June 11, 2024
Turkmen

Hytaýly jahankeşdeler üçin Wýetnam wizasy: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Näme üçin Wýetnam hytaýly syýahatçylar üçin hökman baryp görmeli ýer?

Wýetnamyň bu ýere gelýänlere hödürleýän köp zady bar. Jenaýatçylygyň derejesi pes bolan ýeke-täk syýahatçylar, maşgalalar we toparlar üçin amatly ýere öwrülýän howpsuz we dostlukly ýurt. Alserli ýaşaýjylar hoşniýetli tebigaty bilen tanalýarlar we öz medeniýetlerini we däp-dessurlaryny jahankeşdeler bilen paýlaşmakdan elmydama hoşal.

Wýetnama baryp görmegiň iň esasy pursatlarynyň biri hem onuň tagamly aşhanasydyr. Wýetnam nahary täze düzümleri, goýy tagamlary we dürli sebitlerden täsin täsirleriň garyndysy bilen tanalýar. Heartürekli pho naharlaryndan başlap, ýakymly banh mi sandwiçlerine çenli synap görmek üçin agzy suwlandyrýan tagamlar az däl.

Wýetnama baryp görmegiň ýene bir sebäbi, elýeterliligi. Beýleki meşhur syýahatçylyk ýerleri bilen deňeşdirilende, Wýetnam pul üçin gaty gymmat baha hödürleýär. Accommodationaşaýyş jaýy, ulag we azyk önümleri birneme arzan, bu bolsa býudjet üçin amatly ýere öwrülýär.

Mundan başga-da, Wýetnamda ajaýyp peýza .lar we amatly howa şertleri bar. Täsin galdyryjy Halong aýlagyndan özüne çekiji gadymy Hoi An şäherine çenli gözleg üçin ajaýyp ýerleriň kemçiligi ýok. Alsourtda dürli howa şertleri bar, dürli sebitler dürli howa şertlerini başdan geçirýärler, şonuň üçin gezelenç etmek üçin elmydama amatly pursat bar.

Hytaýly syýahatçylara Wýetnama girmek üçin wiza gerekmi?

Wýetnam käbir ýurtlar üçin wizadan boşatmak syýasatyny durmuşa geçiren hem bolsa, gynansak-da, hytaýly syýahatçylar hem ýok. Bu, hytaýly syýahatçylaryň Wýetnama gitmezinden ozal wiza almalydygyny aňladýar. Şeýle-de bolsa, hytaýly syýahatçylaryň Wýetnam ilçihanasyna ýa-da konsullygyna baryp görmezden wiza almak üçin amatly usuly bar.

Onlaýn Wýetnam wizasyny almak üçin amatlylyk

Wýetnamda onlaýn wiza diýlip hem atlandyrylýan Wýetnam e-wizasynyň ornaşdyrylmagy bilen hytaýly syýahatçylar indi wiza üçin öz öýleriniň ýa-da ofisleriniň rahatlygyndan ýüz tutup bilerler. Bu onlaýn wiza ulgamy, Hytaý ýaly ähli ýurtlaryň we sebitleriň pasport eýelerine elýeterlidir. Bu proses ýönekeý, çalt we kynçylyksyz.

Hytaýly jahankeşdeleriň etmeli işi, Wýetnam immigrasiýa bölüminiň resmi web sahypasyna girmek we onlaýn anketany doldurmak. Şahsy maglumatlary, pasport maglumatlaryny we syýahat meýilnamalaryny bermeli bolarlar. Şeýle hem, özleriniň sanly suratyny we pasportynyň skanirlenen nusgasyny ýüklemek talap ediler.

Arza tabşyrandan soň, hytaýly syýahatçylar 3 iş gününiň dowamynda e-poçta arkaly e-wiza tassyklama hatyny alarlar. Soňra haty çap edip, wiza möhürini almak üçin pasporty bilen bilelikde Wýetnama gelenlerinde immigrasiýa barlag nokadyna hödürläp bilerler.

Hytaýly syýahatçylar üçin Wýetnam wizasyny onlaýn saýlamagyň artykmaçlyklary

Wýetnam wizasy üçin onlaýn ýüz tutmak hytaýly syýahatçylar üçin birnäçe ýeňillikleri hödürleýär. Täze başlanlar üçin, Wýetnamyň ilçihanasyna ýa-da konsullygyna baryp görmekden wagt we güýji tygşytlaýar. Bu esasanam bu ofislerden uzakda ýaşaýanlar üçin peýdalydyr. Diňe öýlerinden ýa-da ofislerinden wiza almak üçin ýüz tutup bilerler, bu amal has amatly we täsirli bolar.

Mundan başga-da, Wýetnam elektron wizasy bir ýa-da birnäçe ýazgy bilen 90 güne çenli hereket edip, hytaýly syýahatçylara degişlilikde syýahatyny meýilleşdirmäge çeýelik berýär. Wiza işewürlik we syýahatçylyk maksatlary üçin hem elýeterlidir, şonuň üçin bu ýere gelýänler syýahat üçin iň amatly warianty saýlap bilerler.

Mundan başga-da, 13 howa menzili, 16 gury ýer serhet derwezesi we 13 deňiz serhet derwezesi bar, bu Wýetnam elektron wizasy bolanlara ýurda girmäge we çykmaga amatly mümkinçilik berýär. Bu, hytaýly syýahatçylaryň syýahat ugurlary üçin has köp mümkinçilikleriniň bardygyny we hiç hili kynçylyksyz Wýetnamyň dürli ýerlerini öwrenip biljekdigini aňladýar.

Hytaýly syýahatçylaryň Wýetnama wiza almagy resmi taýdan näçeräk?

