May 30, 2024
Lingala

Visa Ya Vietnam En Ligne Pona Ba Touristes Chinois: Nionso Esengeli Oyeba

Mpo na nini ba touristes ya Chine basengeli kotalela kokende kotala Vietnam?

Vietnam epesaka expérience ya voyage unique mpe ya ndenge na ndenge oyo ezali sûr ya ko captiver mitema ya ba touristes chinois. Talá mwa bantina ya makasi mpo na nini Vietnam esengeli kozala na esika ya liboso na liste ya seau na bango ya mobembo:

 • Bobateli pe boninga : Vietnam eyebani mingi lokola mboka ya bokengi pe ya boyambi ba touristes. Bato ya Chine oyo bayaka kotala mboka bakoki kotala bingumba oyo ezali na bomoi, koyengayenga na bingumba ya kala, mpe kosolola na bato ya mboka oyo bazali na boninga na kimya ya makanisi.
 • Bilei ya elengi : Bilei ya Vietnam eyebani mingi mpo na ba saveurs na yango ndenge na ndenge mpe biloko ya sika. Kobanda na pho mpe banh mi oyo eyebani mingi tii na mbisi ya mbu oyo elɛmbisaka monɔkɔ mpe bilei kitoko ya balabala, bato ya Chine bazali na mposa ya kosala aventure culinaire oyo ekokani na mosusu te.
 • Abordable: Vietnam epesaka valeur excellent pona mbongo. Bato ya Chine oyo bayaka kotala mboka bakoki kosepela na bisika ya kolala ya malamu mpenza, kolya bilei ya kitoko, mpe makambo oyo bakoki kobosana te kozanga ete bábuka banki. Kotala Vietnam epesaka bango nzela ya kosalela malamu budget na bango ya mobembo.
 • Météo kitoko mpe ya malamu: Vietnam ezali na kitoko ya bozalisi ya kokamwa, kobanda na mai ya émeraude ya Halong Bay tii na ba terrasses ya loso ya kitoko ya Sapa. Longola yango, ntango ya malamu ya ekólo yango na boumeli ya mbula mobimba esalaka ete ezala esika malamu mpo na baturiste ya Chine oyo bazali koluka kokima eleko ya malili makasi to eleko ya molunge oyo ezali kozika.
 • Vibrant : Vietnam ezali mboka oyo etondi na énergie mpe na vibrance. Kobanda na bazando oyo etondi na mobulu mpe bafɛti ya bomoi tii na masano ya bonkɔkɔ mpe bisika ya mikolo na biso oyo ebendaka likebi ya bato, bato ya Chine bakomimona ete bazindisami na tapisserie culturelle moko ya bomoi oyo ezali kaka na Vietnam.

Ba Touristes Chinois Basengeli Na Visa Ya Kokota Pona Kokota na Vietnam?

Ee, ba touristes ya Chine basengeli kozwa visa liboso ya kokende na Vietnam. Mpo na kosala ete mobembo ezala malamu mpe kozanga mikakatano, ezali na ntina mingi ete bato ya Chine oyo bayaka kotala mboka básɛnga liboso visa. Yango ekobikisa bango na mikakatano nyonso ya miniti ya nsuka mpe ekopesa bango nzela ya kosepela mpenza na mobembo na bango na Vietnam.

Kofanda mosika na Ambassade/Consulat ya Vietnam, Ba Touristes ya Chine bakoki kosenga Visa ya Vietnam na internet?

Kofanda mosika na ambassade to consulat ya Vietnam ekoki kozala mokakatano monene mpo na ba touristes ya Chine oyo bazali koluka visa. Kasi, lokola visa ya Vietnam ebandi na nzela ya internet, soucis oyo ekomi likambo ya kala. Ba touristes ya Chine bazali sikoyo na option ya kosenga visa na bango depuis confort ya ba ndaku to ba bureaux na bango moko, ko éviter besoin ya kokende physiquement na ba ambassades to ba consulats.

Visa ya Vietnam na internet, eyebani mpe na kombo ya Vietnam e-Visa, ezali lolenge ya malamu mpe ya malamu mpo na ba touristes ya Chine mpo na kozwa mikanda na bango ya mobembo. Ezala bafandi na Pékin, Shanghai, Guangzhou, to na engumba mosusu nyonso ya Chine, mosala ya kosɛnga mbongo na nzela ya Internet elongolaka mposa ya kokende kotala babiro ya ba consulaire oyo esɛngaka ntango mingi, mpe yango epesaka nzela na ba touristes ya Chine ete bátya makanisi na bango nyonso na kosala plan ya mobembo na bango ya kosepelisa na Vietnam.

Matomba nini ya Visa ya Vietnam En ligne pona ba Touristes Chinois?

Ezali na matomba mingi mpo na ba touristes ya Chine oyo baponaka kosenga visa ya Vietnam na nzela ya internet:

