July 10, 2024
Shan

ဝီႇၸႃႇဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တႃႇၵူၼ်းၶႄႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇ : ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁူႉ

ၵွပ်ႈသင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းၶႄႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇ လူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇလႄႇ

မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလီ တႃႇၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တင်းၼမ်။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လွတ်ႈၽေး လႄႈ မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢေႇလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လီ တႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇလႄႇၵေႃႉလဵဝ် ၵူၼ်းႁိူၼ်း လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မေႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ လႄႈ ၶဝ်တိုၼ်း မူၼ်ႈသိူဝ်း တႃႇတေ ၸႅၵ်ႇၽႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တီႈၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လီဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵိၼ်ဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၸၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ၊ တႄႇဢဝ် ၼူမ်းၽူဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼဵင်ႈၶူမ် တေႃႇထိုင် ၶဝ်ႈသၢၼ် banh mi ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သူပ်း ၸိုၼ်ႈသႂ် တႃႇတေ ၸၢမ်းတူၺ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢမ်း။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ဢမ်ႇၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ။ ပေႃးမႃးၼိူင်းၵၼ်တင်း တီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢၼ်ၵူၼ်းသူင်ၼၼ်ႉၸိုင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼႃႇ။ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ် ဢမ်ႇပေႃးလူဝ်ႇငိုၼ်းၼမ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ မီးၼႃႈလိၼ်ႁၢင်ႈလီ လႄႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢၼ်လီ။ တႄႇဢဝ် ပၢင်ႇလၢႆႇႁႃႇလူင် ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၵဝ်ႇၵႄႇ ႁူၺ်ႈဢၢၼ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်လီဢၢမ်း တႃႇတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢမ်းသင်။ မိူင်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လီ တႃႇတေၵႂႃႇလႄႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းမီးယူႇတႃႇသေႇ။

ၶႄႇဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇလူဝ်ႇဝႂ်ဝီႇၸႃႇႁိုဝ်?

ၽွင်းမိူဝ်ႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပိူင်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်းဝီႇၸႃႇ တႃႇမၢင်မိူင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လီဢၢႆတႄႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ဢမ်ႇပႃး။ ပွင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ်ၼႆႉ ၵွၼ်ႇပႆႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ဝီႇၸႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးလွၵ်းလၢႆးဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ တႃႇၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ် တေႁဵတ်းဝီႇၸႃႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈလုမ်းတၢင်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်းၵပ်းသၢၼ်မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း။

လွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် တႃႇတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ၸင်ႇလႆႈ ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တီႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈလုမ်းၶဝ် လႆႈလီငၢမ်းယူႇ။ လွၵ်းလၢႆးဝီႇၸႃႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ၽူႈယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်မိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း ငၢႆႈငၢႆႈ ဝႆးဝႆး ငၢႆႈငႅမ်ႈ။

ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတူၺ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းသေ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇယွၼ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉၵွႆး။ တေလႆႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၶေႃႈမုၼ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸီႇၸီႇတႄႇ လႄႈ ၽိုၼ်မိူၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ သၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ တၢင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ e-Visa လူၺ်ႈ Email ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၶဝ်ၸၢင်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မႃးၼႄတီႈ ႁူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃး ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တႃႇႁပ်ႉဝႂ်ဝီႇၸႃႇၶဝ်။

ၽွၼ်းလီ လိူၵ်ႈဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ

ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းၶႄႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ။ တႃႇတေတႄႇတင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇလႄႇ လုမ်းတၢင် ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၸိူဝ်းယူႇၵႆလုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ၸၢင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တီႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်းၶဝ် ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လႄႈ မီးၽွၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 90 ဝၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး ပွၵ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈမႃးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တႃႇတေဝၢင်းၽႅၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉယူႇ။ ဝီႇၸႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ တင်းသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် လိူၵ်ႈဢဝ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် 13 တီႈ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် 16 ၽၵ်းတူ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ 13 ၽၵ်းတူ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် မီးတၢင်းလိူၵ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ၼမ်လိူဝ်မႃးသေ ၸၢင်ႊလႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်။

ၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ တႃႇႁဵတ်းဝီႇၸႃႇ ၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်?

ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း တႃႇၵူၼ်းၶႄႇ တေမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ တေဢိင်ၼိူဝ် ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ် မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ လႄႈ မဵဝ်းဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ တေပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉသေ မီးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ။

 • ဝီႇၸႃႇ ၶဝ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈလဵဝ် တေလႆႈပၼ် 25 တေႃႇလႃႇ ဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ တေၸႂ်ႉလႆႈ 30 ဝၼ်း။
 • တႃႇဝီႇၸႃႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပၼ် 50 တေႃႇလႃႇ ဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ တေႃႇထိုင် 30 ဝၼ်း။
 • ဝီႇၸႃႇ ၶဝ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈလဵဝ် တေလႆႈပၼ် 25 တေႃႇလႃႇ ဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ တေၸႂ်ႉလႆႈ 90 ဝၼ်း။
 • တႃႇဝီႇၸႃႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပၼ် ငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 50 တေႃႇလႃႇသေ တေၸႂ်ႉလႆႈ 90 ဝၼ်း။

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ ၵွၼ်ႇပႆႇတၢင်ႇယွၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီထတ်းတူၺ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉၵွႆးသေ ဢမ်ႇပႃးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်တေလႆႈသႂ်ႇထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တီႈၽူႈတၢင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇၵႂႃႇမႃး တီႈလုမ်းတၢင်မိူင်း။

သပ်းလႅင်းၼႄ ၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပွၵ်ႈလဵဝ် လႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈလၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေထၢမ်ဝႃႈ ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈလဵဝ် လႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ပွၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ပွၵ်ႈလဵဝ်သေ ယူႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝီႇၸႃႇ ၶဝ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ 90 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေ ယူႇလႆႈ တေႃႇထိုင် 90 ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ မီးဝီႇၸႃႇ ၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ 90 ဝၼ်းၼႆၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းလႆႈလၢႆပွၵ်ႈ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅၵ်ႇၶႄႇ ၸိူဝ်းဢၢၼ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၶၢဝ်းပွတ်းၼၼ်ႉ ဝီႇၸႃႇ ၶဝ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႊၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆၸိုင် ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလိူဝ်ယူႇ။ တႃႇတေဝႄႈလႆႈ လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉလီလီသေ လိူၵ်ႈဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွင်ႈလူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼႆၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ် ပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်း?

ဢၼ်လီဢၢႆတႄႉ သင်ဝႃႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း လႆႈထုၵ်ႇပႄႇပႅတ်ႈၼႆ ဢမ်ႇမီးပိူင် တႃႇတေပၼ်ၶိုၼ်း ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း။ ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်လႆႈဢဝ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ။ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းမူတ်း မီးလွင်ႈၶပ်ႉတမ်း လႄႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇတၢင်ႇယွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇပႄႇပႅတ်ႈသေ တေလႆႈသုမ်းၵႃႈဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်းတေသုင်လိူဝ် သင်ဝႃႈ ဢဝ်ၽူႈတၢင်တူဝ်သေ တၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ

ဢၼ်လီမၢႆတွင်းတႄႉ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈဢဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ်သေ တၢင်ႇယွၼ်းၼႆၸိုင် ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း တေသုင်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ် ၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼိူဝ်ၵႃႈဝီႇၸႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်သေ တေၸၢင်ႊပိူင်ႈၵၼ်။ မိူဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇ တေဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်တေလႆႈသႂ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ မၼ်းတေ ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝီႇၸႃႇဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တႃႇၶႄႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇ – ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်

ပေႃးဝႃႈ တေလႆႈဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆၸိုင် မီးသွင်လၢႆး – တေလႆႈဢဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈဢဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် – တေလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ဢၼ်လႂ် တေလီလိူဝ်ၼႆ တေၸၢင်ႊ သုၵ်ႉသၵ်ႉယူႇ။ တေလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ လွၵ်းလၢႆးၵူႈဢၼ်ဢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၶႄႇၶဝ် ႁႂ်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈတေလႆႈဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ : ႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း

ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢေႇလိူဝ်လႄႈ ပဵၼ်တီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ငိုၼ်းတွင်းၶဝ် သူၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉဝႃႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇဢၼ်ဢေႇၼႆႉ ဢမ်ႇပႃး လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် တေလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ႁင်းၶဝ်သေ တေၸၢင်ႊပဵၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၼမ်ၼႃႇ။

ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် – လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢၼ်ငၢႆႈ

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၼၼ်ႉ ၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇဝီႇၸႃႇၶဝ် ၼမ်လိူဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတၢင်းယၢမ်ႈ လႄႈ မေႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ၶဝ်ႁူႉလီလီဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၶေႃႈထၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈမႆႈၸႂ်သင်ၼႆယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး တႃႇဝီႇၸႃႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ၽွၼ်းလီလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် တႃႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇဝီႇၸႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼႆၸိုင် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၶူဝ်းၶွင် လႄႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝႆးလိူဝ်မႃးသေ ႁႂ်ႈလႆႈဝီႇၸႃႇ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ၸွႆႈထႅမ်ၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်

