June 26, 2024
Lingala

Visa ya Vietnam en ligne pona ba touristes ya Hong Kong: Nionso oyo esengeli oyeba

Mpo na nini Vietnam ezali Destination parfaite mpo na ba touristes ya Hong Kong

Vietnam ekómi kosepela mingi epai ya ba touristes oyo bautá na mikili ndenge na ndenge, mpe ezali na ntina malamu. Ezali mboka oyo ezali komikumisa mpo na lisolo mpe mimeseno ya bozwi, oyo ezali na bopusi ya Chine, France, mpe mikili mosusu ya pembeni. Kosangisa yango oyo ekeseni na mosusu nyonso emonanaka na architecture na yango, na bilei na yango, mpe na mimeseno na yango, yango esalaka ete ezala esika ya kobenda likebi mpo na kotala.

Lisusu, Vietnam eyebani mpo na bato na yango ya motema malamu mpe ya koyamba bato, yango wana ezali ekólo oyo ezali na libateli mpe ya boninga mpo na bato oyo bayaka kotala mboka. Bato ya mboka yango bandimaka ntango nyonso kosalisa mpe kokabola mimeseno na bango epai ya bapaya, mpe yango esalaka ete likambo yango ezala lisusu na bozwi mingi.

Kasi, mbala mosusu moko ya bantina oyo ezali kobenda likebi mingi mpo na kokende kotala Vietnam ezali ntalo na yango ya bomoi oyo ezali na ntalo moke. Kobanda na esika ya kolala tii na bilei tii na transport, biloko nyonso ezali na ntalo ya malamu, yango wana ezali esika malamu mpo na bato oyo basalaka mibembo oyo bazali na mbongo mingi te.

Ekólo yango epambolami mpe na bisika kitoko oyo ezali na bomoi, kobanda na mabanga milai ya mabanga ya calcaire ya Halong Bay tii na bilanga kitoko ya loso ya Sapa. Mpe lokola klima ezali malamu mbula mobimba, ezali ata moke te na ntango ya mabe mpo na kokende kotala Vietnam.

Ba Touristes ya Hong Kong Basengaka Visa ya Kokota Pona Kokota na Vietnam?

Eyano mokuse ezali ɛɛ. Ba touristes ya Hong Kong balongolami te na masengami ya visa ya Vietnam mpe basengeli kosenga visa yambo ya kokende na mboka. Kasi, nsango malamu ezali ete mosala yango ekómi pɛtɛɛ mingi mpo na kokɔtisa visa ya Vietnam na nzela ya Internet.

Kofanda mosika na Ambassade/Consulat ya Vietnam, Ba Touristes ya Hong Kong bakoki kosenga Visa ya Vietnam na Internet?

Ee, bato oyo bayaka kotala mboka Hong Kong bakoki sikoyo kosɛnga visa ya Vietnam na nzela ya Internet na ndako to na biro na bango. Yango elingi koloba ete milɔngɔ milai ekozala lisusu te to mibembo mingi te na ambassade to na consulat. Osengeli kaka kozala na connexion internet mpe mwa miniti mpo na kosilisa mosala ya kosenga na nzela ya internet.

Visa ya Vietnam na internet, eyebani mpe na kombo ya Vietnam e-Visa, ezali mpo na baye bazali na passeport ya mikili mpe ba territoires nionso, ata mpe Hong Kong. Ezali na nguya kino mikolo 90 na bokoti moko to ebele, kopesaka ba touristes flexibilité ya kosala plan ya mobembo na bango na kolanda yango.

Matomba nini ya Visa ya Vietnam En ligne mpo na ba Touristes ya Hong Kong?

Ezali na matomba mingi oyo esalaka ete e-Visa ya Vietnam ezala likambo oyo bato mingi oyo bayaka kotala mboka Hong Kong baponaka, ndenge oyo:

 1. Nzela ya pete ya kosenga: Nzela ya kosenga visa ya Vietnam na nzela ya internet ezali pete mpe ekoki kosila na mwa miniti. Esengeli kaka connexion internet stable, passeport oyo ezali valide, mpe carte de débit/crédit mpo na kofuta.
 2. Kozala malamu: Kosɛnga visa na nzela ya Internet epesaka nzela na ba touristes ya Hong Kong ete básɛnga visa na bango na ntango nyonso mpe na esika nyonso, kozanga ete bákende kotala ambassade to na consulat ya Vietnam. Yango ezali na litomba mingi mpo na baoyo bafandaka na bisika ya mosika to baoyo bazali na mosala mingi.
 3. Kobatela ntango: Nzela ya bonkoko ya kosenga visa ekoki kozwa ntango mpe kosenga kotelema na milɔngɔ milai. Na visa ya Vietnam na internet, mosala mobimba ekoki kosila na mwa miniti, ekobatela ntango ya motuya mpo na ba touristes ya Hong Kong.
 4. Esengeli te kotinda mikanda: Na bokeseni na lolenge ya bonkoko ya kosenga visa, epai kuna basengi basengeli kotinda mikanda ndenge na ndenge, visa ya Vietnam na nzela ya internet esengaka kaka kopi ya passeport ya mosengi oyo esalemi na scanner. Yango esalaka ete mosala yango ezala na mikakatano te mpe ezala na mindɔndɔ mingi te.
 5. Validité mpe flexibilité: Visa ya Vietnam na internet ezali valide kino mikolo 90 na entrée moko to ebele, epesaka ba touristes ya Hong Kong flexibilité ya kokota mpe kobima na Vietnam mbala ebele na période ya validité. Yango ezali malamu mpenza mpo na baoyo bazali kokana kokende kotala mikili mosusu ya pembeni na boumeli ya mobembo na bango na Vietnam.
 6. Bisika mingi ya kokota: Ezali na ba aéroports 13, baporte 16 ya ndelo ya mabele, mpe ba portes 13 ya ndelo ya mbu oyo epesaka nzela na baye bazali na visa ya e-visa ya Vietnam kokota mpe kobima na mboka na ndenge ya malamu. Yango epesaka ba touristes ya Hong Kong option ya kopona esika oyo balingi kokota na kotalela ba plans ya voyage na bango.