Hytaýly jahankeşdeler üçin Wýetnam wiza tölegleri, saparynyň maksadyna we zerur wizanyň görnüşine görä üýtgäp biler. Şeýle-de bolsa, hökümet web sahypasyndan onlaýn Wýetnam wizasy üçin ýüz tutýanlar üçin tölegler kesgitlenýär we aşakdakylar:

 • 30 güne çenli bir gezeklik wiza üçin 25 ABŞ dollary.
 • 30 güne çenli hereket edýän köp giriş wizasy üçin ABŞ-nyň 50 dollary.
 • 90 güne çenli bir gezeklik wiza üçin 25 ABŞ dollary.
 • 90 güne çenli hereket edýän köp giriş wizasy üçin ABŞ-nyň 50 dollary.

Bu tölegleriň üýtgemelidigini bellemelidiris, şonuň üçin anketa tabşyrmazdan ozal häzirki nyrhlary barlamak maslahat berilýär. Şeýle hem, bu tölegleriň diňe wiza tabşyrmak prosesi üçin degişlidigini we edara tarapyndan edilýän hyzmat tölegleri ýa-da ilçihana syýahat çykdajylary ýaly goşmaça tölegleri öz içine almaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Hytaýly jahankeşdelere bir gezeklik we köp ýazgylaryň nämedigini düşündiriň.

Indi, bir gezeklik we köp girişli wizanyň arasyndaky tapawudyň nämedigini bilip bilersiňiz. Bir gezeklik wiza Wýetnama bir gezek girmäge we bellenilen möhletde galmaga mümkinçilik berýär, köp girişli wiza bolsa bellenen möhletde birnäçe gezek Wýetnama girmäge we çykmaga mümkinçilik berýär. Mysal üçin, 90 günlük bir gezeklik wizaňyz bar bolsa, Wýetnama bir gezek girip, 90 güne çenli galyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, 90 günüň dowamynda köp giriş wizasy bar bolsa, 90 günüň içinde birnäçe gezek Wýetnama girip we çykyp bilersiňiz.

Gysga möhletde Wýetnama barmagy meýilleşdirýän hytaýly syýahatçylar üçin bir gezeklik wiza ýeterlik bolup biler. Şeýle-de bolsa, syýahatyňyzda Wýetnamdan çykyp, gaýtadan girmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, köp giriş wizasy has amatly bolup biler. Syýahat meýilnamalaryňyzy üns bilen gözden geçirmek we syýahatyňyzda ýüze çykýan kynçylyklardan gaça durmak üçin zerurlyklaryňyza laýyk gelýän wiza görnüşini saýlamak möhümdir.

Wiza anketasy ret edilse, hytaýly syýahatçylar üçin yzyna gaýtarmak syýasaty nähili?

Gynansagam, anketaňyz ret edilse Wýetnam wizasy üçin yzyna gaýtaryş syýasaty ýok. Hökümet web sahypasyndan onlaýn Wýetnam wizasy üçin tölegler islendik ýagdaýda yzyna gaýtarylmaýar. Şonuň üçin resminamalaryňyzyň hemmesiniň tertipli bolmagyny we anketa tabşyrmazdan ozal talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek möhümdir. Arzaňyzdaky islendik ýalňyşlyklar ýa-da ýitirilen maglumatlar, inkär edilmegine we wiza tölegiňiziň ýitmegine sebäp bolup biler.

Wiza anketasyny edara arkaly berseňiz töleg has ýokary

Haýsydyr bir edara arkaly ýüz tutmagy saýlasaňyz, Wýetnam wiza töleginiň has ýokary boljakdygyny bellemelidiris. Agentlikler agentlige baglylykda üýtgäp bilýän hökümet wiza töleginiň üstünden hyzmat tölegini alýarlar. Agentligi ulanmak size wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap biler, şol bir wagtyň özünde goşmaça çykdajylary göz öňünde tutup, size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek möhümdir.

Hytaýly syýahatçylar üçin onlaýn Wýetnam wizasy: Hökümet web sahypasy we abraýly edaralar

Onlaýn wýetnam wizasyny almak barada aýdylanda, iki wariant bar – hökümet web sahypasy ýa-da abraýly edara arkaly ýüz tutmak – haýsysynyň has gowydygyny saýlamak bulaşyk bolup biler. Hytaýly syýahatçylara Wýetnam wizasyny almak meselesinde habarly karar bermäge kömek etmek üçin her bir wariantyň oňaýly taraplaryny öwreneris.

Hökümet web sahypasy: Muny özüňiz ediň

Hökümet web sahypasy, wiza anketalary üçin has arzan töleg hödürleýär we býudjetden habardar syýahatçylar üçin özüne çekiji görnüşe öwrülýär. Şeýle-de bolsa, bu pes tölegiň hökümet tarapyndan berilýän goldawy ýa-da kömegi öz içine almaýandygyny bellemelidiris. Bu, hytaýly syýahatçylaryň wiza anketasyny özbaşdak başdan geçirmeli boljakdygyny aňladýar, bu gaty kyn we köp wagt talap edip biler.

Abraýly agentlikler: gyssagly tejribe

Beýleki tarapdan, abraýly edaralar wiza hyzmatlary üçin has ýokary töleg alýarlar. Şeýle-de bolsa, hytaýly syýahatçylaryň öwezini dolmak üçin kynçylyksyz we rahat wizasyz tejribe. Bu edaralaryň wiza anketalaryny işlemekde köp ýyllyk tejribesi we tejribesi bar we anketaňyzy nädip tassyklamalydygyny anyk bilýärler. Mundan başga-da, soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, gyssagly onlaýn goldaw berýärler.

Gyssagly ýagdaýlar üçin çaltlaşdyrylan hyzmatlar

Wýetnam wizasy üçin abraýly edara saýlamagyň esasy artykmaçlygy, gyssagly syýahat meýilnamalary ýüze çykan halatynda anketaňyzy çaltlaşdyrmakdyr. Bu, gyssagly ýagdaýda wizaňyza mätäç bolsaňyz, bu edaralaryň işini çaltlaşdyrmak we wizaňyzy wagtynda almagyňyzy üpjün etmek üçin serişdeleri we baglanyşyklary bar diýmekdir. Bu gysga wagtyň içinde Wýetnama syýahat etmeli hytaýly syýahatçylar üçin halas ediji bolup biler.