 • Kobomba ntango: Kosenga visa ya Vietnam na nzela ya internet ebombaka ba touristes ya Chine ntango ya motuya. Na esika ya kozela na milɔngɔ milai na ba ambassades to na ba consulats, bakoki kosilisa mosala ya kosɛnga mosala na mwa miniti moke longwa na bandako na bango moko. Système en ligne esalaka que traitement esalama noki, e permettre ba touristes chinois bazua mokanda na bango ya ndingisa ya visa noki.
 • Confort : E-Visa ya Vietnam ezali mokanda ya nimero oyo elongolaka bosenga ya mikanda ya nzoto. Ba touristes ya Chine bakoki kaka kotinda demande na bango na internet mpe kozua mokanda na bango ya ndingisa na nzela ya email. Format numérique oyo esalaka que ba voyageurs ba mema pe ba présenter visa na bango tango bako kota na Vietnam.
 • Bozwi ya bato mingi : e-Visa ya Vietnam ezali mpo na baye bazali na passeport ya bikolo mpe ba territoires nionso, bakisa mpe Chine. Yango elingi koloba ete ba touristes ya Chine bakoki ko profiter na système ya demande ya visa en ligne, sans considération ya nationalité na bango. Accessibilité ya visa ya Vietnam na internet esalaka que ba touristes ya Chine bazala na ba opportunités égales ya ko explorer ba merveilles ya Vietnam.
 • Flexibilité : E-Visa ya Vietnam epesaka flexibilité na ba touristes chinois, epesaka bango nzela ya kopona entre entrée moko to ebele. Yango elingi koloba ete bakoki kotala na bonsomi nyonso bitúká ndenge na ndenge ya Vietnam kozanga ete bápekisa bango. Ezala balingi komizindisa na bingumba oyo ezali na bomoi, kopema na mabongo ya pɛto, to kotambola na bangomba ya kitoko, nzela ya kokɔta mbala mingi epesaka likoki ya kokutana na yango nyonso.

Combien ezo futa officiellement pona ba touristes chinois bazua visa ya Vietnam?

Na mise à jour ya sika oyo euti na site internet ya gouvernement, ba frais officiels ya visa ya Vietnam mpo na ba touristes ya Chine ezali boye:

 • Visa ya bokoti mbala moko, oyo ekozala na nguya kino mikolo tuku misato : 25 $US
 • Visa ya bokoti ebele, oyo ekoki kozala mikolo tuku misato : 50 $US
 • Visa ya bokoti mbala moko, oyo ekozala na nguya kino mikolo tuku libwa : 25 $US
 • Visa ya bokoti ebele, oyo ekoki kozala mikolo tuku libwa : 50 $US

Ezali na ntina koyeba ete ba frais oyo ekoki kobongwana, yango wana ezali malamu o vérifier ba taux ya lelo yambo ya kotinda demande na yo. Longola yango, mbongo yango ekoki kozongisama te ata ndenge nini, ndenge site Internet ya Leta elobaki yango.

Kososola Visa ya entrée unique & Multiple entrée pona ba Touristes chinois

Sikoyo, to profonder na bokeseni kati na ba visas ya entrée unique mpe ya entrée multiple mpo na ba touristes chinois.

Visa ya kokota mbala moko epesaka yo nzela ya kokota na Vietnam mbala moko mpe kofanda na boumeli ya ntango oyo elobami, ezala mikolo 30 to mikolo 90, engebene lolenge ya visa. Soki obimi na mboka, visa ekomi na ntina te, mpe soki okani kozonga na Vietnam, ekosenga osenga visa ya sika.

Epayi mosusu, visa ya kokota mbala mingi epesaka yo flexibilité ya kokota mpe kobima na Vietnam mbala ebele na boumeli ya ntango oyo epesameli. Yango ezali na ntina mingi mpo na bato oyo basalaka mibembo oyo bakoki kozala na mikano ya kotala mikili ya pembeni to oyo balingi kozonga na Vietnam nsima ya mobembo mokuse na esika mosusu.

Ezali na ntina kotalela malamu miango na yo ya mobembo liboso ya kozwa ekateli ya koyeba lolenge nini ya visa ebongi mingi mpo na mobembo na yo na Vietnam.

Politique ya Restitution ya Visa ya Vietnam pona ba touristes chinois

Likambo ya mawa, mbongo ya bosengi ya visa ya Vietnam ekoki kozongisama te, ata soki baboyi bosengi na yo ya visa. Yango elingi koloba ete soki mpo na ntina moko boye baboyi bosengi na yo, okozala na makoki te ya kozongisa mbongo oyo ofutaki.

Mpo na koboya makambo to mikakatano oyo ekoki kobima, ezali malamu kosala ete okokisa masengami nyonso oyo esengeli mpe opesa sango ya sikisiki ntango ozali kotinda bosengi na yo ya visa. Soki ozali na ntembe to mitungisi, okoki kokanisa koluka lisalisi epai ya agence ya visa ya lokumu mpo na kotambwisa yo na nzela ya mosala.

Site internet ya gouvernement contre ba agences ya lokumu: Nini esengeli pona ba touristes chinois po bazua entrée na Vietnam?

Ba touristes ya Chine bazali na ba options mibale pona kozua visa: kosenga na nzela ya site internet ya gouvernement to koluka lisungi na ba agences ya lokumu. Tokokokanisa banzela mibale mpo na kosalisa yo ozwa ekateli oyo oyebi malamu.

Site internet ya gouvernement: Sala yango yo moko en tant que Touriste chinois

Site internet ya gouvernement epesaka plateforme ya malamu mpo na ba touristes ya Chine mpo na kosenga visa na mbongo ya nse. Option oyo ebongi mpo na baye balingi approche ya bricolage mpe bazali na confiance ya ko naviguer na processus ya demande ya visa indépendamment. Kasi, ezali na ntina koyeba ete site internet ya leta epesaka lisungi to lisalisi moko te na boumeli ya mosala mobimba ya bosengi.

Soki oponi site internet ya gouvernement, okozala na contrôle mobimba ya demande na yo ya visa. Okoki kotondisa baformilɛrɛ oyo esengeli, kotya mikanda oyo esengeli, mpe kofuta mbongo yango mbala moko. Option oyo ekoki kosepelisa ba oyo bazali à l’aise na ba transactions en ligne mpe bazali na compréhension malamu ya ba exigences ya visa.