Ba frais officiels ya visa ya Vietnam pona ba touristes ya Hong Kong

Ba frais officiels ya visa ya Vietnam mpo na ba touristes ya Hong Kong ekoki kozwama na site internet ya gouvernement. Mpo na visa ya kokota mbala moko, oyo ekozala na nguya kino mikolo 30, mbongo ezali $25. Yango elingi koloba ete okoki kokota na Vietnam mbala moko mpe kotikala mikolo 30 koleka. Mpo na visa ya bokɔti mingi, oyo ezali mpe na ntina mpo na mikolo 30, mbongo yango ezali dolare 50 ya États-Unis. Option oyo epesaka yo nzela ya kokota mpe kobima na Vietnam mbala ebele na boumeli ya mikolo 30.

Soki okani kofanda na Vietnam mpo na ntango molai, okoki kopona visa ya kokota mbala moko oyo ekozala na nguya kino mikolo 90, oyo ezali mpe na ntalo ya dolare 25 ya Amerika. Visa oyo epesaka yo nzela ya kokota na Vietnam mbala moko mpe kofanda mikolo 90 koleka. Mpo na visa ya bokɔti mingi oyo ezali na nguya kino mikolo 90, mbongo yango ezali dolare 50 ya États-Unis. Na visa oyo, okoki kokota mpe kobima na Vietnam mbala ebele na boumeli ya mikolo 90.

Ezali na ntina koyeba ete ba frais oyo ekoki kobongwana, yango wana ezali malamu o vérifier tango nionso ba taux ya lelo yambo ya kotinda demande na yo ya visa.

Kososola ba visas ya entrée unique mpe ya entrée multiple mpo na ba touristes ya Hong Kong

Sikoyo lokola tosili kofuta mbongo ya visa, tókɔta na mozindo na mitindo ndenge na ndenge ya ba visa oyo ezali mpo na ba touristes ya Hong Kong. Ndenge tolobaki yango liboso, visa ya kokɔta mbala moko epesaka yo nzela ya kokɔta na Vietnam mbala moko mpe kofanda na boumeli ya eleko moko boye. Oyo ezali nzela oyo bato mingi balingaka mpo na ba touristes oyo bazali kokana kokende kaka na Vietnam mbala moko to mpo na mwa ntango moke.

Epai mosusu, visa ya kokota mbala mingi epesaka yo nzela ya kokɔta mpe kobima na Vietnam mbala mingi na boumeli ya eleko oyo esɛngami. Oyo ezali nzela malamu mpo na ba touristes oyo balingi kosala mobembo na mikili ya pembeni mpe balingi flexibilité ya kozonga na Vietnam. Ezali mpe na ntina mpo na bato oyo basalaka mibembo mpo na mosala oyo bakoki kozala na mposa ya kosala mibembo mbala na mbala na Vietnam.

Politiki ya kozongisa mbongo mpo na ba Touristes ya Hong Kong

Na cas ya mawa oyo ba boyi demande na yo ya visa, politique ya restitution ezali te pona ba touristes ya Hong Kong. Ba frais ya visa ekoki kozongisama te ata ndenge nini, ata ntina ya koboya. Yango wana ezali na ntina kosala ete mikanda mpe sango nyonso oyo esengeli epesamela na bosikisiki mpe na ngonga.

Kosala demande na nzela ya Agent ya Visa

Ezali na ntina kolobela ete mbongo ya visa ekoki kozala mingi soki oponi kosenga na nzela ya agent ya visa. Yango ezali mpo agent akoki kofuta mbongo ya service likolo ya mbongo ya visa officielle. Kasi, kosalela agent ya visa ekoki kobomba yo ntango mpe milende mpo bakosimba mosala ya kosenga mpo na yo. Bozala kaka sûr ya kopona agent ya lokumu mpe ya kozala na confiance mpo na ko éviter ba frais to retard ya kobakisa.

Visa ya Vietnam en ligne pona ba touristes ya Hong Kong: Site internet ya gouvernement vs ba agents ya confiance

Lokola ba services ya visa en ligne emati, processus ekomi plus convenable mpe efficace. Kasi motuna etikali, option nini ezali malamu mpo na ba touristes ya Hong Kong – site internet ya gouvernement to ba agents ya kozala na confiance?