ၽွၼ်းလီထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် တႃႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ၶဝ်ပၼ် မိူဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈၶွၼ်ႇတႃႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၸၢင်ႊပဵၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေ ၼႄတၢင်း လွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈမိူင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈတၢင်တူဝ် တေၸွႆႈႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝႆးလိူဝ်မႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈ ၶၢမ်ႇသဵၼ်ႈယၢဝ်း လႄႈ တေၸၢင်ႊတႄႇ ၶၢဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇ တူၵ်းလိုၼ်းသင်။

ႁပ်ႉႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်

လိူဝ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မိူဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ယဝ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵၢၼ်ႁပ်ႉသူင်ႇ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး တေမီးၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ပႂ်ႉႁပ်ႉ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်တေဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းႁႅမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃလူတ်ႉၵႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶီၸႂ်သင်။

ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း – တေလိူၵ်ႈသင် ?

ဝၢႆးသေ ဝူၼ်ႉတူၺ်း ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ တင်းသွင်လၢႆးယဝ်ႉ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၸႅင်ႈလႅင်းလီယူႇ – တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၶႄႇၶဝ်တႄႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် တႃႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈဢၼ်လီလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တေမိူၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇလိူဝ်သေတႃႉ ၽွၼ်းလီဢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်လႄႈ လွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်း ၵိုင်ႇငၢမ်ႇတင်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇဢၼ်လိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယၢမ်ႈ လႄႈ တၢင်းမေႃၶဝ် ဢၼ်မီးမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈ မၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ လွင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈလီလီငၢမ်းငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်?

ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တႃႇၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၶႄႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 3-5 ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လီမၢႆတွင်းတႄႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေဝႄႈလႆႈ လွင်ႈတူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတႄႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တီႈဢေႇသုတ်း ဢွၼ်တၢင်း ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ႁဵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉယူႇ။ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ဝၼ်းၾိင်ႈထုင်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း (လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း) လႄႈ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၼႂ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၼၼ်ႉသေ တေလႆႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႉၸဝ်ႉ။

ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမၢႆတွင်း တႃႇၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်မၢင်ဝၼ်း။ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၶႄႇၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈ မၢႆတွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

 • ဝၼ်းပီမႂ်ႇ (ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်း)
 • ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တႅတ်ႉ (ဝၼ်းမၼ်း ဢိင်ၼိူဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းသေ ပိူင်ႈၵၼ်သေတႃႉ ၵႆႉတူၵ်းၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ)
 • ဝၼ်းမၢႆတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉႁုင်း (လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ဝၼ်းတီႈ 10)
 • ဝၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶိုၼ်း (လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် 30 ဝၼ်း)
 • ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် (လိူၼ်မေႇ 1 ဝၼ်း)
 • ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း)

မိူဝ်ႈဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ် ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဝီႇၸႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် လီသုတ်း တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် တႃႇတေ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လႄႈ ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်းသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉၸၢင်ႈၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၸွမ်းဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈလႆႈဝီႇၸႃႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ?

သင်ဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈဝီႇၸႃႇ တႃႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဝႆးဝႆး လူၺ်ႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတၢင်းလိူၵ်ႈ တႃႇဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ဝႆးဝႆးသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 4 ၸူဝ်ႈမူင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇတေလႆႈဝီႇၸႃႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶႄႇၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

 • ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် – ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် တႃႇဝီႇၸႃႇဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ လၢတ်ႈၼႄၶဝ် လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်တေၸီႉၼႄ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇတင်းမူတ်း။
 • ပၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇထႅင်ႈ – ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး ၶူဝ်းၶွင် လႄႈ လွင်ႈၶတ်းၸႂ် လိူဝ်မႃး တီႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်ၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇထႅင်ႈ တႃႇၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ။ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် တေလႆႈၶႂ်ႈပၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်လိူဝ်ၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် တႃႇတေလႆႈ ဝီႇၸႃႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇ – ၵူၼ်းၶႄႇ တေလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸၼ်ႉဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း ဢိၵ်ႇပႃး ဝႂ်ႁပ်ႉၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် တေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 4 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းလိူၵ်ႈဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ႁပ်ႉဝီႇၸႃႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ – ပေႃးဝႃႈ ဝီႇၸႃႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၽူႈတၢင်တူဝ် တေသူင်ႇပၼ် လူၺ်ႈ Email ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လႆႈယူႇ။

တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်?

တႃႇတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁႂ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်း ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

 • ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ တီႈဢေႇသုတ်း 6 လိူၼ် လႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈပဝ်ႇ 2 ၼႃႈ – ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း တီႈဢေႇသုတ်း 6 လိူၼ် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသင် တႃႇတႅမ်ႈဝႂ်ဝီႇၸႃႇ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 2 ၼႃႈ။
 • ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် – တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽွၵ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈၵိူတ်ႇ မၢႆဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဵမ်ထူၼ်ႈ။ ႁႂ်ႈၶေႃႈမုၼ်းတင်းမူတ်း တႅတ်ႈတေႃးလႄႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ။
 • ဢီးမေးလ် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ – တေလႆႈႁပ်ႉ လိၵ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝီႇၸႃႇ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း လူၺ်ႈ ဢီးမေးလ် ၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တေလႆႈပၼ် ဢီးမေးလ် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႆႉၵႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉယူႇ။
 • ဝႂ်ၶွၼ်ႇ/ဝႂ်ငိုၼ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ – ဝီႇၸႃႇဢီႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ႁပ်ႉဢဝ်လၢႆးပၼ်ငိုၼ်းလၢႆလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝီႇၸႃႇ၊ ႁႂ်ႈဝႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ မီးငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇတေၵမ်ႉၸွႆႈ ၵႃႈဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ။
 • တီႈယူႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း – တေလႆႈပၼ်တီႈယူႇ ႁူင်းႁႅမ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈယူႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၼႆလႄႈ ၵွၼ်ႇပႆႇတႄႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းဝႆႉ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။
 • ယိူင်းဢၢၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇ – ၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ် ၸၢင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ၊ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေမႃးလႄႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ။
 • ဝၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ – တေလႆႈတၢင်ႇၼႄ ဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ႁႂ်ႈမီးၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း ၵွၼ်ႇပႆႇတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း။
 • တီႈဢၢၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ – ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လူၺ်ႈတႃႈႁိူဝ်းလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်၊ တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ။
 • ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် – လိုၼ်းသုတ်း တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ပႃးၸဵမ်ၸိုဝ်ႈလႄႈ တီႈယူႇၶွမ်ႊပၼီႊၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း မၢႆၾူၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။

ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင် တႃႇတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ?

တႃႇတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် တေလႆႈဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ 2 ဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶဝ် သၵႅၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၶဝ် လႆႈဢဝ်မႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တေထတ်းတူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလူဝ်ႇတႃႇ ၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်လႆႈသၵႅၼ်ႇဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း Scan ဝႆႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတၢင်ႇယွၼ်း တင်းမူတ်း ပႃးၸဵမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ မၢႆၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႃႇတေႁဵတ်း Scan Copy ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ။

 • လူလႆႈလႄႈ ၸႅင်ႈလႅင်း – ၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်လႆႈသၵႅၼ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ် ဢၼ်လူလႆႈလႄႈ ၸႅင်ႈလႅင်း။ ပွင်ႇဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းတင်းမူတ်း တေလႆႈပဵၼ် ဢၼ်ႁၼ်လႆႈ ဢမ်ႇလႆႈႁႂ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်း။ သင်ဝႃႈ မီးတွၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလူလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလီၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈပႄႇပႅတ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။
 • ၼႃႈလိၵ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ – ၽိုၼ်မိူၼ်ဢၼ်ႁဵတ်း Scan ၼၼ်ႉ တေလႆႈပႃးၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတင်းမူတ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတတ်း ၸဵင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဵင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈ။
 • ICAO Lines – ၸုမ်းၵၢၼ်မိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လုမ်ႈၾႃႉ (ICAO) ၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ တႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း။ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးၸဵမ် တၢင်းယႂ်ႇ သီၽၢႆႇလင် လႄႈ ၼႃႈတႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်လႆႈသၵႅၼ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈပႃး သၢႆ ICAO ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ။
 • ၾွၼ်ႉၾၢႆႇ – ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်သၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၾွၼ်ႉ PDF ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၾွၼ်ႉၾၢႆႇဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉ တႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉၵွႆး။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇတႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ၼွၵ်ႈသေ ၽိုၼ်မိူၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈ သၵႅၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် တေလႆႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၶဝ် လႆႈႁၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ မႃးတၢင်ႇၼိူဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တႃႇမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈၽူႈတၢင်ႇယွၼ်း လႄႈ တေလႆႈမီး ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

 • ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် – ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ပႆႇႁိုင်သင် ဢၼ်ထႆႇဝႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။ လွင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁၢင်ႈၽၢင် ၽူႈတၢင်ႇယွၼ်း တေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ႁၢင်ႈၽၢင်ၶဝ် ယၢမ်းလဵဝ်သေ တေဢမ်ႇလႆႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။
 • ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း – ၼႃႈတႃ ၽူႈတၢင်ႇယွၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်တၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၽဵင်ႇၽဵင်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႉမၢၼ်ႇတႃ – ၽူႈတၢင်ႇယွၼ်း ႁႂ်ႈတူၺ်းသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၼႂ်းၵွင်ႈထႆႇ ယႃႇပေသႂ်ႇမၢၼ်ႇတႃ။ လွင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႃႈတႃ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ႁိူဝ်ႈလႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈ။
 • တၢင်းယႂ်ႇလႄႈ ၽၢႆႇလင် – ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ် တၢင်းယႂ်ႇ ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် 4x6cm ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမီးသီၶဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သီလႅင်သေ ၼႃႈတႃ ၽူႈတၢင်ႇယွၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ 70-80% ၼႆယဝ်ႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်တၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တွၼ်ႈတႃႇၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ?

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တေလႆႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊယဝ်ႉ။ တႃႇတေလႆႈဝီႇၸႃႇဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးငၢႆႈငၢႆႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ။

 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 1 – ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶွင် လွၵ်းပိူင် ဢီႇဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းသေ ၼဵၵ်းတီႈ “Apply for e-visa” ၼၼ်ႉတႃႉ။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 2 – တႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇလႄႇ ဝၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈ တီႈဢၢၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 3 – ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်သၵႅၼ်ႇဝႆႉ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇမိူၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉ မႃးတၢင်ႇၼိူဝ်။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 4 – ဢဝ်ဝႂ်ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ/ဝႂ်ငိုၼ်းသေ ၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈဝီႇၸႃႇ။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 5 – ပႂ်ႉတူၺ်း ဢီးမေးလ် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ လႄႈ လိၵ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵႆႉလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 2-3 ဝၼ်းသေတႃႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 5 ဝၼ်း။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 6 – ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝီႇၸႃႇဢီႇသေ ဢဝ်မႃးၸွမ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 7 – ပေႃးထိုင်တီႈတႃႈႁိူဝ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်လိၵ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၊ ပေႃးဝႃႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉၸိုင် တေလႆႈႁပ်ႉ ႁွႆးမၢႆ ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းသေ ၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈယူႇ။

တေၸၢင်ႈလူဝ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅင်ႈ တႃႇၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ

ၵူၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ တၢင်ႇလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵွၼ်ႇပႆႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီထတ်းတူၺ်း တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵၢၼ်/ႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။

ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လတ်းၽၢၼ်ႇတႃႈႁိူဝ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ

လိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်လီမၢႆတွင်းတႄႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၶႄႇၶဝ် တေလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ တႃႈႁိူဝ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လူၺ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၼိူဝ်လိၼ်ၼႆၸိုင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တႃႈႁိူဝ်းပၢင်ႇလၢႆႇသေ ၶဝ်ႈမႃးလႆႈ။ သင်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼႆႉၸိုင် ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ထတ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး e-visa မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တႃႇၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းၶႄႇ?

ဝၢႆးသေ တၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊယဝ်ႉ ၸင်ႇၸၢင်ႊၸွမ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း မီးၼင်ႇၼႆ။

 • ၶဝ်ႈတူၺ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း။
 • ၼဵၵ်းတီႈ “Check Status” ဢၼ်မီးတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႃႉ။
 • သႂ်ႇပၼ် ၶူတ်ႉ လႄႈ ဢီးမေးလ် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇယွၼ်းၼၼ်ႉ။
 • ၼဵၵ်းတီႈ “သွၵ်ႈႁႃ” သေ တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဝီႇၸႃႇဢီႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးပၼ်ႁႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢႅပ်ႉပလီႇၵေးသျိၼ်းၼႆၸိုင် တေႁဵတ်း Update ပၼ် ငဝ်းလၢႆးမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်တၢင်ႇယွၼ်း တေၵႂႃႇလႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်း ငဝ်းလၢႆးမၼ်း တႃႇသေႇ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တေဢွင်ႇမၢၼ်ၼမ်မႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၸွင်ႇႁူႉဝႃႈ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႅတ်ႉၼမ်း မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မီးပၵ်းပိူင် လႄႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း တႃႇတေထတ်းသၢင် တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေမၵ်းမၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ် လွင်ႈဢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် လႄႈ ဢမ်ႇတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ပိူင်လူင်မၼ်း တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်း လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေမႆႈၸႂ် မီးလၢႆးတၢင်း ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း လႆႈၶႂၢင်ႉ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ် လႄႈ ႁပ်ႉပဝ်ႊလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။ တႃႇႁႂ်ႈ ဝႂ်ဝီႇၸႃႇ တေလႆႈၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈသင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈ ၸိူင်ႉၼႆ။

ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈတဵမ်ထူၼ်ႈ-

လွင်ႈတၢင်းဢၼ် ၵႆႉလႆႈပႄႇပႅတ်ႈ ဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ။ ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် တေလႆႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ပၼ်မႃးတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇပႄႇပႅတ်ႈ။ ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈ မၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းမူတ်း တေလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်း လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈ လီလီ ၵွၼ်ႇပႆႇ တၢင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လူဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ-

လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ် တေလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇတင်းမူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် တေလႆႈပွင်ႇၸႂ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းၸွမ်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဝီႇၸႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ တႅတ်ႈၼႅတ်ႈသေ တေလႆႈ တၢင်ႇပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၾွၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၽူႈတၢင်တူဝ် တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၼႆႉ လူၺ်ႈ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းဝႆႉ ၾွၼ်ႉမၼ်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇသူင်ႇပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉလီလီဢွၼ်တၢင်း :

ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တူၵ်းလိုၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢွၼ်တၢင်းလီလီ။ လွင်ႈၼႆႉ တေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်မၼ်း လႄႈ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇၼႆ တေပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးတၢင်ႇယွၼ်းၸဝ်ႉၸဝ်ႉၸိုင် တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇတေလႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ် (ပေႃးလူဝ်ႇ) တီႈလုမ်းတၢင်မိူင်းၼၼ်ႉ ၼမ်မႃး။

ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူႈတၢင်တူဝ် တႃႇဝီႇၸႃႇဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ :

လၢႆးတၢင်းဢၼ်လီသုတ်း တႃႇႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် တႃႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတၢင်းယၢမ်ႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉႁွင်း ဝီႇၸႃႇ မႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ႁူႉပၵ်းပိူင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်တေၸီႉၼႄ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တင်းမူတ်း တႄႇဢဝ် လွင်ႈတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ တေႃႇထိုင် လွင်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တေပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတၢင်ႇယွၼ်း ဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇၶႄႇဢႅဝ်ႇလႄႇ တေလႆႈဝီႇၸႃႇ ၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ငၢႆႈငၢႆႈ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ မီးၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းႁိုဝ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ် တေလႆႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေထၢမ်တူၺ်းယူႇ – တႃႇၵူၼ်းၶႄႇၶဝ် တေလႆႈဝီႇၸႃႇ ၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ငၢႆႈငၢႆႈ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ လႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းႁိုဝ်။ ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း ပဵၼ်လႆႈယူႇ! ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် တႃႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆ တေလႆႈ ၽွၼ်းလီၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း လႄႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းယူႇ။

 • ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ – တႃႇတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႊပဵၼ် လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉ လႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပိူင်လူင်မၼ်း သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၽႃႇသႃႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁပ်ႉၽူႈတၢင်တူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ လႄႈ တႅမ်ႈသႂ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽိုၼ်တၢင်ႇယွၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈသင်သေ တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇတေလႆႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼမ်လိူဝ်မႃး။
 • ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်သႂ်ႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ – ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇပႃး ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢင်ဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ၵဵပ်းႁွမ် ၸတ်းၵၢၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူၺ်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈတၢင်တူဝ်သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သႂ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၶဝ် ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတင်းမူတ်း ဝႆးဝႆး လႄႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် – ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်လွင်ႈၶီၸႂ် ပိူင်လူင်မၼ်း သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တေၸီႉၼႄတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ။ လွင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် တႃႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးသုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်မေႃတွပ်ႇပၼ် ၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းမူတ်းသေ တေပၼ် လွင်ႈၼႄတၢင်း ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းငၢႆႈငၢႆႈ – ပေႃးႁပ်ႉၽူႈတၢင်တူဝ် ၼႆၸိုင် ပိူင်လူင်မၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တင်းမူတ်း တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ် လွင်ႈပွင်ႇၸႂ် ပၵ်းပိူင် လႄႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႅတ်ႉၼမ်း တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၽူႈတၢင်တူဝ် တေတူၺ်းထိုင်ပၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းတင်းမူတ်း ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶီၸႂ်သင်။
 • 99.9% လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် – ၽွၼ်းလီဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၶဝ် ၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ႁူႉပၵ်းပိူင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလီလီလႄႈ ၶဝ်ႁူႉလီလီဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းသင် တႃႇတေလႆႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် လွင်ႈဢမ်ႇတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉႁွင်း ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈပႄႇပႅတ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးလႆႈၶႂၢင်ႉဝီႇၸႃႇယဝ်ႉ တေႁဵတ်းသင်ပၼ် ၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ?

