May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Gambia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Gambia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Gambia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Gambia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Gambia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Gambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Gambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.