May 9, 2021
Blog

Embassy of Vanuatu in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Vanuatu in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find Consulate of Vanuatu in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Embassy of Vanuatu in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Vanuatu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Vanuatu Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Vanuatu vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.