April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Đông Timor (Timor-Leste) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Đông Timor (Timor-Leste) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đông Timor (Timor-Leste) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Đông Timor (Timor-Leste) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

As with any visa application, Timorese passport holders are needed to accomplish certain requirements for you to be approved of the e-visa. The requirements are pretty basic so there won’t be any hassles on your part.

Vietnam e-visa is completely done online. Timorese passport holders are advised to have passport valid for 6 months with 2 blank pages, also, please prepare following things before making e-visa application.