Ba agences ya lokumu: Lisalisi ya ba experts mpe ba avantages oyo ebakisami mpo na ba touristes chinois

Epai mosusu, ba agences ya lokumu ezali spécialisée na ko traité ba demandes ya visa na kombo ya ba touristes chinois. Basɛngaka mbongo mingi kasi bapesaka lisungi mpe litambwisi ya motuya na boumeli ya mosala mobimba. Na ba mbula ya expérience na kosala na ba demandes ya visa, ba agences oyo eyebi ba ins and outs ya système mpe ekoki komatisaka ba chances na yo ya kozua visa na yo endimami.

Moko ya matomba minene ya kosalela ebongiseli oyo ezali na lokumu ezali kimya ya makanisi oyo epesaka. Okoki kotya motema na mayele na bango mpo na kosala ete demande na yo ezala na mabunga te mpe ekokisaka ba critères nionso oyo esengeli. Bakosimba mikanda, kotinda, mpe bolandi na nkombo na yo, ekobatela yo ntango mpe milende.

Lisusu, ba agences ya lokumu ezali na équipe ya soutien client ya mbangu mpe ya koyanola oyo ekoki kosalisa yo na mituna to mitungisi nyonso oyo okoki kozala na yango na tango ya demande. Lisungi oyo ya moto na moto ekoki kozala na motuya mingi, mingimingi mpo na bato oyo bayaki kotala Vietnam mpo na mbala ya liboso.

Longola yango, soki osengeli kosɛnga visa nokinoki, bibongiseli oyo eyebani malamu ezali na makoki ya kosala mosala yango nokinoki. Service oyo ezali na ntina mingi mpo na baye bazali na mposa ya nokinoki ya kokende na Vietnam mpe bakoki te kofuta ata retard.

Lisusu, ba agences ya lokumu epesaka ba services ya kobakisa pona ko améliorer expérience na yo ya voyage. Bakoki kosalisa yo na kozwa yo na libándá ya mpɛpɔ mpe kotinda yo na otɛlɛ na yo, mpe yango ekosala ete okokóma na Vietnam malamu mpe ozala na mikakatano te. Bazali mpe kopesa misala mpo na kosala ete ba dégagements ya immigration ezala mbangu, kosala ete osengeli te koyika mpiko na milɔngɔ milai na comptoir ya immigration.

Kosala Choix Ya Malamu Pona Visa Na Yo Na Vietnam comme Touriste Chinois

Kopona kati na site internet ya gouvernement mpe ba agences ya lokumu etali ba préférences mpe ba besoins na yo lokola touriste chinois. Soki ozali na elikia ya kosala yo moko mosala ya kosenga visa mpe ozali koluka kobomba mbongo na mbongo, site internet ya leta ekoki kozala pona malamu mpo na yo.

Kasi, soki ozali kopesa motuya mingi na lisalisi ya bato ya mayele, kimya ya makanisi, mpe matomba oyo ebakisami lokola misala ya nokinoki mpe lisungi oyo esalemi mpo na moto ye moko, ezali malamu mingi kopona agence oyo ezali na lokumu. Expérience na bango mpe boyebi na bango ya système ya demande ya visa ekoki kosala bokeseni monene mpo na kosala ete mobembo ya malamu mpe ya elonga na Vietnam.

Yambo ya kozwa mokano, talela malamu masengami na yo, budget, mpe niveau ya confort na yo na processus ya demande ya visa. Ata soki oponi nzela nini, zalá na elikya ete Vietnam eyambaka bato ya Chine oyo bayaka kotala mboka mpe epesaka bapaya na yango nyonso likambo oyo okoki kobosana te.

Ezuaka Tango boni Pona ba Touristes Chinois bazua Approval ya Visa?

Tango ya traitement pona kozua visa ya Vietnam pona ba touristes chinois ezalaka généralement 3-5 jours ya musala. Kasi, ezali na ntina koyeba ete na eleko oyo bato mingi bazalaka mingi, ntango ya kosala yango ekoki kozala molai. Ezali malamu kosala plan ya mobembo na yo liboso mpo na koboya mikakatano nyonso ya miniti ya nsuka.

Ezali mpe na ntina mingi koyeba ete Immigration ya Vietnam, esika bosengi na yo ya visa esalemaka, esalaka te na mokolo ya samedi, ya lomingo, mokolo ya bonkoko ya Force de sécurité publique ya Vietnam (19 août), mpe ba fêtes nationales. Yango elingi koloba ete soki demande na yo ya visa ekweyi na moko ya mikolo oyo, tango ya traitement ekobakisama na kolanda yango.