Mpo na kosalisa yo ozwa ekateli oyo oyebi malamu, talá liste ya makambo ya malamu mpe ya mabe mpo na nzela mokomoko:

1. Site internet ya Leta:

 • Ntalo ya nse: Site Internet ya Leta epesaka mbongo ya nse mpo na kosɛnga visa, mpe yango esalaka ete ezala likambo oyo ekosɛnga mbongo mingi te.
 • Sala yo moko: Na site internet ya gouvernement, esengeli osilisa processus ya demande ya visa yo moko. Yango ekoki kozwa ntango mingi mpe kobulunganisa, mingimingi mpo na bato oyo bazali kosala mobembo mpo na mbala ya liboso na Vietnam.
 • Lisungi te: Site internet ya leta epesaka lisungi moko te mpo na baye basengi visa. Soki ozali na mituna to okutani na makambo, ekosengela oleka na yango yo moko.

2. Ba agents oyo bakoki kotyela motema:

 • Lifuta ya likolo: Ba agents oyo bakoki kotyela motema basɛngaka mbongo mingi mpo na misala na bango, kasi mbala mingi yango ezali na ntina mpo na matomba oyo bapesaka.
 • Expertise: Lokola bazali na bambula mingi na mosala yango, ba agents oyo bakoki kotyela motema bazali na mayele mpe boyebi mpo na kosala ete demande na yo ya visa endimama mpe epesamela yo na ngonga oyo esengeli.
 • Lisungi: Moko ya matomba minene ya kosalela ba agents ya kotyela motema ezali lisungi oyo bapesaka. Bazali na internet mpo na koyanola nokinoki na mituna nyonso to kosunga na makambo nyonso oyo okoki kokutana na yango na ntango ya kosenga visa.
 • Service ya mbangu: Soki ozali na mposa ya visa na yo nokinoki, ba agents ya kotyela motema bazali na option ya kosala demande na yo noki, kosala que ozua visa na yo na tango esengeli.
 • Lisalisi na tango ya boyei: Ba agents ya kozala na confiance bapesaka ba services ya kobakisa lokola ko accélérer accès ya immigration mpe kopesa pickup na aéroport mpe transfert na hôtel na yo. Yango ekoki kosalisa mingimingi mpo na bato oyo bakendaka kotala Vietnam mpo na mbala ya liboso.

Na yango, nzela nini ba touristes ya Hong Kong basengeli kopona mpo na visa na bango ya Vietnam? Na suka etali budget na yo, tango, mpe niveau ya confort na yo na processus ya demande ya visa. Soki ozali na budget ya makasi mpe ozali na ntango mingi mpo na kotambola na nzela ya mosala, site internet ya leta ekoki kozala nzela ya malamu mpo na yo. Kasi, soki ondimi kofuta mbongo mingi mpo na likambo moko oyo ezali na mikakatano te, ba agents oyo bakoki kotyela motema nde osengeli kolanda.

Ezwa ntango boni mpo na ba touristes ya Hong Kong mpo na kozwa ndingisa ya visa?

Nsango malamu ezali ete mosala ya kosɛnga visa ya Vietnam ezali nokinoki mpe ezali malamu. Mbala mingi ezuaka mikolo 3-5 ya mosala mpo visa na yo esalama. Kasi, na bileko oyo bato bazali mingi, ekoki kozwa mwa ntango molai. Na yango, ezali malamu kosɛnga visa na yo liboso mpenza mpo na koboya retard nyonso na ba plans na yo ya mobembo.

Tosɛngi bino bóyeba ete Immigration ya Vietnam, epai batalelaka demande na yo ya visa, esalaka te na mokolo ya samedi, ya lomingo, mokolo ya bonkɔkɔ ya Force de sécurité publique ya Vietnam (19 août), mpe na mikolo ya konje ya ekólo. Yango elingi koloba ete soki ozali kokana kosala mobembo na mikolo oyo, ekosenga osenga visa na yo liboso to osalela misala ya agent oyo okoki kotyela motema.

Ba fêtes nationales nini na Vietnam oyo ba touristes ya Hong Kong basengeli ko noter?

Ezali na ntina mingi koyeba ba fêtes Nationales na Vietnam mpo na koboya inconvénient nionso tango ozali kosenga visa na yo. Oyo elandi ezali liste ya ba fêtes Nationales na Vietnam oyo esengeli o noter lokola touriste ya Hong Kong:

 1. Mokolo ya mobu ya sika (01 ya sanza ya yambo) .
 2. Konje ya Tet (engebene na manaka ya sanza, mbala mingi ekweaka na sanza ya Yanuali to ya Febwali) .
 3. Mokolo ya bokundoli Mikonzi oyo bakakisami (mokolo ya 10 ya sanza ya misato ya sanza) .
 4. Mokolo ya bosangisi (30 avril) .
 5. Mokolo mwa mosala (01 mai) .
 6. Mokolo ya ekolo (02 sanza ya libwa) .

Na ba fêtes oyo, Immigration ya Vietnam ekosala te ba demandes ya visa. Yango wana, ekozala malamu osala plan ya mobembo na yo na kolanda yango mpe osɛnga visa na yo liboso mpo ozala na retard te.

Ndenge nini kozwa visa ya nokinoki mpo na kokende na Vietnam mpo na ba touristes ya Hong Kong?

