya nayarin walay bayar ed sayan serbisyo, tan nayarin mangala na panaon pian naproseso iray pananguman.

4. Panon to no onsabi ak ya mas masakbay nen say petsa na isabi ya akasulat ed aplikasyon ko ed e-visa?

Importante ya imanoen so petsa na isabi ya akasulat ed aplikasyon mo ed e-visa. No onsabi ka ed Vietnam ya mas masakbay nen say nibaga ya petsa, nayarin walay problemam ed immigration checkpoint.

Diad sayan kaso, isusuheri mi ya saray turistan Intsik so mitongtong ed sakey a reputasyon ya ahente odino man-email ed info@vietnammmigration.org parad tulong. Sarag da kan igiya no panon mon umanen so petsa na isabi na e-visa mo, tan nayarin walay bayar ed sayan serbisyo.

5. Panon kon nauman so entry port na e-visa application ko?

No maminsan, manguuman so plano, tan nayarin kaukolan moy onloob ed Vietnam diad sananey a pantalan nen say samay akasulat ed aplikasyon mo ed e-visa. Diad sayan kaso, kaukolan moy mitongtong ed sakey a reputasyon ya ahente odino man-email ed info@vietnamimmigration.org parad tulong.

Sarag da kan igiya ed saray kundang ya gawaen mo pian nauman so entry port na e-visa mo. Balet, tandaan ya nayarin walay bayar ed sayan serbisyo, tan nayarin mangala na panaon pian naproseso iray pananguman.

6. Antoy nepeg ya gawaen na saray turista ya taga-Tsina no kaukolan dan umanen so impormasyon kayari dan isumiter so aplikasyon da ed e-visa?

No naimano yon kaukolan yon umanen so impormasyon ed aplikasyon yo ed e-visa kayari yon isubmit itan panamegley na website na gobierno, say unonan gawaen yo et mitongtong ed sakey a reputasyon ya ahente odino man-email ed info@vietnamimmigration.org parad suporta.

Sarag da kan igiya ed saray kundang ya gawaen tan ikdan da kay nakaukolan iran dokumento pian nauman so impormasyon. Balet, tandaan ya nayarin walay bayar ed sayan serbisyo, tan nayarin mangala na panaon pian naproseso iray pananguman.

Konklusyon

Saray turista ya taga-Tsina et nayarin mamarakep ed itatalona na saray aplikasyon da ed Vietnam visa diad pangusar da na agent parad Vietnam visa online. Saya so aglabat makaseguro na anggapoy problema tan garantisadon panangabobon noagta makatipid met na panaon tan sagpot. No walay apuradon plano ed panagbiahe, sarayan ahente et walaan met na opsyon parad maples iran visa, kanian mas mainomay parad saray turista ya taga-Tsina so makala na visa ed Vietnam. Kanian, agmo aabuloyan so ag-inkaseguro tan inkadismaya na proseso na visa ya mangamper ed sika ya manpasyar ed marakep a bansa na Vietnam. Man-hire na ahente tan panliketan so anggapoy-stress tan mainomay ya eksperiensya ed panagbiahe.

Nota:

Say pan-apply na e-visa ed Vietnam panamegley na website na gobierno et mainomay tan anggapoy problema. Balet, no wala ray naeksperiensya yon isyu odino kaukolan yon umanen so aplikasyon yo, mas maabig no onkerew kay tulong ed sakey ya reputasyon ya ahente odino man-email kayod info@vietnamimmigration.org parad suporta. Anggaman wala ray singil ya nalalanor, saya so mamaseguro na mas mainomay tan anggapoy stress ya eksperiensya na panagbiahe parad saray turista ya taga-Tsina. Kanian, agmo aabuloyan ya nadismaya so antokaman ya angkekelag ya problema ed sika ya mansukimat ed karakpan na Vietnam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Dikon Vietnam ta un Destinashon Mester Bishitá pa Turistanan Chines Vietnam tin hopi di ofresé na su bishitantenan. E ta un pais sigur i amistoso, ku un tasa abou di kriminalidat, hasiendo e un destinashon ideal pa biaheronan so, famianan i gruponan.

Akin et say Vietnam so Perpekton Panaayaman na saray Hong Kongese Tourists Say Vietnam et onkakasil ed saray turista manlapud interon mundo, tan walay maabig a rason. Saya so bansan walaan na mayaman ya awaran tan kultura, ya walay impluensya na China, France, tan arum niran kabangibang a bansa.

Цæмæн у Вьетнам æнæмæнгхъæуæг бынат китайаг туристтæн Вьетнамæн йæ уазæгæн бирæ цыдæртæ ис. Уый у æдас æмæ хæларзæрдæ бæстæ, фыдракæндты нымæц ныллæг у, æмæ уый тыххæй у идеалон бынат иунæгæй бæлццæттæн, бинонтæн æмæ къордтæн.

Perqué Vietnam es una destinacion obligatòria pels toristas chineses Vietnam a fòrça a ofrir a sos visitors. Es un país segur e amical, amb un taus de criminalitat bas, çò que ne fa una destinacion ideala pels viatjaires en solitari, las familhas e los grops.

Kubayini i-Vietnam iyindawo ekufuze ivakatjhelwe bavakatjhi be-China I-Vietnam inezinto ezinengi ezingakunikela iimvakatjhi zayo. Yinarha ephephileko nenobungani, enezinga eliphasi lobulelesi, okwenza bona ibe yindawo ehle yabantu abahamba bodwa, imindeni, namaqembu.

Ngei Vietnam iri nzvimbo inofanira kushanyira kune vashanyi vekuChina Vietnam ine zvakawanda zvekupa kune vashanyi vayo. Inyika yakachengeteka uye ine ushamwari, ine nhamba shoma yemhosva, ichiita kuti ive nzvimbo yakanaka yekuenda kune vanofamba vega, mhuri, uye mapoka.