April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Algeria tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Algeria tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Algeria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Algeria tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Algeria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Algeria are required visa for visiting Vietnam. For getting a visa to visit Vietnam, you are advised to see following options: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Algeria 🇩🇿? Please see below for information of Vietnam embassy in El Djazaïr, Algeria Address : 30, rue Chénoua, – Hydra – Alger (El Djazaïr) – Algérie 🇩🇿 Telephone : 00213 (0) 21 60 88 43, Fax : 00213 (0) 21 69 37 78 E-mail : sqvnalgerie@yahoo.com.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Algiers, the People’s Democratic Republic of Algeria 🇩🇿 Address: 30, Chénoua Street, Hydra, Algiers, Algeria 🇩🇿 Tel: (+213) 23 48 54 70 Fax: (+213) 23 48 54 67 E-mail: sqvnalgerie@yahoo.com.