June 11, 2024
Tsonga

Vietnam vhisa eka inthanete ya Machayina: Hinkwaswo leswi u faneleke u swi tiva

Ha yini Vietnam yi ri Ndhawu leyi Vapfhumba va le China Va Faneleke Ku Yi Endzela

Vietnam ri ni swo tala leswi ri nga swi nyikaka vaendzi va rona. I tiko leri hlayisekeke ni leri nga ni xinghana, leri nga ni vugevenga bya le hansi, leswi endlaka leswaku ri va ndhawu leyinene eka lava fambaka va ri voxe, mindyangu ni mintlawa. Vaaki va ndzhawu liya vativeka hiku amukela naswona va tshama va tsakile ku avelana ndhavuko na mindhavuko ya vona na vapfhumba.

Xin’wana xa swilo leswikulu swa ku endzela Vietnam i swakudya swa rona swo nandziha. Swakudya swa le Vietnam swi tiveka hi swilo swa swona leswintshwa, nantswo lowu nga ni xivindzi ni ku hlangana ko hlawuleka ka minkucetelo leyi humaka etindhawini to hambana-hambana. Kusuka eka ti pho noodles letingana ti hearty kuya eka ti savory banh mi sandwiches, akuri na ku pfumaleka ka swakudya leswi nandzihaka nomu leswi unga swi ringetaka.

Xivangelo xin’wana xo endzela Vietnam i ku durha ka rona. Loko yi pimanisiwa ni tindhawu tin’wana leti dumeke ta vaendzi, Vietnam ri ni mali yo tala swinene. Vutshamo, swo famba ni swakudya hinkwaswo a swi durhi ngopfu, leswi endlaka leswaku yi va ndhawu leyinene leyi nga ni mali yo tala.

Ku tlula kwalaho, tiko ra Vietnam ri ni tindhawu to saseka ni maxelo lamanene. Ku suka eHalong Bay leyi hlamarisaka ku ya edorobeni ra khale leri tsakisaka ra Hoi An, a ku pfumali swilo leswi hlamarisaka leswi u nga swi kambisisaka. Tiko leri ritlhela rina maxelo yohambana hambana, laha swifundzha swohambana hambana swivonaka maxelo yohambana hambana, hikokwalaho minkarhi hinkwayo kuna nkarhi lowunene wo endzela.

Xana Vaendzi Va Machayina Va Lava Visa Leswaku Va Nghena eVietnam?

Loko Vietnam ri tirhise pholisi yo ntshunxa tivhisa eka matiko man’wana, khombo ra kona, vaendzi va le Chayina a va katsiwi. Leswi swi vula leswaku vaendzi va le Chayina va boheka ku kuma vhisa va nga si teka riendzo ra vona ro ya eVietnam. Hambiswiritano, ku ni ndlela leyi olovaka ya leswaku vaendzi va le Chayina va endla xikombelo xa vhisa handle ko endzela vuyimeri bya tiko ra Vietnam kumbe vuyimeri bya tiko ra Vietnam.

Ku olova ka ku endla xikombelo xa Visa ya Vietnam eka Inthanete

Hi ku sunguriwa ka Vietnam e-Visa, leyi tlhelaka yi tiviwa tanihi Vietnam visa eka inthanete, sweswi vaendzi va le China va nga endla xikombelo xa vhisa ya vona va ri ekaya kumbe ehofisini ya vona. Endlelo leri ra tivhisa ta inthanete ri kumeka eka vakhomi va mapasi ya matiko hinkwawo na tindhawu, ku katsa na China. Endlelo ra kona ra olova, ra hatlisa naswona a ri na swiphiqo.

Leswi vaendzi va le Chayina va faneleke va swi endla i ku endzela webusayiti ya ximfumo ya Ndzawulo ya Vuhlapfa ya le Vietnam ivi va tata fomo ya xikombelo xa le ka Internet. Va ta lava ku nyika vuxokoxoko bya munhu hi xiyexe, vuxokoxoko bya pasi na tipulani ta maendzo. Va ta tlhela va boheka ku upload xifaniso xa xidijitali xa vona na khopi leyi skeniweke ya pasi ra vona.

Endzhaku ko rhumela xikombelo, vaendzi va le China va ta kuma papila ra mpfumelelo wa e-Visa hi ku tirhisa imeyili ku nga si hela masiku ya 3 ya ntirho. Kutani va nga kandziyisa papila leri ivi va ri nyikela endhawini yo kambela vahlapfa loko va fika eVietnam, swin’we ni pasi ra vona, leswaku va kuma xitempe xa vona xa vhisa.