Soki ozali na mbangumbangu mpe osengeli kozwa visa na yo ya Vietnam nokinoki, ba agents bapesaka mpe misala ya mbangu. Ba services oyo ezalaka na mbongo ya kobakisa kasi ekoki kobikisa yo na ba problèmes nionso ya visa ya dernière minute. Tala ba options pona kozua visa ya urgence na Vietnam:

 • Visa ya mokolo moko: Ba agents bakoki kosala demande na yo ya visa kaka mokolo moko mpe kosala ete endimama kaka na mwa bangonga. Oyo ezali nzela ya malamu soki osengeli kosala mobembo na Vietnam nokinoki.
 • Visa ya ngonga 4: Soki ozali na mwa ntango mingi, okoki kopona service ya visa ya ngonga 4. Yango epesaka yo nzela ya kozwa visa na yo na kati ya ngonga 4 sima ya kotinda demande na yo.
 • Visa ya ngonga 2: Mpo na makambo ya makasi, ba agents bapesaka mpe service ya visa ya ngonga 2. Oyo ezali nzela ya mbangu koleka, mpe visa na yo ekondimama na kati ya ngonga 2 sima ya kotinda demande na yo.

Nini ba touristes ya Hong Kong basengeli komibongisa pona kosenga Visa ya Vietnam na internet?

Mpo na kosenga e-visa ya Vietnam, ba touristes ya Hong Kong basengeli kobongisa mikanda oyo elandi:

 1. Passeport oyo ezali na validité ya sanza 6 mpe nkasa 2 ya pamba: Kaka ndenge moko na demande mosusu ya visa, passeport oyo ezali valide ezali esengeli mpo na ba touristes ya Hong Kong oyo bazali kosenga e-visa ya Vietnam. Passeport esengeli kozala na validité ya sanza 6 kobanda mokolo oyo olingi kokota na Vietnam.
 2. Ba sango ya passeport: Ba touristes ya Hong Kong bakosengela kopesa ba informations ya passeport na bango lokola kombo, mobali to mwasi, mokolo ya mbotama, esika ya mbotama, nimero ya passeport, mpe nationalité. Ezali na ntina mingi kosala ete makambo nyonso oyo epesami ezali ya solo mpe ekokani na makambo oyo ezali na passeport na yo.
 3. Addresse e-mail: Ba touristes ya Hong Kong bakosengela kopesa adresse e-mail oyo ezali malamu mpo na kozwa confirmation ya visa na bango. Addresse e-mail oyo ekosalelama pe pona correspondance nionso ya mikolo ekoya oyo etali e-visa na yo ya Vietnam.
 4. Carte de crédit/débit to compte Paypal oyo ezali na ntina: Ba touristes ya Hong Kong bakosengela kozala na carte de crédit/débit oyo ezali na ntina to compte Paypal mpo na kofuta mbongo ya traitement ya visa. Ezali lolenge ya libateli mpe ya malamu mpo na kofuta mpe kobatela basombi.
 5. Adrɛsi ya mwa ntango moke na Vietnam: Baturiste ya Hong Kong bakosengela kopesa adresi ya mwa ntango moke na Vietnam, na ndakisa otɛlɛ to esika ya kolala oyo balingi. Addresse oyo ekosalelama pona ba raisons administratives pe esengeli ezala na kati ya mboka.
 6. Ntina ya botali: Ba touristes ya Hong Kong bakosengela koloba ntina ya botali na bango, ezala mpo na tourisme, mosala, mombongo, to koyekola. Ezali na ntina mingi koyeba ete mpo na makambo mosusu oyo ezali te tourisme, ekoki kosɛnga mikanda mosusu mpo na komonisa ntina ya botali na yo.
 7. Mikolo ya kokota mpe kobima: Ba touristes ya Hong Kong bakosengela kopesa mikolo oyo bakanisaki mpo na kokota mpe kobima na Vietnam. Ezali na ntina mingi kosala ete visa na yo ezala na nguya mpo na boumeli mobimba ya bovandi na yo na Vietnam.
 8. Bisika ya kokota mpe kobima oyo ekanamaki/ba aéroports: Ba touristes ya Hong Kong bakosengela koyebisa bisika ya kokota mpe kobima to ba aéroports na Vietnam oyo balingi kosalela. Ezali na ntina mingi koyeba ete osengeli kokota na Vietnam na nzela ya libongo oyo ekomisami na e-visa na yo, longola se ba aéroports.
 9. Mosala oyo bazali kosala lelo oyo: Ba touristes ya Hong Kong bakosengela kopesa makambo oyo etali mosala oyo bazali kosala sikoyo, bakisa mpe nkombo ya kompanyi, adresi mpe nimero ya telefone. Ba information oyo esengeli pona ko vérifier état ya mosala na yo pe tina ya visite.

Nini ba touristes ya Hong Kong basengeli ko uploader pona demande en ligne ya Visa ya Vietnam?

Mpo na kosenga visa ya Vietnam na nzela ya internet, ekosenga otia mikanda mibale: copie scannée ya page ya ba données ya passeport na yo mpe photo ya portrait oyo euti kobima. Mikanda oyo ezali na ntina mingi mpo na ko vérifier identité na yo mpe kosala que processus ya demande ya visa ezala malamu.

