May 9, 2021
Blog

Embassy of Yemen in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Yemen in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Yemen in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Yemen in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Yemen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Yemen in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Yemen in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Yemen in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Yemen Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Yemen vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.