Gelmäge kömek

Wýetnam wizasy üçin abraýly agentligi ulanmagyň ýene bir bölegi, immigrasiýa nokadyna gelenlerinde berýän kömegi. Bu hyzmat, ilkinji gezek Wýetnamda ilkinji gezek syýahat edýänler üçin peýdalydyr, sebäbi daşary ýurtda immigrasiýa prosesine geçmek gaty kyn bolup biler. Agentlik uzak nobatlardan gaça durmak üçin immigrasiýa resmileşdiriş işini çaltlaşdyrmaga kömek eder, dynç alyşyňyzy hiç hili gijikdirmän başlamaga mümkinçilik berer.

Aeroporty ýygnamak we geçirmek hyzmatlary

Gelip ýetişmekde kömek bermekden başga-da, abraýly edaralar howa menzilini alyp gitmek we hytaýly syýahatçylara hyzmat hyzmatlaryny hödürleýärler. Diýmek, howa menzilinde sizi göni myhmanhana äkider ýaly garaşýan sürüjiňiz bolar. Ulag tapmakdaky kynçylyklary aradan aýyrýar we syýahatyňyza has amatly we stressiz başlangyç berýär.

Höküm: Näme saýlamaly?

Iki wariantyňam oňaýly taraplaryny gözden geçirenden soň, karar düşnükli – hytaýly syýahatçylar üçin Wýetnam wizasy üçin abraýly agentligi ulanmak iň gowy karar. Hökümet web sahypasy has amatly wariant ýaly bolup görünse-de, abraýly edarany ulanmagyň artykmaçlyklary we amatlylygy goşmaça çykdajy edýär. Mundan başga-da, köp ýyllyk tejribesi we tejribesi bilen, wiza anketaňyzyň ünsli we netijeli ýerine ýetiriljekdigine ynanyp bilersiňiz.

Hytaýly syýahatçylaryň wiza tassyklamagy üçin näçe wagt gerek?

Hytaýly syýahatçylar üçin Wýetnam wizasyny almak üçin adatça 3-5 iş güni gerek. Şeýle-de bolsa, bu möhletiň iň ýokary möwsümlerde uzaldylyp bilinjekdigini bellemelidiris. Şonuň üçin haýsydyr bir gijä galmazlyk ýa-da kynçylyklardan gaça durmak üçin niýetlenen syýahat senesinden azyndan bir hepde öň wiza anketaňyzy başlamak maslahat berilýär.

Mundan başga-da, Wýetnam immigrasiýasy tarapyndan bellenilýän dynç alyşlardan habarly bolmak möhümdir. Şenbe, ýekşenbe, Wýetnamyň Halk jemgyýetçilik howpsuzlyk güýçleriniň adaty güni (19-njy awgust) we milli baýramçylyklarda işlemeýärler. Diýmek, göz öňünde tutulan syýahat senäňiz şu günleriň haýsydyr birine gabat gelýän bolsa, şoňa görä meýilleşdirip, wiza üçin has ir ýüz tutup bilersiňiz.

Hytaýly syýahatçylar üçin Wýetnamda milli dynç alyşlar haýsylar?

Öň bellenip geçilişi ýaly, Wýetnamyň immigrasiýasy belli bir dynç alyş günlerinde işlemeýär. Ine, hytaýly syýahatçylaryň üns bermeli Wýetnamda milli baýramçylyklaryň gözegçilik sanawy:

 • Täze ýyl güni (1-nji ýanwar)
 • Tet baýramçylygy (seneler aý senenamasyna baglylykda üýtgeýär, ýöne adatça ýanwar ýa-da fewral aýlarynda bolýar)
 • “Hung Kings” ýatlama güni (üçünji aýyň 10-njy güni)
 • Birleşmek güni (30-njy aprel)
 • Zähmet güni (1-nji maý)
 • Milli gün (2-nji sentýabr)

Wýetnama syýahatyňyzy meýilleşdireniňizde bu dynç alyşlary ýatda saklamak möhümdir. Bu dynç alyş günlerinde wiza almaly bolsaňyz, maslahat bermek we sitata bermek üçin abraýly edara ýüz tutuň. Bu, wiza anketaňyzyň netijeli işlenmegini üpjün eder we göz öňünde tutulan senede Wýetnama gidip bilersiňiz.

Hytaýly syýahatçylar üçin Wýetnama gyssagly wiza nädip almaly?

Gyssagly syýahat meýilnamalary ýüze çykan halatynda hytaýly syýahatçylar bir edara arkaly Wýetnama çalt wiza alyp bilerler. Bu edaralarda 4 sagat, 2 sagat ýa-da şol bir günüň dowamynda çaltlaşdyrylan wiza üçin mümkinçilikler bar. Bu hyzmat gyssagly Wýetnama gitmeli we adaty gaýtadan işleme wagtyna garaşyp bilmeýänler üçin amatly bolýar.