Ba fêtes nationales na Vietnam: Oyo ba touristes chinois basengeli koyeba

Ntango ozali kosala plan ya mobembo na yo na Vietnam, ezali na ntina mingi oyeba ba fêtes ya ekolo mpo na koboya mikakatano nyonso na boumeli ya bovandi na yo. Tala ba fêtes nationales na Vietnam oyo ba touristes chinois basengeli koyeba:

 • Mokolo ya mobu ya sika (01 ya sanza ya yambo): Esalemaka na mokolo ya yambo ya manaka ya Grégoire, feti oyo ezali ebandeli ya mobu ya sika mpe ezali ntango ya bafɛti ya esengo.
 • Tet Holiday: Eyebani mpe lokola Mobu ya sika ya Vietnam, Tet Holiday ezali feti ya bonkoko ya ntina mingi na Vietnam. Mbala mingi ekweaka kati na nsuka ya sanza ya Yanuali mpe katikati ya Febwali mpe eumelaka mikolo mingi. Na boumeli ya ntango yango, mboka yango ekómaka na bomoi na biloko ya kokembisa oyo ezali na bomoi, na bafeti ya mɔ́tɔ, mpe na bafɛti ya mimeseno.
 • Mokolo ya bokundoli ya bakonzi oyo bakakisami: Esalemaka na mokolo ya zomi ya sanza ya misato ya sanza, feti oyo epesameli mpo na kokumisa Bakonzi oyo bakangisami, oyo batalelami lokola baye batongaki ekolo ya Vietnam.
 • Mokolo ya bosangisi (30 avril): Fête oyo ekundolaka kokweya ya Saigon mpe bosangisi ya Vietnam ya Nord mpe ya Sud, oyo elakisaki suka ya bitumba ya Vietnam.
 • Mokolo ya mosala (01 mai): Eyebani mpe lokola mokolo ya molongo ya basali, feti oyo ekumisami na mokili mobimba mpo na kokumisa makabo ya basali.
 • Mokolo ya ekolo (02 septembre): Fête oyo ezali déclaration ya lipanda ya Vietnam na France na 1945 mpe ezali tango ya ba fêtes patriotiques.

Na ba fêtes nationales oyo, ezali na ntina mingi osala plan ya visite na yo na kolanda yango, mpo ba entreprises mosusu mpe ba attractions touristiques ekoki kokangama to kozala na ba heures ya exploitation limitée. Ezali malamu kosolola na agence moko ya lokumu oyo ezali spécialisée na voyage na Vietnam mpo na ba informations ya sika mpe lisungi.

Kozua Visa ya Urgent na Vietnam pona ba Touristes chinois

Ntango mosusu, makambo oyo okanisaki te ekoki kosɛnga yo ozwa visa ya kokende na Vietnam nokinoki. Ezala mobembo ya mosala ya miniti ya nsuka to mwango ya konje oyo esalemi na mbalakaka, ezali na banzela oyo ekoki mpo na ba touristes ya Chine mpo na kozwa ba visas na bango nokinoki. Talá ndenge oyo:

 • Kokutana na agence ya kotyela motema: Tango tango ezali ya ntina, kokutana na agence ya lokumu ezali pari na yo ya malamu koleka. Bazali na ba ressources mpe ba connexions oyo esengeli mpo na ko accélérer processus ya visa na kombo na yo. Boyebi na bango mpe ndenge oyo batalelaka makambo ya nokinoki ekoki kobikisa yo ntango mpe mitungisi oyo ezali na ntina te.
 • Kopesa mikanda nionso esengeli noki: Pona kosala noki mosala ya kosenga visa, sala makasi opesa mikanda nionso esengeli noki. Yango esangisi passeport na yo, mikanda ya kosunga, mpe masengami mosusu nyonso oyo etali lolenge ya visa na yo. Kotinda mikanda na tango esengeli ebakisaka mabaku ya kozwa visa na yo na ndenge ya nokinoki.
 • Kosala keba na malako ya agence: Landa malamu malako oyo agence epesi. Bakoyebisa yo makambo ya sikisiki oyo esengeli mpe ndenge ya kosala mpo na kozwa visa ya nokinoki. Soki otosi malako na bango, okoki kosala ete mosala yango esalema malamu mpe nokinoki.

Nini ba touristes chinois basengeli komibongisa mpo na kosenga Visa ya Vietnam na internet?

Yambo ya kobanda mobembo na yo na Vietnam, ezali na mwa mikanda mpe makambo ya ntina oyo ba touristes ya Chine basengeli kobongisa mpo na bosengi na bango ya visa e-Vietnam na Vietnam:

 • Passport oyo ezali na ntina: Sala ete passeport na yo ya Chine ezala na validité ya ata sanza motoba kobanda mokolo oyo olingaki kokota na Vietnam. Longola yango, salá nyonso mpo ozala na nkasa ata mibale ya mpamba mpo na timbre ya visa.
 • Makambo ya moto: Pesa makambo ya sikisiki ya moto lokola kombo na yo mobimba, mobali to mwasi, mokolo ya mbotama, esika ya mbotama, nimero ya passeport, mpe ekolo. Ezali na ntina mingi kotala mbala mibale sango oyo mpo na koboya bokeseni nyonso.
 • Adresse email ya malamu: Salelá adresse email ya malamu oyo ozali na accès na yango, lokola ekosalelama mpo na confirmation mpe notification na oyo etali état ya visa na yo. Sala makasi opesa adresse email oyo otalaka mbala na mbala mpo na kozala na sango ya sika na ndenge demande na yo ya visa ezali kokende.
 • Carte de crédit/débit valide: Bongisa carte de crédit to débit oyo ezali na ntina mpo na kosilisa kofuta e-visa na yo ya Vietnam. Mitindo ya bakarte oyo endimami ezali Visa, Mastercard, JCB, Diners Club, American Express, mpe Union Pay.
 • Adresse temporaire na Vietnam: Pesa adresse ya hôtel to esika ya kolala oyo olingi na Vietnam. Ba informations oyo ezali essentiel pona processus ya demande ya visa.
 • Ntina ya botali: Loba polele ntina ya botali na yo, ezala mpo na tourisme, mosala, mombongo, boyekoli, to ntina mosusu. Yeba ete mikano mosusu longola se tourisme ekoki kosenga mikanda mosusu mpo na vérification.
 • Mikolo ya bokoti mpe kobima oyo ekanamaki: Lakisa mikolo oyo okani kokota mpe kobima na Vietnam. Salá ete badati yango ezala na boyokani na programɛ na yo ya mobembo.
 • Bisika ya bokoti mpe kobima oyo ekanamaki/ba aéroports: Lakisa bisika ya bokoti mpe kobima to ba aéroports na Vietnam oyo okani kokota mpe kobima na mboka na nzela na yango. Salá ete makambo yango eyokani na myango na yo ya mobembo.
 • Mosala oyo ozali kosala: Pesa makambo ya mosala oyo ozali kosala sikoyo, bakisa mpe nkombo ya kompanyi na yo, adresi na yo, mpe nimero ya telefone. Ba informations oyo esengeli pona processus ya demande ya visa.