Esengeli mpo na Copie scannée ya Lokasa ya Ba Données ya Passeport:

Copie scannée ya page ya ba données ya passeport na yo ezali mokanda ya motuya mingi oyo esengeli pona demande ya visa ya Vietnam na internet. Esalelamaka mpo na ko vérifier ba informations oyo epesami na formulaire na yo ya demande ya visa. Tala masengami ya sikisiki mpo na kopi scanné ya lokasa ya ba données ya passeport na yo:

 1. Esengeli kozala scanner ya polele, oyo ekoki kotángama, mpe ya nkasa mobimba.
 2. Fɔtɔ́ oyo ezali na lokasa esengeli te kozala ya polele te to ya kobeba.
 3. Esengeli kozala na makambo na yo, lokola nkombo na yo, mokolo ya mbotama, mpe nimero ya passeport.
 4. Esengeli komonana milɔngɔ ya OACI oyo ezali na nse ya lokasa.
 5. Format ya fichier esengeli kozala na PDF, JPEG, to JPG mpo na kotinda yango na pete.

Ezali na ntina kosala ete lokasa ya ba données ya passeport na yo ekokisaka masengi oyo nyonso mpo na koboya retard to koboya na demande na yo ya visa.

Esengeli ya fɔtɔ́ ya Portrait mpo na ba touristes ya Hong Kong:

Mokanda ya mibale oyo esengeli mpo na kosɛnga visa ya Vietnam na nzela ya Internet ezali fɔtɔ ya elilingi oyo euti kobima. Photo oyo esalelamaka pona ko vérifier identité na yo pe esengeli ekokana na mutu oyo azali na passeport na yo. Talá masɛngami ya sikisiki mpo na fɔtɔ ya elilingi:

 1. Esengeli kozala photo ya taille ya passeport (4x6cm).
 2. Esengeli kokanga fɔtɔ́ yango na boumeli ya sanza motoba oyo euti koleka.
 3. Esengeli ozala kotala semba na kamera.
 4. Osengeli te kolata ba lunettes to eloko nyonso oyo ezipaka elongi na yo.
 5. Nsima esengeli kozala mpɛmbɛ to mpɛmbɛ makasi.
 6. Fɔtɔ́ esengeli kozala na langi mpe kozala na langi ya loposo ya polele mpe ya bomoto.
 7. Format ya fichier esengeli kozala JPEG, JPG, to PNG.

Tosa masengami oyo mpo na kosala ete photo na yo endimama mpe demande na yo ya visa esalama sans problème.

Ndenge nini kosenga Visa ya Vietnam na internet mpo na ba touristes ya Hong Kong?

Nzela ya kosenga e-visa ya Vietnam mpo na ba touristes ya Hong Kong ezali pete mpe ekoki kosila na mwa ba étapes ya pete:

 • Etape 1: Kota na site internet officiel mpo na demande ya e-visa ya Vietnam mpe finá na bouton “Apply Now”.
 • Etape 2: Tondisa na bosikisiki makambo nyonso oyo esengeli, bakisa mpe makambo ya passeport na yo, ntina ya botali, mpe mikolo oyo okanisaki kokota mpe kobima.
 • Etape 3: Tyá kopi ya nimero ya lokasa ya bio ya passeport na yo mpe fɔtɔ́ oyo euti kobima na bonene ya passeport.
 • Etape 4: Futa mbongo ya traitement ya visa na nzela ya carte de crédit/débit to compte Paypal oyo ezali na ntina.
 • Etape 5: Soki batindi demande na yo, okozwa e-mail ya confirmation na code ya référence.
 • Etape 6: Tango ya kosala mpo na e-visa ya Vietnam ezalaka mingi mingi mikolo 3-5 ya mosala. Soki visa na yo endimami, okozwa lien mpo na kozwa e-visa na yo.
 • Etape 7: Imprimer e-visa na yo pe mema yango tango okosala mobembo na Vietnam.

Tosɛngi bino bóyeba ete bato oyo bayaka kotala mboka Hong Kong basengeli kokɔta na Vietnam na nzela ya libongo oyo bakomisi nkombo na mokanda na bango ya kosɛnga mbongo, longola kaka libándá ya mpɛpɔ. Soki olingi kokota na Vietnam na nzela ya libongo mosusu, ekosenga osenga e-visa ya sika.

Ndenge nini kotala état ya e-Visa ya Vietnam mpo na ba touristes ya Hong Kong?

Soki olongi kosenga e-visa ya Vietnam, okoki kotala ezalela na yango na kosalelaka site officiel ya Departema ya Immigration ya Vietnam. Talá ndenge okoki kosala yango:

 1. Kota na site internet ya Departema ya immigration ya Vietnam.
 2. Finá na “Vérifier état.”
 3. Tyá code ya demande na yo, e-mail, mpe dati ya mbotama.
 4. Finá na esika bakomi “Boluka.”

Site internet eko lakisa ezalela ya lelo ya bosengi na yo ya visa, ezala ezali na mosala, endimami, to eboyami. Soki visa na yo endimami, okoki kozwa yango mpe konyata yango mpo na mobembo na yo na Vietnam.

Kososola Processus ya demande ya Visa

Yambo to plonge na ba conseils na ba tricks, to comprendre liboso processus ya demande ya visa pona ba touristes ya Hong Kong. Lokola ozali na passeport ya Hong Kong, ozali na banzela mibale mpo na kosenga visa mpo na kokende na Vietnam: na nzela ya ambassade to na nzela ya internet. Atako nzela ya ambassade ekoki komonana lokola nzela ya bonkoko mpe ya pete, ekoki kozwa ntango mpe ekoki kosenga yo okende na nzoto na ambassade mbala ebele. Yango ekoki kozala mpasi, mingimingi soki ozali na mosala mingi.