Gyssagly wiza almak üçin hytaýly syýahatçylar şu ädimleri ýerine ýetirip bilerler:

 • Bir edara ýüz tutuň: Birinji ädim, Wýetnam wizasy bilen onlaýn agentlige ýüz tutmak we gyssagly syýahat meýilnamalaryňyz barada habar bermek. Bu prosesde size ýol görkezer we ähli zerur maglumatlary berer.
 • Goşmaça töleg töläň: Çaltlaşdyrylan wizalar agentligiň goşmaça çeşmelerini we tagallalaryny talap edýändigi sebäpli, bu hyzmat üçin goşmaça töleg alýarlar. Hytaýly syýahatçylar gyssagly wiza almak üçin bu goşmaça tölegi tölemäge taýyn bolmaly.
 • Gerekli resminamalary tabşyryň: Hytaýly syýahatçylar wiza kategoriýasy boýunça ähli zerur resminamalary çalt töleg tölegi bilen bilelikde tabşyrmaly. Soňra edara, saýlanan wariantyna baglylykda anketany şol gün, 4 sagat ýa-da 2 sagatda işlär.
 • Gyssagly wizaňyzy alyň: Gyssagly wizaňyz gutarandan soň, edara size e-poçta arkaly iberer. Soňra ony çap edip, Wýetnama syýahatyňyz üçin ulanyp bilersiňiz.

Hytaýly syýahatçylar Wýetnam wizasy üçin onlaýn anketa üçin näme taýýarlamaly?

Wýetnam wizasyny onlaýn ýagdaýda üstünlikli almak üçin hytaýly syýahatçylar aşakdaky resminamalary we maglumatlary taýýarlamaly:

 • Iň azyndan 6 aý möhleti we 2 boş sahypasy bolan hakyky pasport – Pasportyňyz Wýetnama giren senäňizden azyndan 6 aý bolmaly. Şeýle hem wiza markasy üçin azyndan 2 boş sahypa bolmaly.
 • Şahsy maglumatlar – Doly adyňyzy, jynsyňyzy, doglan senäňizi, doglan ýeriňizi, pasport belgiňizi we raýatlygyňyzy görkezmeli bolarsyňyz. Informationhli maglumatlaryň takykdygyna we pasportyňyzdaky jikme-jikliklere laýyk gelýändigine göz ýetiriň.
 • Dogry e-poçta salgysy – Wiza tassyklama hatyňyzy we beýleki möhüm habarnamalary e-poçta arkaly alarsyňyz, şonuň üçin yzygiderli barlaýan dogry e-poçta salgyňyzy beriň.
 • Dogry kredit / debet kartoçkasy – Wýetnam elektron wiza ulgamy, Visa, Master, JCB, Diner Club, Amex, Union Pay we başgalar ýaly dürli töleg usullaryny kabul edýär. Kartyňyzyň dogrudygyna we wiza tölegini ýapmak üçin ýeterlik serişdäniň bardygyna göz ýetiriň.
 • Wýetnamyň içindäki wagtlaýyn salgy – Wýetnamda meýilleşdirilen myhmanhananyň ýa-da ýaşaýyş jaýynyň salgysyny görkezmeli bolarsyňyz. Bu hökmany talap, şonuň üçin wiza tabşyrmak işine başlamazdan ozal ýaşaýyş jaýyňyzy bron ediň.
 • Saparyň maksady – Hytaýly syýahatçylar syýahatçylyk, iş, işewürlik ýa-da okuw ýaly dürli maksatlar üçin Wýetnama baryp bilerler. Giriş maksadyňyzy anketada görkeziň.
 • Giriş we çykyş seneleri – Wýetnamda meýilleşdirilen giriş we çykyş seneleriňizi görkezmeli bolarsyňyz. Anketany doldurmazdan ozal anyk syýahat marşrutynyň bardygyna göz ýetiriň.
 • Göz öňünde tutulan giriş we çykyş nokatlary – hytaýly syýahatçylar howa menzilleri, gury ýer serhetleri we deňiz portlary ýaly dürli portlar arkaly Wýetnama girip bilerler. Göz öňünde tutulan giriş we çykyş nokatlaryny anketadaky görnüşde görkezmeli bolarsyňyz.
 • Häzirki kär – Iň soňunda, kärhanaňyzyň adyny we salgysyny we telefon belgisini goşmak bilen häzirki işiňizi üpjün etmeli bolarsyňyz. Bu wiza anketasy üçin talap, şonuň üçin bu maglumatlary taýýarlaň.

Wýetnam wizasy onlaýn anketasy üçin haýsy hytaýly syýahatçylar ýüklemeli?

Wýetnam wizasyny onlaýn ýagdaýda almak üçin hytaýly syýahatçylardan iki sany möhüm resminama – pasport maglumatlary sahypasynyň skanirlenen göçürmesi we ýakynda portret suraty ýüklenmeli. Bu resminamalar, wiza anketasynda berlen maglumatlary barlamak we arza berijiniň hakykylygyny üpjün etmek üçin ulanylýar.

Pasport maglumatlary sahypasynyň skanirlenen göçürmesi üçin talaplar

Pasport maglumatlary sahypasynyň skanirlenen nusgasy, Wýetnam wizasy onlaýn anketasy üçin möhüm resminama. Onda arza berijiniň ähli şahsy maglumatlary, şol sanda suraty, doly ady, doglan senesi we pasport belgisi bar. Skanirlenen göçürme üçin aýratyn talaplar:

 • Okalýan we düşnükli: Pasport maglumatlary sahypasynyň skanirlenen nusgasy düşnükli we düşnükli bolmaly. Bu, ähli maglumatlaryň görünmeli we bulaşyk bolmaly däldigini aňladýar. Nädogry ýa-da bulaşyk bölümler bar bolsa, arza ret edilip bilner.
 • Doly sahypa: Skanirlenen nusgada ähli pasport maglumatlary sahypasy bolmaly. Bu şahsy maglumatlar sahypasyny, gol sahypasyny we möhüm maglumatlary bolan beýleki sahypalary öz içine alýar. Sahypanyň gyralarynyň ýa-da burçlarynyň kesilmändigine göz ýetiriň.
 • ICAO setirleri: Halkara raýat awiasiýasy guramasy (ICAO) pasport suratlary üçin ýörite görkezmeleri kesgitledi. Bu görkezmelerde ululygy, fon reňki we ýüz keşbi bar. Pasport maglumatlary sahypasynyň skanirlenen nusgasynda suratyň hakykylygyny barlamak üçin ulanylýan ICAO setirleri bolmaly.
 • Faýl formaty: Skanirlenen göçürme PDF, JPEG ýa-da JPG görnüşinde bolmaly. Programmany aňsat tabşyrmak we gaýtadan işlemek üçin ýeke-täk kabul edilen faýl formatlary.

