April 24, 2021
Blog

Consulate of Afghanistan in Hanoi, Vietnam

Consulate of Afghanistan in Hanoi City, Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

Do you want to find contact information of the Consulate of Afghanistan in Hanoi capital of Vietnam ?

We would like to inform there is NO Consulate of Afghanistan in Hanoi capital of Vietnam

👉 Embassy of Afghanistan is concurrent accredited to Vietnam : Embassy of Afghanistan in Beijing, China

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Afghanistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Afghanistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Afghanistan 🇦🇫? We regret to inform you that there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Afghanistan at the present. So, please contact to the Vietnam Embassy/Consulate in any country where you find closest and most convenient for you to obtain your Vietnam visa.