ဝၢႆးသေ လႆႈဝီႇၸႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇ တေထိုင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။ ၼႆႉပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇၼႄတၢင်း –

 • ႁႂ်ႈထတ်းတူၺ်း ဝီႇၸႃႇ သွင်ပွၵ်ႈ – ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁႂ်ႈထတ်းတူၺ်း ဝီႇၸႃႇ သွင်ပွၵ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီး လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈသင်ၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးပၼ်ႁႃ မိူဝ်ႈၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၵွၼ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီတိၺွပ်း လႄႈ မႄးပၼ် လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။
 • ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်မိူၼ် ဝီႇၸႃႇ – ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်မိူၼ် ဝီႇၸႃႇသေ ဝႆႉၸွမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း။ ပေႃးထိုင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တေလႆႈၼႄ ၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈမီးဝႆႉ ၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ထူပ်း တီႈမိုဝ်း။
 • ႁႂ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်း – ၵွၼ်ႇပႆႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႅတ်ႉၼမ်း တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း 6 လိူၼ် လႄႈ ဝႂ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဝႂ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ လႄႈ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ဢၼ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇတေ ၵမ်ႉၸွႆႈ လွင်ႈယူႇသဝ်း တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ – ၼွၵ်ႈသေ ဝီႇၸႃႇယဝ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႊပႃး လွင်ႈၵဵပ်းႁူင်းႁႅမ်း ၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈ လွင်ႈပၢမ်ႇၸေႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈမီးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ဝႂ်ဝီႇၸႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။
 • ဝၢင်းၽႅၼ် လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် – လိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈဝၢင်းၽႅၼ် လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တေႃႇထိုင် တီႈယူႇတီႈသဝ်း တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း။ တႃႇတေဝႄႈလႆႈ လွင်ႈလႅၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၵႂႃႇႁပ်ႉ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႅၵ်ႇၸီႇ ဢွၼ်တၢင်း။

ၶေႃႈထၢမ်သုင်သုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

1. ဝၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တေမႃးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ e-visa မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တိုၵ်ႉပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉ။ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်၊

ဢၼ်လီဢၢႆတႄႉ ယၢမ်ႈမီးမႃး လွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇသေ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်း တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶဝ် ၸမ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်လီၶီၸႂ် ပိူင်လူင်မၼ်း သင်ဝႃႈ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်မႃးဝႆးဝႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး info@vietnamimmigration.org သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ၸၢင်ႊၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆးဝႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႊလႆႈသႂ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇထႅင်ႈယူႇ။

2. ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇဢီႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးလႆႈ။

လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ်သေ ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉၸိုင် ယႃႇပေၵူဝ်ႁႄ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org တႃႇၸွႆႈထႅမ်။

ၶဝ်တေၸီႉၼႄပၼ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း တႃႇတေမႄးၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈသႂ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ လႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

3. ၶႃႈလႆႈတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇဢီႇ လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈမႄးထတ်း။ ၸွင်ႇမီးလၢႆးတၢင်း တႃႇတေမႄးထတ်း ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၶႃႈႁိုဝ်?

မိူၼ်ၼင်ႇ မႄးၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼႆၸိုင် တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org တႃႇတေလႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ။

ၶဝ်တေၸၢင်ႈၼႄပၼ် လၢႆးမႄးထတ်း ဢႅပ်ႉပလီႇၵေးသျိၼ်း လႄႈ ပၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈသႂ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ လႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

4. သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ၸဝ်ႉလိူဝ် ဝၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ်။

လူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇၸႂ် ဝၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၸဝ်ႉလိူဝ် ဝၼ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် တီႈႁူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႊထူပ်းပၼ်ႁႃယူႇ။

ၼႂ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇ ၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး info@vietnamimmigration.org သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ ၶဝ်တေၸီႉၼႄပၼ် လၢႆးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈၼႂ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉသေ တေၸၢင်ႊလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၼႆႉယူႇ။

5. ၶႃႈလႆႈတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇဢီႇ လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်?