Hytaýly syýahatçylar üçin portret surat talaplary

Pasport maglumatlary sahypasynyň skanirlenen nusgasyndan başga-da hytaýly syýahatçylardan ýakynda portret suratyny ýüklemeli. Bu surat, arza berijiniň şahsyýetini barlamak üçin hyzmat edýär we aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:

 • Hakyky we häzirki: Portret suraty soňky 6 aýyň içinde düşürilen surat bolmaly. Bu, ýüz tutujynyň daşky görnüşine häzirki görnüşine laýyk gelmegini we şahsyýet galplygynyň öňüni almakdyr.
 • Pasport bilen gabat gelmek: Portretdäki ýüz tutujynyň ýüzi pasportdaky bilen gabat gelmeli. Bu, wiza üçin ýüz tutýan adamyň pasportdaky bilen deň bolmagyny üpjün etmekdir.
 • Göni we äýnek: Arza beriji göni kamera seredip, äýnek dakmaly däldir. Suratdaky ýüzüň haýsydyr bir ýalpyldawuklygyndan ýa-da päsgelçiliklerinden gaça durmak üçin.
 • Ölçegi we fon: Portret suraty 4×6 sm bolan pasport ölçeginde bolmaly. Ak ýa-da açyk reňkli fon bolmaly, ýüz tutujynyň ýüzi suratyň 70-80% -ini alýar.

Hytaýly syýahatçylar üçin onlaýn Wýetnam wizasyny nädip tabşyrmaly?

Necessaryhli zerur resminamalaryňyz we maglumatlaryňyz bar bolsa, Wýetnam wizasyny onlaýn ýagdaýda tabşyrmagyň wagty geldi. Wýetnam elektron wizasyny almak üçin şu ýönekeý ädimleri ýerine ýetiriň:

 • 1-nji ädim: Wýetnam elektron wiza ulgamynyň resmi web sahypasyna giriň we “Elektron wiza üçin ýüz tutuň” düwmesine basyň.
 • 2-nji ädim: Anketany şahsy maglumatlaryňyz, baryp görmegiň maksady, giriş we çykyş seneleri, niýetlenen giriş we çykyş nokatlary bilen dolduryň.
 • 3-nji ädim: Pasportyňyzyň skanirlenen nusgasyny we ýakynda pasport ölçegli suraty ýükläň.
 • 4-nji ädim: Kredit / debet kartyňyzy ulanyp wiza tölegini töläň.
 • 5-nji ädim: Tassyklama e-poçta we e-wiza tassyklama hatyňyza garaşyň. Bu, adatça 2-3 iş güni alýar, ýöne käbir ýagdaýlarda 5 iş gününe çenli dowam edip biler.
 • 6-njy ädim: Elektron wizany tassyklamak hatyňyzy çap ediň we Wýetnama syýahat edeniňizde ýanyňyz bilen getiriň.
 • 7-nji ädim: Bellenen giriş portuna geleniňizden soň, elektron wizany tassyklamak hatyňyzy, pasportyňyzy we beýleki zerur resminamalaryňyzy immigrasiýa gullugynyň işgärine hödürläň. Hemme zat barlanandan soň, Wýetnamyň elektron wiza möhürini alarsyňyz we ýurda girip bilersiňiz.

Syýahatçylyk däl maksatlar üçin goşmaça resminamalar talap edilip bilner

Syýahatçylyk maksady bilen Wýetnama gelýän hytaýly syýahatçylar diňe Wýetnam elektron wizasy üçin ýüz tutmaly bolsalar, iş, işlemek ýa-da okamak ýaly beýleki maksatlar üçin syýahat edýänler, baryp görmek maksadyny subut etmek üçin goşmaça resminamalary talap edip bilerler. Wýetnam wizasyny onlaýn ýagdaýda tabşyrmazdan ozal ähli zerur resminamalaryňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin degişli edaralara ýa-da iş berijiňize / mekdebiňize ýüz tutmak möhümdir.

Bellenen giriş porty arkaly Wýetnama giriň

Iň soňunda bolsa, hytaýly syýahatçylaryň elektron wizasyny tassyklamak hatynda görkezilen giriş porty arkaly Wýetnama girmelidigini bellemelidiris. Diýmek, gury ýer serhedinden Wýetnama girmek üçin elektron wiza üçin ýüz tutan bolsaňyz, howa menzilinden ýa-da deňiz portundan girip bilmersiňiz. Bu düzgüni ýerine ýetirmezlik, Wýetnama girmekden ýüz öwürip biler.

Hytaýly syýahatçylar üçin Wýetnamyň elektron wizasynyň ýagdaýyny nädip barlamaly?

Onlaýn wiza anketasyny tabşyrandan we ähli zerur resminamalary ýüklänsoň, hytaýly syýahatçylar Wýetnam elektron wizasynyň ýagdaýyny yzarlap bilerler. Muny nädip etmeli:

 • Wýetnam immigrasiýa bölüminiň resmi web sahypasyna giriň.
 • Baş sahypadaky “Statusy barlamak” goýmasyna basyň.
 • Programma wagtynda ulanylýan programma koduny we e-poçta salgysyny giriziň.
 • Elektron wizanyňyzyň ýagdaýyny görmek üçin “Gözleg” -e basyň.

Programma bilen haýsydyr bir gijikdirme ýa-da mesele ýüze çykan halatynda ýagdaý şoňa görä täzelener. Applicationüz tutmagyň amatly bolmagyny üpjün etmek üçin ýagdaýy yzygiderli barlamak maslahat berilýär.