Epai mosusu, kosenga visa ya Vietnam na nzela ya internet ezali nzela ya malamu mpe ya malamu koleka. Osengeli kaka kozala na connexion internet stable mpe mwa miniti mpo na kotondisa formulaire ya demande en ligne. Kasi, ezali na ntina mingi koyeba ete ata mpo na kosɛnga visa na nzela ya Internet, garantie ya kondimama ezali te. Ba officiers bako évaluer kaka demande na yo pe bako décider soki bako ndima to ba boya yango na kotalaka mibeko pe ba règlements na bango.

Toli mpo na ba touristes ya Hong Kong mpo na komatisaka taux ya ndingisa ya visa

Sikoyo lokola ososoli ndenge ya kosenga visa, tólobela mwa batoli oyo ekoki komatisaka taux ya succès ya demande na yo:

 1. Kopesa sango ya mobimba mpe ya sikisiki: Ntina oyo emonanaka mingi mpo na koboya visa ezali sango ya mobimba te to ya mabe na formulaire ya bosengi. Salá makasi otala mbala mibale makambo nyonso liboso ya kotinda formulaire mpo na koboya bokeseni.
 2. Tinda mikanda ya kondimisa: Elongo na lokasa ya bosengi, bakosenga yo kotinda mikanda ya kondimisa, lokola passeport na yo, mobembo na yo, mpe bilembeteli ya esika ya kofanda. Salá makasi otinda mikanda nyonso oyo esengeli mpo na kolendisa bosengi na yo.
 3. Kosenga liboso: Ezali ntango nyonso malamu kosenga visa na yo ata mwa baposo liboso ya mokolo oyo okani kosala mobembo. Yango ekopesa yo ntango ekoki mpo na kobongisa mabunga nyonso to kopesa mikanda mosusu soki esengeli.
 4. Kozala na passeport oyo ezali na ntina: Paseport na yo esengeli kozala na validité ya sanza motoba ata mokolo oyo okɔtaki na Vietnam. Soki passeport na yo ekosila kala mingi te, sala makasi ozongisa yango sika liboso ya kosenga visa.
 5. Bokima kofanda mingi: Ba touristes ya Hong Kong bapesameli nzela ya kofanda na Vietnam mikolo 90 koleka, na kotalela lolenge ya visa oyo baponi. Bolanda mobeko oyo mpe bokima kofanda mingi, mpo ekoki kozala na bopusi likoló na mabaku na yo ya kozwa visa na mikolo ezali koya.

Bondimi ya kozanga mikakatano mpe ya garantie: Matomba ya kozwa Agent ya Visa ya kotyela motema

Soki ozali na mbangumbangu to oyebi te ndenge ya kosɛnga visa, kozwa agent ya visa oyo bakoki kotyela motema ekoki kozala ekateli ya mayele. Ba agents wana bazali na boyebi mingi mpe na expérience mingi na oyo etali ko traité ba demandes ya visa, mpe bayebi mibeko mpe malako ya mboka. Tala mwa matomba ya kozwa agent ya visa ya kotyela motema mpo na demande na yo ya visa ya Vietnam na internet:

 1. Processus simple mpe facile: Ba agents ya visa bayebi malamu processus ya demande mpe bakoki ko guider yo na yango étape par étape. Bakosalisa yo otondisa lokasa ya bosengi malamu mpe bakosala ete mikanda nyonso oyo esengeli epesamela yo.
 2. Lisungi ya boninga: Ba agents ya visa bapesaka lisungi ya moto na moto mpe ya boninga mpo na kokokisa bamposa na yo nyonso ya visa. Basosoli ete ezalela ya mobembo moko na moko ekeseni, mpe bakosala elongo na yo mpo na koluka solution ya malamu mpo na bosengi na yo ya visa.
 3. Makambo oyo okutanaki na yango kozanga mikakatano: Soki ozali na agent ya visa pembeni na yo, okoki kozala na elikya ete mosala na yo ya kosɛnga visa ekozala na mikakatano te. Bakosimba mikanda nyonso mpe bakosolola na bakonzi oyo batalelaka likambo yango na nkombo na yo, mpe bakobatela yo ntango mpe milende.
 4. Bondimi ya garantie: Ba agents ya visa bazali na bososoli ya mozindo ya lolenge ya kosenga visa, mpe bayebi nini esengeli mpo na kozwa ndingisa. Na mayele mpe bokambi na bango, okoki kozala na elikya ete visa na yo ekondimama na taux ya succès ya 99,9%.

Nini esengeli kosala mpo na ba touristes ya Hong Kong sima ya kozwa ndingisa ya visa?

Félicitations, ozui ndingisa ya visa na yo! Sikawa, ezali kaka na mwa makambo oyo osengeli kosala mpo na kosala ete ozala na mikakatano te ntango okokóma na Vietnam.

