April 22, 2021
Blog

Embassy of Lesotho in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Lesotho in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Lesotho in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Also, there is NO Embassy of Lesotho in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Lesotho from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Lesotho from Vietnam : Embassy of Lesotho in New Delhi, India.

TAGS Lesotho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lesotho vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Lesotho are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Lesotho are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Lesotho 🇱🇸. Options for citizens of Lesotho getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.