April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Antigua and Barbuda hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Antigua and Barbuda vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Antigua and Barbuda are required to have a visa to enter Vietnam. Please find below for options to get a visa for Vietnam for citizens of Antigua and Barbuda: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Antigua and Barbuda 🇦🇬. Options for citizens of Antigua and Barbuda getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.