May 8, 2021
Blog

Embassy of Guatemala in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Guatemala in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Guatemala in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Guatemala in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Guatemala
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guatemala Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guatemala vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.