May 9, 2021
Blog

Embassy of Tuvalu in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Tuvalu in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Tuvalu in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Tuvalu in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Tuvalu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tuvalu Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tuvalu vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.