May 5, 2021
Blog

Consulate of Somalia in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Somalia in Da Nang City

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

There is no Consulate of Somalia in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is no Embassy of Somalia in Hanoi capital city of Vietnam.

TAGS Somalia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Somalia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Somalia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.