Nini ba touristes chinois basengeli ko uploader pona demande en ligne ya Visa ya Vietnam?

Mpo na kolonga kosenga visa ya Vietnam na nzela ya internet, ba touristes ya Chine basengeli ko uploader mikanda mibale ya ntina:

1. Copie scannée ya lokasa ya ba données ya passeport:

Ba touristes ya Chine basengeli kopesa copie scannée ya page ya ba données ya passeport na bango. Mokanda oyo ezali na ntina mingi mpo esalisaka mpo na ko vérifier ba informations oyo epesami na formulaire ya demande ya visa. Mpo na kosala ete mosala ya kosɛnga yango ezala malamu, bato ya Chine oyo bayaka kotala mboka basengeli kosala ete kopi oyo batye na scanner ezala oyo ekoki kotángama, polele mpe ezala na lokasa mobimba. Esengeli mpe kolakisa fɔtɔ́ ya moto oyo azali na passeport, makambo ya moto ye moko, mpe milɔngɔ ya OACI.

Esengeli mpo na Copie scannée ya Lokasa ya Ba Données ya Passeport:

Mpo na kokokisa masengami ya kopi scanné ya lokasa ya ba données ya passeport, ba touristes ya Chine basengeli kosala ete makambo oyo elandi emonanaka polele:

 • Makambo ya moto ye moko: Kopi oyo esalemi na scanner esengeli kolakisa polele kombo mobimba ya mobateli ya passeport, mokolo ya mbotama, ekolo, nimero ya passeport, mpe mikolo ya bopesi passeport mpe mikolo ya bosilisi.
 • Foto: Fɔtɔ́ ya moto oyo azali na passeport esengeli kozala ya makasi mpe kokesenisa yango polele. Esengeli komonisa na bosikisiki ndenge oyo mosengi azali komonana.
 • Milongo ya OACI: Kopi oyo esalemi na scanner esengeli kozala na ba lignes ya OACI, oyo ezali ba code oyo ekoki kotangama na masini oyo ezali na nse ya lokasa ya ba données ya passeport. Ba lignes oyo ezali na ba informations essentielles pe e faciliter processus ya vérification.

2. Fɔtɔ́ ya Portrait oyo euti kosalema:

Ba touristes ya Chine basengeli mpe ko uploader photo ya portrait ya sika to photo ya taille ya passeport (4x6cm). Fɔtɔ́ oyo ezali lokola nzela ya koyeba soki moto oyo azali kosɛnga azali moto, mpo na kosala ete fɔtɔ́ yango ekokani na moto oyo azali na passeport.

Esengeli ya fɔtɔ́ ya Portrait mpo na ba touristes ya Chine:

Ba touristes ya Chine basengeli kotosa masengami oyo elandi mpo na photo ya portrait:

 • Elongi ya semba: Mosengi asengeli kotala kamera mbala moko, na motó mpe mapeka na bango komonana. Elongi esengeli kozala na katikati mpe kobalusama te.
 • Te Lunettes: Esengeli te kolata ba lunettes na photo. Miso mpe mandɛfu esengeli komonana polele.
 • Ezalela ya ntango oyo: Fɔtɔ́ esengeli komonisa na bosikisiki lolenge ya komonana ya mosengi ya lelo. Esengeli te kobongisa yango mingi to kobongola yango mingi.

Ndenge nini kosala demande ya Visa ya Vietnam en ligne pona ba touristes chinois?

Sikoyo lokola oyebi masengami oyo esengeli, to plonge na processus ya étape par étape ya kosenga e-visa ya Vietnam na internet:

 • Kota na site officiel: Kota na site officiel mpo na demande ya e-visa ya Vietnam. Sala ete ozala na site internet ya gouvernement oyo ezali légitime mpo na koboya ba escroqueries to ba demandes ya lokuta.
 • Tondisa Formulaire ya bosengi: Tondisa formulaire ya bosengi na ba sango ya sikisiki pe ya sika. Pesa makambo ya moto ye moko oyo esengeli, ntina ya botali, mikolo oyo ekanamaki mpo na kokota mpe kobima, bisika oyo ekanamaki mpo na kokota mpe kobima, mpe makambo ya mosala oyo ozali kosala lelo.
 • Kotia mikanda ya lisungi: Na kotalela ntina ya botali na yo, ekoki kozala na mposa ya kotia mikanda mosusu mpo na kosunga bosengi na yo ya visa. Na ndakisa, soki ozali kosala mobembo mpo na mombongo, ekoki kosɛnga opesa mokanda ya libyangi oyo euti na moninga na yo ya mombongo ya Vietnam.
 • Kofuta: Koba kofuta e-visa na yo ya Vietnam na kosalelaka carte de crédit to débit oyo ezali na ntina. Nzela ya kofuta ezali na bokengi mpe ezali na chiffrement mpo na kosala ete sango na yo ya mosolo ezala na bokengi.
 • Kondima mpe koyebisa: Sima ya kotinda bosengi na yo mpe kofuta malamu, okozwa email ya bondimi. Bomba email oyo na bokengi mpo ezali na nimero ya référence ya demande na yo mpe ba informations mosusu ya ntina. Okozwa mpe mayebisi oyo etali bokende liboso ya bosengi na yo ya visa na nzela ya email.
 • Kozwa e-visa ya Vietnam: Soki visa na yo endimami, okozwa email na e-visa na yo ekangami lokola mokanda ya PDF. Imprimer kopi ya e-visa na yo mpe mema yango na tango ya mobembo na yo na Vietnam.
 • Kokota na Vietnam: Tango okomi na Vietnam, lakisa passeport na yo ya valide mpe e-visa imprimé na mosali ya immigration. Mosali akotala mikanda na yo mpe akopesa yo nzela ya kokota na mboka.