 1. Talá mbala mibale visa na yo: Ezali na ntina mingi kotala mbala mibale visa na yo mpo na koyeba soki makambo nyonso ezali malamu. Mabunga to mabunga nyonso ekoki kobimisa mikakatano minene mpo na yo ntango okokóma. Na yango, salá nyonso mpo nkombo na yo, nimero na yo ya passeport, mpe ntango oyo visa eumelaka, nyonso wana ezala ya sikisiki.
 2. Imprimer kopi ya visa na yo: Lokola ozali touriste ya Hong Kong, bakosenga yo kolakisa kopi ya visa na yo tango okokoma na Vietnam. Yango wana, ezali na ntina mingi kobimisa kopi ya visa na yo mpe kobomba yango ntango nyonso na boumeli ya mobembo na yo.
 3. Kokutana na agent oyo okoki kotyela motema: Soki ozali na mposa ya visa na ntango ya konje, ezali malamu kokutana na agent oyo okoki kotyela motema mpo na kozwa toli mpe kopesa mbongo. Bakoki kosalisa yo na mosala ya kosenga visa mpe kopesa yo sango mpe lisungi nyonso oyo esengeli.

Mituna oyo batunaka mingi mpo na ba touristes ya Hong Kong oyo basengaki Vietnam E-Visa Na nzela ya site internet ya gouvernement

Nini Osengeli Kosala Soki Okutani Na Makambo Na E-Visa Na Yo Ya Vietnam lokola Touriste ya Hong Kong?

Ba touristes ya Hong Kong oyo bazali kokana mobembo na Vietnam ekoki kozala ete bayokaki système ya e-visa ya malamu oyo epesaka bango nzela ya kosenga visa na nzela ya internet mpe koboya mikakatano ya kokende na ambassade. Kasi, mingi bakutanaki na mikakatano ntango bazali kosalela site Internet ya Leta mpo na e-visa ya Vietnam. Toko répondre na mituna oyo batunaka mingi pona ba touristes ya Hong Kong oyo ba sengaki e-visa ya Vietnam na nzela ya site internet ya gouvernement.

1. Vol na ngai ekobima kala mingi te, kasi statut na ngai ya e-visa ya Vietnam ezali ko traité. Ezali na service moko mpo na kosala yango mbangu to kosala yango nokinoki?

Ekoki kozala mpasi ya misisa komona ezalela na yo ya e-visa ezali naino kosalama ntango mokolo ya bolongwi na yo ezali kobɛlɛma. Na likambo oyo, ezali malamu kokutana na agent ya kotyela motema to tinda e-mail na info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisungi. Bakoki kozala na makoki ya kosala mbangu mosala na yo ya kosenga mpo na mbongo mosusu, kosala ete ozwa e-visa na yo na ngonga mpo na mobembo na yo na Vietnam.

2. Napesaki info invalide pona demande na ngai ya e-visa. Ezali na service moko mpo na ko corriger yango?

Mabunga ekoki kosalema ntango ozali kotondisa formulaire na nzela ya Internet, mpe mpo na ba touristes ya Hong Kong, ekoki kozala mitungisi soki etali bosengi na bango ya visa. Soki opesi sango ya mabe mpo na bosengi na yo ya e-visa, service moko te ezali na site internet ya gouvernement mpo na kobongisa yango. Kasi, okoki kokutana na agent oyo okoki kotyela motema to kotinda e-mail na info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisungi. Tosɛngi yo oyeba ete ekoki kofutama mpo na kosilisa likambo oyo osɛngi.

3. Nalingi na modifier demande na ngai ya e-visa. Ezali na service moko mpo na kobongola yango?

Ndenge moko na kobongisa makambo oyo ezali na ntina te, site Internet ya Leta epesaka te mosala moko mpo na kobongisa demande na yo ya e-visa. Soki osengeli kosala mbongwana na bosengi na yo, ezali malamu kokutana na agent ya kotyela motema to tinda e-mail na info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisalisi. Kasi, tosɛngi yo obosana te ete bakoki kofuta mbongo ya mosala yango.

4. Nakokoma liboso ya mokolo ya boyei oyo elobami na demande ya e-visa. Ezali na service moko mpo na kobongola mokolo ya boyei?

Soki ba plans na yo ya voyage ebongwanaka mpe esengeli okoma na Vietnam na date oyo ekeseni na oyo elobami na demande na yo ya e-visa, okoki kosala ba changements. Mpo na kosala yango, okoki kokutana na agent oyo okoki kotyela motema to kotinda e-mail na info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisalisi. Bakoki kosalisa yo obongola mokolo ya boyei na e-visa na yo, kosala ete okoka kokota na Vietnam na mokolo oyo olingi.

5. Nakotaka Vietnam na nzela ya libongo mosusu longola se na demande ya e-visa. Ezali na service moko mpo na ko corriger port ya entrée?

Ezali na ntina mingi kokota na Vietnam na nzela ya libongo oyo elobami na e-visa na yo mpo na koboya makambo nyonso na bokoti. Kasi, soki mpo na ntina moko boye osengeli kokota na nzela ya libongo mosusu, okoki kokutana na agent oyo okoki kotyela motema to kotinda e-mail na info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisalisi. Bakoki kosalisa yo obongola libongo ya bokoti na e-visa na yo mpo na mbongo.