Hytaýly syýahatçylar üçin wiza anketalarynyň üstünlik derejesini ýokarlandyrmak üçin näme etmeli?

Wiza anketalarynyň hemmesiniň Wýetnam hökümeti tarapyndan tassyklanmaýandygyny bilýärdiňizmi? Ofiserleriň wiza anketasyny tassyklamak ýa-da ret etmek barada baha bermek we karar bermek üçin öz düzgünleri we ölçegleri bar. Bu, esasanam howlukmaç ýa-da bu iş bilen tanyş bolmadyklar üçin lapykeç we näbellilik bolup biler.

Worryöne alada etme, Wýetnam wizasy üçin kynçylyksyz we kepillendirilen tassyklamany üpjün edip biljek çözgüt bar. Wiza anketaňyzyň tassyklanmagy mümkinçiligini artdyrmak üçin, hytaýly syýahatçylaryň yzarlap biljek käbir maslahatlary:

Takyk we doly maglumat beriň:

Wizany ret etmegiň umumy sebäplerinden biri, anketadaky doly däl ýa-da nädogry maglumatlar. Hytaýly syýahatçylar berlen maglumatlaryň hemmesiniň takykdygyny we tabşyrylan resminamalara laýyk gelmegini üpjün etmeli. Islendik gapma-garşylyk, programmanyň ret edilmegine sebäp bolup biler. Agentligi ulanmak bilen, anketa tabşyrmazdan ozal ähli maglumatlaryňyzyň düýpli barlanjakdygyna we barlanjakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

necessaryhli zerur resminamalary iberiň:

Wiza anketaňyzyň üstünlik derejesine täsir edip biljek başga bir möhüm faktor, ähli zerur resminamalaryň tabşyrylmagydyr. Hytaýly syýahatçylar wiza kategoriýasy üçin anyk resminama talaplaryna düşünmeli we olary dogry formatda tabşyrmaly. Agentlik, zerur resminamalaryň sanawyny bermek we tabşyrmazdan ozal olaryň dogry formatlaşdyrylmagyny üpjün etmek arkaly size kömek edip biler.

Öňünden gowy ýüz tutuň:

Soňky minutdaky howlukmaçlykdan ýa-da yza çekilmezlik üçin Wýetnam wizasyny öňünden tabşyrmak möhümdir. Bu zerur resminamalary doldurmak we zerur bolsa goşmaça resminamalar bilen üpjün etmek üçin ýeterlik wagt berer. Irki ýüz tutmak, ilçihanada söhbetdeşlik üçin (zerur bolsa) duşuşmak mümkinçiligini hem artdyrýar.

Wýetnam wizasy üçin onlaýn agentlik ulanyň:

Wiza anketaňyzyň üstünlik derejesini ýokarlandyrmagyň iň gowy usuly, Wýetnam wizasy üçin onlaýn agentligi ulanmakdyr. Bu edaralaryň wiza anketalaryny işlemekde köp ýyllyk tejribesi bar we ýerli düzgünleri bilýär. Arza blankasyny doldurmakdan başlap, talap edilýän resminamalary tabşyrýançaňyz, üstünlikli anketa üçin hemme zadyň bardygyny üpjün edip, size ähli ýol görkezer.

Hytaýly syýahatçylaryň Wýetnamda kynçylyksyz, wagtynda we kepillendirilen tassyklama bilen wiza almagyna ýol barmy?

Indi özüňizi gyzyklandyrýan bolmaly – hytaýly syýahatçylaryň Wýetnama kynçylyksyz, wagtynda we kepillendirilen tassyklama bilen wiza almagyna ýol barmy? Jogap hawa! Wýetnam wizasy üçin onlaýn agentlik ulanyp, bu artykmaçlyklary we başga zatlary alyp bilersiňiz.

Pleönekeý görnüş: Wiza almak üçin ilkinji ädim anketany doldurmak. Esasanam Wýetnam dili bilen tanyş däl bolsaňyz, bulaşyk we wagt talap ediji proses bolup biler. Şeýle-de bolsa, bir edara işe alanyňyzda, size düşünmek we doldurmak aňsat bolan ýönekeý bir görnüş berer. Bu, anketaňyzyň ýalňyşsyzdygyny we tassyklamak mümkinçiliginiň has ýokarydygyny kepillendirýär.

Toüklemek aňsat resminamalar: Arza blankasy bilen birlikde pasportyňyz, syýahat marşrutyňyz we ýaşaýyş jaýyňyzyň subutnamasy ýaly käbir resminamalary hem tabşyrmaly. Bu resminamalary ýygnamak we tertiplemek gaty kyn mesele bolup biler. Emma bir edaranyň kömegi bilen bu resminamalary aňsatlyk bilen web sahypasyna ýükläp bilersiňiz, bu bolsa ähli prosesi çalt we amatly edýär.

Dostlukly goldaw: Wiza üçin ýüz tutmak, esasanam ilkinji gezek edýän bolsaňyz, güýçli tejribe bolup biler. Şeýle ýagdaýlarda size ýol görkezjek we kömek etjek biriniň bolmagy dünýäni üýtgedip biler. Wýetnam wizasy üçin onlaýn agentlik işe almak, ähli soraglaryňyza jogap berip biljek we size zerur görkezmeler berip biljek dostlukly we peýdaly goldaw işgärlerine elýeterliligiňizi üpjün edýär.

Düşünjesiz tejribe: Agentligi işe almak bilen, wiza üçin ähli resminamalary ýerine ýetirýärsiňiz. Diýmek, Wýetnam hökümeti tarapyndan kesgitlenen düzgünlere we kriteriýalara düşünmekden gorkmaly däl. Agentlik ähli tejribäni kynçylyksyz we stressiz edip, siziň üçin hemme zady alada edýär.

