May 9, 2021
Blog

Embassy of Nicaragua in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Nicaragua in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Nicaragua in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Nicaragua in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Nicaragua
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nicaragua Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nicaragua vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.