6. Nasala nini pona ko modifier info sima ya kotinda demande ya e-visa na nzela ya site internet ya gouvernement?

Soki osilaki kotinda demande na yo ya e-visa na nzela ya site internet ya gouvernement mpe osengeli kobongisa ba informations nionso, ezali malamu kokutana na agent ya confiance to e-mail info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisalisi. Bakoki kosalisa yo osala mbongwana oyo esengeli, kasi tosɛngi yo oyeba ete ekoki kofutama mpo na mosala yango.

Maloba ya nsuka

Lokola ozali touriste ya Hong Kong, ezali na ntina mingi kososola lolenge ya visa na Vietnam mpe kosala ba étapes oyo esengeli mpo na komatisaka taux ya succès ya demande na yo ya visa. Kasi, mpo na ndingisa oyo ezali na mikakatano te mpe oyo ezali na garantie, esengeli kozwa agent oyo bakoki kotyela motema. Ba agents oyo bapesaka processus ya demande simplifié, soutien amical, mpe bazalaka na taux ya succès ya likolo. Soki ozali na mposa ya ba visas ya nokinoki, bapesaka mpe misala ya mbangu mpo na kosala ete okoka kokende na Vietnam na ngonga. Na yango, kotika te ete mosala ya visa ekóma epekiseli na miango na yo ya mobembo, mpe luka lisalisi ya agent oyo otyelaka motema mpo na kozala malamu mpe kozanga mitungisi.

Likebisi:

Site internet ya gouvernement mpo na e-visa ya Vietnam epesaka lisungi mingi te mpo na ba touristes ya Hong Kong oyo bakutanaka na mikakatano na demande na bango ya e-visa. Ezali malamu kokutana na agent ya kotyela motema to kotinda e-mail info@vietnamimmigration.org mpo na kozwa lisalisi soki osengeli kosala mbongwana to kobongisa makambo nyonso. Kasi, tosɛngi yo obosana te ete ekoki kofutama mpo na misala yango. Ezali mpe malamu kosala plan ya mobembo na yo mpe demande ya e-visa na yo na bokebi mpo na koboya makambo nyonso.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Firwat ass Vietnam déi perfekt Destinatioun fir Hong Kong Touristen Vietnam huet Popularitéit ënnert Touristen aus der ganzer Welt gewinnt, a fir gudde Grond. Et ass e Land dat mat enger räicher Geschicht a Kultur bitt, mat Aflëss aus China, Frankräich an aner Nopeschlänner.

Lwaki Vietnam kye kifo ekituufu abalambuzi b’e Hong Kong Vietnam ebadde yeettanira nnyo abalambuzi okuva mu nsi yonna, era nga waliwo ensonga entuufu. Ensi eyeewaanira ku byafaayo n’obuwangwa ebigagga, ng’erina obuyinza okuva mu China, Bufalansa, n’amawanga amalala ag’omuliraano.

Kodėl Vietnamas yra puiki vieta Honkongo turistams Vietnamas populiarėja tarp turistų iš viso pasaulio ir dėl geros priežasties. Tai šalis, kuri gali pasigirti turtinga istorija ir kultūra, turinti įtakos iš Kinijos, Prancūzijos ir kitų kaimyninių šalių.

Kāpēc Vjetnama ir ideāls galamērķis Honkongas tūristiem Vjetnama ir ieguvusi popularitāti tūristu vidū no visas pasaules, un tas ir pamatota iemesla dēļ. Tā ir valsts, kas lepojas ar bagātu vēsturi un kultūru, ko ietekmējusi Ķīna, Francija un citas kaimiņvalstis.

Quare Vietnam est perfecta destinatio ad Hong Kongese Peregrinatores Vietnam popularis apud peregrinatores ex toto orbe lucratus est, et certa de causa. Patria est quae dives historiae et culturae gloriatur, cum influxibus Sinarum, Galliae, aliarumque regionum finitimarum.

ເປັນຫຍັງຫວຽດນາມຈຶ່ງເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ສົມບູນແບບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຮົງກົງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ດີ. ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແລະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ, ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ຈີນ, ຝຣັ່ງ, ແລະ​ປະ​ເທດ​ໃກ້​ຄຽງ​ອື່ນໆ.

Эмне үчүн Вьетнам Гонконгдук туристтер үчүн эң сонун жер Вьетнам дүйнөнүн бардык бурчунан келген туристтер арасында популярдуулукка ээ болуп келе жатат, бул жөндүү. Бул Кытай, Франция жана башка коңшу мамлекеттердин таасири менен бай тарыхы жана маданияты менен мактанган өлкө.

بۆچی ڤێتنام شوێنێکی تەواو و گونجاوە بۆ گەشتیارانی هۆنگ کۆنگ ڤێتنام لە هەموو جیهانەوە ناوبانگێکی زۆری لە نێو گەشتیارانی جیهاندا بەدەستهێناوە و هۆکارێکی باشیشی هەیە. وڵاتێکە شانازی بە مێژوو و کولتوورێکی دەوڵەمەندەوە دەکات، کە کاریگەرییەکانی چین و فەرەنسا و وڵاتانی دیکەی دراوسێی تێدایە.

Çima Viyetnam ji bo Tûrîstên Hong Kongese cîhek bêkêmasî ye Viyetnam di nav tûrîstên ji çar aliyên cîhanê de, û ji ber sedemek baş, populerbûna xwe bi dest xistiye. Ew welatek e ku xwedan dîrok û çandek dewlemend e, bi bandorên Çîn, Fransa û welatên din ên cîran.