April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Brunei tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Brunei tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Brunei 🇧🇳 Địa chỉ: Số 9, Simpang 148-3, Jalan Telanai, BA-2312, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 🇧🇳 Điện thoại: (+673) 2651580 Fax: (+673) 2651574 Email: vnembassy@yahoo.com Website : https://vnembassy-darussalam.