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လူၺ်ႈတႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org တႃႇၸွႆႈထႅမ်။

ၶဝ်တေၸၢင်ႈၼႄပၼ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇတီႇၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈသႂ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ လႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

6. ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇဢီႇ လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈမႄးၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်?

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉထိုင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇမႄးၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇတီႇ ဝၢႆးသေ တၢင်ႇယိုၼ်ႈ လူၺ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ။

တေၸီႉၼႄပၼ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း လႄႈ တေပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇ တႃႇမႄးၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈသႂ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ လႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသုတ်း

ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် တႃႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼမ်မႃး။ လွင်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ် လႄႈ မီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် သေဢမ်ႇၵႃး တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆၸိုင် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတၢင်းလိူၵ်ႈ တႃႇဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၶႄႇၶဝ် လႆႈဝီႇၸႃႇ တႃႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇတႅတ်ႈၼႅတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၸႂ်တူၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ။ ၸၢင်ႈၽူႈတၢင်တူဝ်သေ လႆႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၸွမ်း လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶီၸႂ် လႄႈ ဢၼ်လီငၢမ်း။

မၢႆတွင်း:

တႃႇတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႊပဵၼ် လၢႆးတၢင်း ဢၼ်ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လႄႈ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈထူပ်းၺႃး ပၼ်ႁႃ ဢမ်ႇၼၼ် လူဝ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆၸိုင် လီတီႈသုတ်း တေလႆႈ ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈ တီႈ info@vietnammimmigration.org သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ တေလႆႈသႂ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႆသေတႃႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းၶႄႇၶဝ် လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လီ လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶီၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းဢွၼ်ႇဢိတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၵ်းၸႂ် တႃႇတေလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈႁၢင်ႈလီ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း။

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Akoz Vietnam i en destinasyon ki bann touris Sinwan i bezwen vizite Vietnam i annan bokou pou ofer son bann viziter. I en pei an sekirite e amikal, avek en to krim ba, ki fer li en destinasyon ideal pou bann vwayazer tousel, fanmir, e group.

Vietnam do̠ cedak̕ China ren Turist ko lạgit̕ ạḍi jạruṛan jaega kana Vietnam do̠ ạḍi ḍher kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛa. Noa do̠ mit́ṭen ạḍi sạri ar ạḍi jạruṛan disom kana, oka re kại reaḱ ḍhertet́ do̠ komgea, onate noa do̠ eken kạmiạko, gharońjrenko ar ḍạrko lạgit́ mit́ṭen bhage jaega kana.

Manne Vietnam lea kiinnálaš turisttaid ferte galledanbáiki Vietnamis lea olu maid fállat iežas gallededdjiide. Dat lea dorvvolaš ja ráfálaš riika, gos lea alla kriminalitehta, ja danin lea dat ideála mátkebáiki ovttaskas mátkkošteddjiide, bearrašiidda ja joavkkuide.

Igituma Vietnam ari ahantu abagenzi b’abashinwa bategerezwa kuja Vietnam irafise vyinshi yoha abashitsi bayo. Ni igihugu gifise umutekano kandi gifise ubugenzi, gifise ubugizi bwa nabi buke, ivyo bikaba bituma ari ahantu heza cane ku bantu bagenda bonyene, imiryango n’imigwi.

Sostar o Vietnam si jekh destinacia savi trubul te vizitisarel pes e kinezikane turisturenqe O Vietnam si les but te del peske vizitorenge. Si jekh sekurno thaj lačho them, e tikne kriminalitetosqe procentosa, so kerel les jekh idealo destinacia vaś e phirutne korkore, e familienqe thaj e grupenqe.

K’a’ut naq li Vietnam a’an jun li na’ajej tento rula’aninkileb’ laj b’atz’unel aj China Li tenamit Vietnam wan naab’al li k’a’ru naru naxk’e reheb’ li ula’. A’an jun tenamit kolb’il rix ut chaab’il, b’ar wi’ ka’ch’in li maa’usilal, jo’kan naq a’an jun chaab’il na’ajej choq’ reheb’ li neke’b’eek xjuneseb’, li junkab’al, ut li ch’uut.

Por que o Vietnã é um destino de visita obrigatória para turistas chineses O Vietnã tem muito a oferecer aos seus visitantes. É um país seguro e amigável, com baixo índice de criminalidade, o que o torna um destino ideal para viajantes individuais, famílias e grupos.