Ndenge nini kotala état ya Vietnam E-Visa mpo na ba touristes chinois?

Nsima ya kotinda demande ya visa ya Vietnam na internet, ba touristes ya Chine bakoki kotala état ya e-visa na bango na kosalelaka ba étapes oyo elandi:

 • Kota na Site officiel: Kende na site officiel ya Département ya Immigration ya Vietnam to na portail ya e-visa oyo eponamaki.
 • Kotia makambo ya bosengi: Tyá makambo oyo esengeli, lokola code ya bosengi to nimero ya référence, nimero ya passeport, mpe mokolo ya mbotama.
 • Processus ya vérification: Système eko vérifier ba informations oyo epesami pe ekolakisa état ya demande ya e-visa. Ba touristes ya Chine bakoki kotala soki visa na bango endimami to ezali naino na botali.

Komatisaka taux ya succès ya ba demandes ya visa pona ba touristes chinois

Ntango ozali kosenga visa ya Vietnam na nzela ya internet, ezali na ntina mpo na ba touristes ya Chine kososola ete ba demandes nionso endimami te. Bakonzi ya leta bazali na mibeko mpe ba critères na bango mpo na kotala bosengi moko na moko. Kasi, ezali na makambo oyo okoki kosala mpo na kobongisa mabaku na yo ya kondimama. Talá liste ya makambo oyo osengeli kosala:

 • Kopesa sango ya sikisiki pe ya mobimba: Sala makasi otondisa formulaire ya demande ya visa na ndenge ya malamu, kopesa ba sango ya sikisiki pe ya sika. Bokeseni nyonso to makambo oyo ezangi ekoki komema na koboya.
 • Tinda mikanda nionso esengeli: Tala na bokebi liste ya vérification ya mikanda pe sala que ozala na mikanda nionso esengeli prêt pona ko upload. Yango esangisi passeport na yo, fɔtɔ́ ya bonene ya passeport, mpe mikanda nyonso ya kobakisa oyo esengeli mpo na lolenge ya visa na yo ya sikisiki.
 • Tala mbala mibale bosengi na yo: Yambo ya kotinda bosengi na yo, zwá ntango ya kotala makambo nyonso. Tyá likebi na mabunga ya kokoma, badati oyo ezali malamu te, to makambo oyo ezangi. Mabunga nyonso ekoki kosala ete báboya yo.
 • Luka lisalisi na agence ya kozala na confiance: Soki olingi koboya frustration to incertitude oyo ekoki kozala, kanisá kozwa na mosala agence ya lokumu. Bazali na bososoli ya mozindo ya mibeko mpe malako ya mboka mpe bakoki kotambwisa yo na nzela ya bosengi. Na mayele na bango, okoki kozela expérience sans hassle mpe taux ya succès ya likolo.

Approval ya Visa sans problème pona ba touristes chinois

Mpo na ba touristes ya Chine oyo balingi processus ya kondima visa sans problème, ko employer agence ezali très recommandé. Ba agences oyo epesaka ba avantages ebele oyo e assurer expérience sans soudure pona ba clients na bango:

 • Formulaire simple mpe upload ya mikanda ya pete: Ba agences epesaka plateforme en ligne oyo ekoki kosalelama esika okoki kotondisa na pete formulaire ya demande ya visa mpe ko uploader mikanda oyo esengeli. Yango elongolaka mobulungano to kozanga koyeba makambo nyonso na boumeli ya mosala yango.
 • Lisungi ya boninga: Ba agences ezali na équipe ya soutien dédié oyo ezali toujours prêt ya kosunga yo. Bakoki koyanola na mituna na yo, kopesa bokambi, mpe kosilisa mitungisi nyonso oyo okoki kozala na yango mpo na bosengi na yo ya visa.
 • 99,9% taux ya succès: Ba agences ezali na track record prouvé ya kosala na elonga ba demandes ya visa. Na boyebi na bango ya mozindo ya mibeko mpe misala ya mboka, bakoki kosala ete motango monene ya kondimama mpo na ba touristes ya Chine.

Lisusu, ba agences ya lokumu epesaka litomba mosusu ya ba services ya visa ya mbangu. Na makambo ya nokinoki, bakoki kosala mbangu visa na yo kaka mokolo moko, na boumeli ya ngonga 4, to ata na boumeli ya ngonga 2. Yango esalaka ete okoka kozwa visa na yo na ntango oyo ebongi, ata soki ozali na ntango mokuse.

