April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bangladesh tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Bangladesh tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bangladesh hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bangladesh tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Bangladesh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Bangladesh are required visa for visiting Vietnam. Bangladeshi passport holders are advised to consider following options to get a visa for visiting Vietnam 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Bangladesh 🇧🇩? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Dhaka, Bangladesh Address: Vintage Building, Plot 07, Road 104, Gulshan-2, Dhaka 1212, Bangladesh 🇧🇩 Telephone : (80-02) 885 4051  or 885 4052 Fax : (80-02) 885 4051 Email : vietnam@citech-bd.com Website: http://vnembassy-dhaka.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Dhaka, Bangladesh 🇧🇩 Address : No.14 C.