May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Liechtenstein tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Liechtenstein hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Liechtenstein tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A