Liste ya vérification pona ba touristes chinois sima ya kozua ndingisa ya Visa

Soki ozwi ndingisa ya visa na yo mpo na Vietnam, ezali na ntina kotala mbala mibale makambo nyonso mpo na koyeba soki mabunga to mabunga ezali te. Yango ekosalisa yo oboya mikakatano nyonso ntango okokóma. Tala liste ya vérification ya maboko pona ba touristes ya Chine sima ya kozua ndingisa na bango ya visa:

 • Imprimer copie ya visa na yo: Ezali obligatoire komema copie imprimée ya mokanda na yo ya kondima visa, lokola ekosenga yo olakisa yango tango okokoma na Vietnam.
 • Tala ba dates ya validité: Sala que oyeba ba dates ya validité ya visa na yo. Kovanda mingi na visa na yo ekoki kobimisa etumbu mpe mikakatano ntango ozali kobima na mboka.
 • Bongisa mikanda oyo esengeli: Elongo na visa na yo, sala ete ozala na mikanda nyonso ya mobembo oyo esengeli, lokola passeport na yo, assurance ya mobembo, mpe preuve ya esika ya kofanda.
 • Echange mbongo: Soki osali yango nanu te, kanisá ko échanger mua yuan chinois na dong ya Vietnam avant voyage na yo. Yango ekosala ete ezala mpasi te mpo na yo okende na ba transactions ya mboka.
 • Boluka mimeseno mpe bonkoko ya mboka: Mesana na mimeseno mpe bonkoko ya mboka ya Vietnam mpo na kosala ete ozala na limemya mpe esengo na ntango ya botali na yo.

Soki olandi liste oyo, okoki kosala ete ozala malamu mpe ozala na mikakatano te ntango ozali kotala mboka kitoko ya Vietnam.

Mituna oyo batunaka mingi mpo na ba touristes chinois oyo ba sengaki e-Visa ya Vietnam na nzela ya site internet ya gouvernement

Kosenga e-visa ya Vietnam ekoki kozala likambo ya kosepelisa mpo na ba touristes ya Chine oyo bazali kokana kokende kotala mboka kitoko oyo. Kasi, ntango mosusu esengeli kosala mbongwana to mbongwana na bosengi ya e-visa. Na makambo ya boye, ekoki kozala mpasi mpo na koluka lisungi oyo esengeli uta na site internet ya leta. Mpo na kosalisa ba touristes ya Chine oyo bazali kokutana na makambo wana, tosangisi liste ya mituna oyo batuni mingi mpe topesi makanisi mpo na koluka lisalisi.

Motuna 1: Vol na ngai ekobima kala mingi te, kasi statut na ngai ya e-visa ya Vietnam ezali ko traité. Ezali na service moko mpo na kosala yango mbangu to kosala yango nokinoki?

Lokola ozali touriste chinois, ekoki kozala frustrant ko réaliser que e-visa na yo ya Vietnam ezali kaka ko traité tango date ya départ na yo ezali kopusana. Na makambo ya boye, ezali malamu koluka lisalisi na agence moko ya lokumu to kokutana na adresse email info@vietnamimmigration.org. Bakoki kopesa bokambi na lolenge ya kosala nokinoki mpe kosala ete e-visa na yo ezala prêt na tango mpo na mpepo na yo. Tosɛngi bino bóyeba ete ekoki kozala na mbongo oyo bakofuta mpo na mosala yango.

Question 2: Napesaki info invalide pona demande na ngai ya e-visa. Ezali na service moko mpo na ko corriger yango?

Mabunga esalemaka, mpe kopesa sango ya mabe na demande na yo ya e-visa ekoki kozala cause ya soucis. Soki ozali touriste chinois oyo asali erreur na demande na yo ya e-visa, ezali essentiel o rectifier situation noki. Mpo na kobongisa makambo yango, tosɛngi yo okutana na agence moko ya lokumu to kokutana na info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisalisi. Bazali na mayele ya kotambwisa yo na nzela ya matambe oyo esengeli mpo na kobongisa bosengi na yo.

Motuna ya misato: Nalingi kobongisa demande na ngai ya e-visa. Ezali na service moko mpo na kobongola yango?

Tango mosusu, sima ya kotinda demande na yo ya e-visa, okoki komona que esengeli osala ba éditions to mises à jour. Lokola ozali touriste ya Chine, okoki komituna soki ezali na lolenge moko ya kobongola application na yo. Na makambo ya boye, ezali malamu koluka lisungi na agence moko ya lokumu to tinda email na info@vietnamimmigration.org mpo na kosenga lisalisi mpo na kobongisa demande na yo ya e-visa. Bakoki kopesa yo bokambi oyo esengeli mpe kosalisa mpo na kosala ete bosengi na yo emonisaka makambo ya malamu.

Motuna ya 4: Nakomaka liboso ya mokolo ya boyei oyo elobami na bosengi ya e-visa. Ezali na service moko mpo na kobongola mokolo ya boyei?

Miango ekoki kobongwana, mpe lokola ozali mobembo ya Chine, okoki komimona ete okómi na Vietnam liboso ya mokolo oyo emonisami na mokanda na yo ya kosɛnga visa e-visa. Soki osengeli kobongola mokolo ya boyei, tosengi yo okutana na agence moko ya lokumu to kokutana na info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisungi. Bakoki kotambwisa yo na nzela ya kobongisa mokolo ya boyei na e-visa na yo, kosala ete okota malamu na Vietnam.

Motuna ya mitano: Nakotaka na Vietnam na nzela ya libongo mosusu longola se na demande ya e-visa. Ezali na service moko mpo na ko corriger port ya entrée?

