April 26, 2021
Blog

Consulate of Syria in Hanoi, Vietnam

Consulate of Syria in Hanoi City, Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

Do you want to find contact information of the Consulate of Syria in Hanoi capital of Vietnam ?

We would like to inform there is NO Consulate of Syria in Hanoi capital of Vietnam

Here is the nearest location of the Embassy of Syria from Vietnam : Embassy of Syria in Beijing, China.

TAGS Syria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Syria Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Syria vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.