May 8, 2021
Blog

Embassy of Kiribati in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Kiribati in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Kiribati in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Kiribati in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Kiribati
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Kiribati Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Kiribati vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.