99,9% üstünlik derejesi: Wýetnam wiza anketasy üçin agentlik ulanmagyň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, ýokary üstünlik derejesi. Ruleserli düzgünleri we düzgünleri gowy bilýänligi sebäpli, wiza anketaňyzyň tassyklanmagyny üpjün etmek üçin näme edilmelidigini anyk bilýärler. Bu size rahatlyk berýär we arzaňyzyň tassyklanjakdygy ýa-da ret ediljekdigi baradaky näbellilikden halas edýär.

Wiza tassyklamasyny alandan soň hytaýly syýahatçylar üçin näme etmeli?

Wizaňyzy üstünlikli alanyňyzdan soň, hytaýly syýahatçylaryň Wýetnamyň rahat gelmegini üpjün etmek üçin etmeli birnäçe möhüm işi bar. Ine size ýol görkezmek üçin gözegçilik sanawy:

 • Wizaňyzy iki gezek barlaň: Ilki bilen, ýalňyşlyklaryň ýa-da ýalňyşlyklaryň ýokdugyna göz ýetirmek üçin wizaňyzy iki gezek barlamak möhümdir. Wizaňyzdaky nädogry maglumatlar gelenden soň kynçylyk döredip biler, şonuň üçin syýahatyňyzdan öň ýalňyşlyklary tutmak we düzetmek möhümdir.
 • Wizaňyzyň göçürmesini çap ediň: Wizaňyzyň göçürmesini çap etmek we syýahatyňyzda elmydama ýanyňyzda saklamak möhümdir. Wýetnama geleniňizden soň görkezmeli bolarsyňyz, şonuň üçin eliňizde fiziki nusganyň bardygyny anyklaň.
 • Giriş talaplary bilen tanyşyň: Wýetnama syýahat etmezden ozal hytaýly syýahatçylar Wýetnam hökümeti tarapyndan kesgitlenen giriş talaplary bilen hem tanyş bolmaly. Iň azyndan 6 aý möhleti bolan hakyky pasporty, yzyna ýa-da yzyna bilet we Wýetnamda bolmagyňyzy üpjün etmek üçin ýeterlik serişdäni öz içine alýar.
 • Resminamalaryňyzy taýýarlaň: Wizadan başga-da, Wýetnama syýahatyňyz üçin ähli zerur resminamalaryň taýýar bolmagy möhümdir. Bu, beýlekiler bilen bir hatarda myhmanhanadaky bellikleriňizi, syýahat marşrutyňyzy we syýahat ätiýaçlandyryşyny hem öz içine alyp biler. Şeýle hem adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatynda pasportyňyzyň we wizanyňyzyň göçürme nusgasy bolmagy maslahat berilýär.
 • Aeroportdan daşamagyňyzy meýilleşdiriň: Iň soňunda, howa menzilinden Wýetnamdaky ýaşaýyş jaýyňyza gatnawyňyzy meýilleşdiriň. Aldawlardan ýa-da artykmaç töleglerden gaça durmak üçin howa menzilini ýygnamak hyzmatyny ýa-da taksini öňünden bron edip bilersiňiz.

Hökümet web sahypasy arkaly Wýetnam elektron wizasyny ulanan hytaýly syýahatçylar üçin iň köp berlen soraglar

1. Wýetnam elektron wiza statusym gidýän günüme ýakyn wagtda işlenýän bolsa näme etmeli?

Gynansagam, hytaýly syýahatçylaryň elektron wizasy üçin ýüz tutan we gidýän senesine ýakyn wagtda statusynyň gaýtadan işlenmegine garaşýan halatlary boldy. Esasanam gidiş senesi ýakynlaşýan bolsa, bu stresli ýagdaý bolup biler.

Bu ýagdaýda hytaýly syýahatçylara abraýly edara ýüz tutmagyny ýa-da goldaw üçin info@vietnamimmigration.org e-poçta ibermegini maslahat berýäris. Bu edaralar Wýetnam immigrasiýa bölümi bilen göni aragatnaşyk saklaýar we elektron wizanyňyzyň işlenmegini çaltlaşdyryp biler. Şeýle-de bolsa, bu hyzmat üçin goşmaça tölegiň bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

2. Elektron wiza anketamdaky nädogry maglumatlary nädip düzedip bilerin?

Istalňyşlyklar bolup biler we elektron wiza anketaňyzda tötänleýin nädogry maglumat beren bolsaňyz, howsala düşmäň. Ilki bilen kömek üçin edara ýüz tutmak ýa-da kömek üçin info@vietnamimmigration.org e-poçta ibermek.

Maglumatlary düzetmek üçin ädimler barada size ýol görkezip bilerler. Şeýle-de bolsa, bu hyzmat üçin töleg bolup biljekdigini we üýtgeşmeleri gaýtadan işlemek üçin birnäçe wagt gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

3. Elektron wiza anketamy redaktirlemegiň usuly barmy?

Nädogry maglumatlary düzetmek ýaly, elektron wiza anketaňyza üýtgeşme girizmek isleseňiz, goldaw üçin abraýly edara ýa-da info@vietnamimmigration.org e-poçta bilen habarlaşmaly bolarsyňyz.

Arzaňyzy nädip redaktirlemelidigi we size zerur ädimler bilen üpjün edip bilerler. Şeýle-de bolsa, bu hyzmat üçin töleg bolup biljekdigini we üýtgeşmeleri gaýtadan işlemek üçin birnäçe wagt gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

4. Elektron wiza anketamda görkezilen geliş senesinden has ir gelsem näme?

Elektron wiza anketaňyzda görkezilen senä üns bermek möhümdir. Wýetnama bellenilen seneden has ir gelen bolsaňyz, immigrasiýa barlag nokadynda meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz.

