May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Belize tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Belize hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Belize tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Belize tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Belize tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Belize Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Belize vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.