Ezali likambo ya sika te ete miango ya mobembo ebongwana, mpe lokola touriste ya Chine, okoki komimona ete ozali kokota na Vietnam na nzela ya libongo ekeseni na oyo elakisami na bosengi na yo ya e-visa. Na makambo ya boye, tosengi koluka lisalisi na agence moko ya lokumu to kokutana na info@vietnamimmigration.org mpo na kobongisa libongo ya bokoti. Bakoki kopesa yo litambwisi oyo esengeli mpo na kosala ete okɔta na Vietnam kozanga mikakatano.

Motuna ya 6: Nini nasengeli kosala mpo na kobongisa info sima ya kotinda demande ya e-visa na nzela ya site internet ya gouvernement?

Soki ozali touriste ya Chine oyo asengeli kobongisa ba informations sima ya kotinda demande na yo ya e-visa na nzela ya site internet ya gouvernement, ekoki kozala mpasi mpo na koluka lisungi oyo esengeli. Na makambo ya boye, tosengi kokutana na agence moko ya lokumu to kokutana na info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisalisi. Bakoki kopesa yo bokambi oyo esengeli mpe kosalisa yo okende na nzela ya kobongisa bosengi na yo ya e-visa.

Maloba ya nsuka

Kozwa visa ya Vietnam na internet mpo na ba touristes chinois esengeli te ezala processus ya kobangisa. Soki olandi batoli oyo tolobeli awa na likoló mpe ozali koluka lisalisi epai ya bibongiseli oyo okoki kotyela motema, okoki kobakisa mpenza motángo ya elonga ya kosɛnga visa na yo. Na mayele na bango, ba plateformes oyo ekoki kosalelama, mpe ba services ya mbangu, ba agences esalaka que bazua expérience sans problème, ba ndima garantie, mpe ba visa na tango esengeli. Na yango, bongisá mobembo na yo na Vietnam na elikya nyonso, koyeba ete bosengi na yo ya visa ezali na maboko malamu.

Likebisi:

Lokola touriste ya Chine oyo azali kosenga e-visa ya Vietnam na nzela ya site internet ya gouvernement, ezali na ntina koyeba esika nini okoki kokende mpo na lisungi ntango ozali kokutana na mikakatano to esengeli kosala mbongwana na bosengi na yo. Na kokutana na agence moko ya lokumu to kokutana na info@vietnamimmigration.org, okoki kozwa lisalisi oyo osengeli na yango mpo na kosala ete mobembo ezala malamu mpe kozanga mitungisi. Tosɛngi yo oyeba ete bakoki kofuta mbongo mpo na kosilisa likambo oyo osɛngi. Kobosana te, na lisungi ya malamu, okoki kosalela malamu e-visa na yo ya Vietnam mpe kosepela na makamwisi nyonso oyo mboka oyo ezali na yango.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Kāpēc Ķīnas tūristiem vajadzētu apsvērt iespēju apmeklēt Vjetnamu? Vjetnama piedāvā unikālu un daudzveidīgu ceļojumu pieredzi, kas noteikti aizraus ķīniešu tūristu sirdis. Šeit ir daži pārliecinoši iemesli, kāpēc Vjetnamai vajadzētu būt viņu ceļojumu saraksta augšgalā: Vai ķīniešu tūristiem ir nepieciešama ieceļošanas vīza, lai iebrauktu Vjetnamā? Jā, Ķīnas tūristiem pirms došanās uz Vjetnamu ir jāsaņem vīza.

Cur Chinese Peregrinatores Considera Visitans Vietnam? Vietnam praebet unicam et diversam peregrinationem experientiam quae certa est ad captanda corda peregrinatorum Sinensium. Hic nonnullae causae urgentes sunt cur Vietnam in summitate itineris sui situla indicem esse debeat; Do Seres Peregrinatores Requirere an Ingressus Visa intrare Vietnam? Etiam, Sinenses peregrinatores visa prius obtinenda sunt ad Vietnam proficiscendi.

ເປັນຫຍັງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຄວນພິຈາລະນາໄປທ່ຽວຫວຽດນາມ? ຫວຽດ​ນາມ​ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ປະ​ສົບ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ ແລະ ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຊະ​ນິດ, ແນ່​ນອນ​ວ່າ​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈີນ. ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ໜ້າ​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ທີ່​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຫວຽດນາມ ຄວນ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ບັນຊີ​ລາຍ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ: ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈີນ​ຕ້ອງ​ມີ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ​ຫວຽດ​ນາມ? ແມ່ນແລ້ວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຕ້ອງຂໍວີຊາກ່ອນອອກເດີນທາງໄປຫວຽດນາມ.

Эмне үчүн кытайлык туристтер Вьетнамга барууну ойлонушу керек? Вьетнам кытайлык туристтердин жүрөгүн багындырган уникалдуу жана түрдүү саякат тажрыйбасын сунуштайт. Бул жерде Вьетнам саякатчылардын тизмесинин башында болушу керек болгон кээ бир орчундуу себептер: Кытай туристтери Вьетнамга кирүү үчүн визаны талап кылышабы? Ооба, кытайлык туристтер Вьетнамга кетээрден мурун виза алышы керек.

중국인 관광객이 베트남 방문을 고려해야 하는 이유는 무엇입니까? 베트남은 중국 관광객의 마음을 사로잡을 독특하고 다양한 여행 경험을 제공합니다. 베트남이 여행 버킷리스트의 최상위에 있어야 하는 몇 가지 설득력 있는 이유는 다음과 같습니다.