Bu ýagdaýda hytaýly syýahatçylara abraýly edara ýüz tutmagyny ýa-da kömek üçin info@vietnamimmigration.org e-poçta ibermegini maslahat berýäris. Elektron wizanyňyza gelýän senäni nädip üýtgetmelidigi barada size ýol görkezip bilerler we bu hyzmat üçin töleg bolup biler.

5. Elektron wiza anketamdaky giriş portuny nädip üýtgedip bilerin?

Käwagt meýilnamalar üýtgeýär we elektron wiza anketasynda görkezilişinden başga port arkaly Wýetnama girmeli bolmagyňyz mümkin. Bu ýagdaýda abraýly edara ýüz tutmaly ýa-da kömek üçin info@vietnamimmigration.org e-poçta ibermeli bolarsyňyz.

Elektron wizadaky giriş portuny üýtgetmek üçin ädimler barada size ýol görkezip bilerler. Şeýle-de bolsa, bu hyzmat üçin töleg bolup biljekdigini we üýtgeşmeleri gaýtadan işlemek üçin birnäçe wagt gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

6. Hytaýly syýahatçylar elektron wiza anketasyny tabşyrandan soň maglumatlary üýtgetmeli bolsa näme etmeli?

Elektron wiza anketaňyz baradaky maglumatlary hökümet web sahypasy arkaly tabşyranyňyzdan soň üýtgetmelidigiňize düşünseňiz, ilki bilen goldaw üçin abraýly edara ýüz tutmak ýa-da info@vietnamimmigration.org e-poçta ibermek.

Görkezilmeli ädimler barada size ýol görkezip bilerler we maglumatlary üýtgetmek üçin zerur resminamalar bilen üpjün ederler. Şeýle-de bolsa, bu hyzmat üçin töleg bolup biljekdigini we üýtgeşmeleri gaýtadan işlemek üçin birnäçe wagt gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Netije

Hytaýly jahankeşdeler onlaýn ýagdaýda Wýetnam wizasy üçin agentlik ulanyp, Wýetnam wiza arzalarynyň üstünlik derejesini ýokarlandyryp bilerler. Bu diňe bir kynçylyksyz we kepillendirilen tassyklamany üpjün etmän, wagt we güýji tygşytlar. Gyssagly syýahat meýilnamalary ýüze çykan halatynda bu edaralarda hytaýly syýahatçylaryň Wýetnama wiza almagyny aňsatlaşdyrýan çalt wiza üçin mümkinçilikleri bar. Şeýlelik bilen, wiza prosesiniň näbelliligi we lapykeçligi, Wýetnamyň ajaýyp ýurduny öwrenmekden saklanmagyna ýol bermäň. Agentligi işe alyň we stressiz we rahat syýahat tejribesinden lezzet alyň.

Bellik:

Hökümet web sahypasy arkaly Wýetnam elektron wizasyny almak amatly we kynçylyksyz bolup biler. Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz ýa-da arzaňyza üýtgetmeler girizmek zerur bolsa, goldaw üçin abraýly edara ýa-da info@vietnamimmigration.org e-poçta iberip bilersiňiz. Munuň bilen baglanyşykly tölegler bolup bilse-de, hytaýly syýahatçylar üçin has rahat we stressiz syýahat tejribesini üpjün eder. Şeýlelik bilen, ownuk kynçylyklar sizi Wýetnamyň gözelligini öwrenmäge päsgel bermesin. Syýahatyňyz gutly bolsun!

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Nea enti a Vietnam yɛ Beae a Ɛsɛ sɛ Chinafo Nsrahwɛfo Kɔ Vietnam wɔ nneɛma pii a ɛbɛtumi ama n’ahɔhoɔ. Ɛyɛ ɔman a ahobammɔ ne adamfofa wom, na nsɛmmɔnedi sua, na ɛma ɛyɛ beae a eye ma wɔn a wɔn nkutoo tu kwan, mmusua, ne akuw kɔ.

Vietnam Neden Çinli Turistler İçin Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Bir Destinasyondur Vietnam’ın ziyaretçilerine sunabileceği çok şey var. Güvenli ve dost canlısı bir ülke olması, suç oranının düşük olması, burayı yalnız seyahat edenler, aileler ve gruplar için ideal bir destinasyon haline getiriyor.

వియత్నాం ఎందుకు చైనీస్ టూరిస్ట్‌లు తప్పక సందర్శించవలసిన ప్రదేశం వియత్నాం తన సందర్శకులకు చాలా ఆఫర్లను అందిస్తుంది. ఇది తక్కువ నేరాల రేటుతో సురక్షితమైన మరియు స్నేహపూర్వక దేశం, ఇది ఒంటరి ప్రయాణికులు, కుటుంబాలు మరియు సమూహాలకు అనువైన గమ్యస్థానంగా మారింది.

Ни өчен Вьетнам Кытай туристлары өчен барырга тиеш Вьетнамга килүчеләргә тәкъдим итәрлек әйберләр күп. Бу куркынычсыз һәм дус ил, җинаятьчелек дәрәҗәсе түбән, аны ялгыз сәяхәтчеләр, гаиләләр һәм төркемнәр өчен идеаль юнәлеш итә.

ஏன் வியட்நாம் சீன சுற்றுலாப் பயணிகள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய இடமாக உள்ளது வியட்நாம் அதன் பார்வையாளர்களுக்கு வழங்க நிறைய உள்ளது. இது ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நட்பு நாடு, குறைந்த குற்ற விகிதத்துடன், இது தனி பயணிகள், குடும்பங்கள் மற்றும் குழுக்களுக்கு சிறந்த இடமாக அமைகிறது.

Чаро Ветнам як макони ҳатмӣ барои сайёҳони Чин аст Ветнам ба меҳмонони худ чизҳои зиёде пешкаш мекунад. Ин як кишвари бехатар ва дӯстона бо сатҳи пасти ҷинояткорӣ мебошад, ки онро як макони беҳтарин барои сайёҳон, оилаҳо ва гурӯҳҳо месозад.