April 21, 2021
Blog

Embassy of Estonia in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Estonia in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Estonia in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Do you want to find Consulate of Estonia in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Please note : There is NO Embassy of Estonia in Hanoi. The nearest location of the Embassy of Estonia from Vietnam is Embassy of Estonia in Beijing, China.

TAGS Estonia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Danh Dự Estonia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 34 đường Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3925 0222 ext 217 Fax : (028) 3925 7276 Email : Do.van.

Honorary Consulate of Estonia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 34 Nguyen Thi Nghia street, Ben Thanh ward, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC) Phone : (028) 3925 0222 ext 217 Fax : (028) 3925 7276 Email : Do.van.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Estonia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Estonia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

The cost of getting a Vietnam e-visa will vary. For citizens of Estonia, the e-visa processing fee is $25.

Applying for the Vietnam e-visa for Estonian citizens is so easy. There are no complicated steps to do.

So what are the requirements needed for Estonian Citizens to apply Vietnam e-visa? Refer below for the list. Estonian passport that’s valid for at least six months from your entry to Vietnam.

In order to get the e-visa application form accepted by the visa authority, it is important to submit the necessary documents with the application form. The documents that you need for Vietnam e-visa are: An Estonian passport that is valid for a period of 6 months from the date you have arrived in the country.