May 8, 2021
Blog

Embassy of Lebanon in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Lebanon in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Lebanon in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Lebanon in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Lebanon
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lebanon Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lebanon vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.