Mimbuyelo Ya Ku Hlawula Visa Ya Vietnam Eka Inthanete Eka Vapfhumba Va China

Ku endla xikombelo xa vhisa ya Vietnam eka inthanete swi nyika mimpfuno yo hlayanyana eka vaendzi va le Chayina. Ku sungula, swi va hlayisela nkarhi ni matshalatshala leswaku va nga boheki ku endzela vuyimeri bya Vietnam kumbe vuyimeri bya tiko. Leswi swi pfuna ngopfu eka lava tshamaka ekule ni tihofisi leti. Va nga endla xikombelo xa vhisa ya vona ntsena va ri ekaya kumbe ehofisini ya vona, leswi endlaka leswaku endlelo ri olova naswona ri tirha kahle.

Ku engetela kwalaho, e-Visa ya le Vietnam yi tirha ku fikela eka masiku ya 90 hi ku nghena kan’we kumbe ko tala, leswi nyikaka vaendzi va le China ku cinca-cinca ku pulana riendzo ra vona hi ku ya hi sweswo. Vhiza yi tlhela yi kumeka eka swikongomelo swa mabindzu na vupfhumba, kutani vaendzi va nga hlawula ndlela leyi faneleke swinene eka riendzo ra vona.

Ku tlula kwalaho, ku ni swihambukelo swa swihaha-mpfhuka swa 13, tinyangwa ta 16 ta le ndzilakaneni wa misava ni tinyangwa ta 13 ta le ndzilakaneni wa lwandle leti pfumelelaka lava nga ni tivhisa ta e-visa ta le Vietnam leswaku va nghena ni ku huma etikweni hi ku olova. Leswi swi vula leswaku vaendzi va le Chayina va ni swilo swo tala leswi va nga swi hlawulaka eka riendzo ra vona ra maendzo naswona va nga kambisisa tindhawu to hambana-hambana ta Vietnam handle ko karhateka.

Xana swi durha mali muni ximfumo eka vaendzi va le China ku kuma vhisa yo ya eVietnam?

Mali ya tivhisa ta le Vietnam eka vaendzi va le China yi nga ha hambana hi ku ya hi xikongomelo xa riendzo ra vona ni muxaka wa vhisa leyi va yi lavaka. Hambiswiritano, eka lava endlaka xikombelo xa vhisa ya Vietnam eka inthanete ku suka eka webusayiti ya mfumo, mali ya kona yi vekiwile naswona yi hi ndlela leyi landzelaka:

 • US$25 eka vhisa yo nghena kan’we, leyi tirhaka ku fikela eka masiku ya 30.
 • US$50 eka vhisa yo nghena ko tala, leyi tirhaka ku fikela eka masiku ya 30.
 • US$25 eka vhisa yo nghena kan’we, leyi tirhaka ku fikela eka masiku ya 90.
 • US$50 eka vhisa yo nghena ko tala, leyi tirhaka ku fikela eka masiku ya 90.

I swa nkoka ku xiya leswaku tihakelo leti ti nga cinca, hikwalaho swa antswa ku tiyisisa mimpimo ya sweswi u nga si rhumela xikombelo xa wena. Nakambe, tsundzuka leswaku tihakelo leti i ta endlelo ra xikombelo xa vhisa ntsena naswona a ti katsi swibalo swo engetela leswi nga ha endliwaka, ku fana na tihakelo ta vukorhokeri ku suka eka ejensi kumbe ntsengo wa riendzo ro ya na ku vuya eka vuyimeri.

Hlamusela leswaku i yini ku nghena kan’we na ku nghena ko tala eka vaendzi va le China.

Sweswi, u nga ha tivutisa leswaku ku hambana kwihi exikarhi ka vhisa yo nghena kan’we ni yo nghena ko tala. Vhiza yo nghena kan’we yi ku pfumelela ku nghena eVietnam kan’we ivi u tshama nkarhi lowu vekiweke, kasi vhisa yo nghena ko tala yi ku pfumelela ku nghena ni ku huma eVietnam minkarhi yo tala hi nkarhi lowu vekiweke. Hi xikombiso, loko u ri na vhisa yo nghena kan’we leyi tirhaka masiku ya 90, u nga nghena eVietnam kan’we ivi u tshama ku fikela masiku ya 90. Hambiswiritano, loko u ri na vhisa yo nghena ko tala leyi tirhaka masiku ya 90, u nga nghena no huma eVietnam minkarhi yo tala ku nga si hela masiku ya 90.

Eka vaendzi va le Chayina lava kunguhataka ku endzela eVietnam nkarhinyana, vhisa yo nghena kan’we yi nga ha va yi enerile. Hambiswiritano, loko u kunguhata ku suka u tlhela u nghena eVietnam hi nkarhi wa riendzo ra wena, vhisa yo nghena ko tala yi nga ha va leyi faneleke swinene. I swa nkoka ku languta hi vukheta tipulani ta wena ta maendzo na ku hlawula muxaka wa vhisa leyi fanelaka swilaveko swa wena ku papalata swiphiqo swihi na swihi hi nkarhi wa riendzo ra wena.

Xana ku vuriwa yini hi pholisi yo tlherisela mali eka vaendzi va le China loko xikombelo xa vhisa xi ariwile?

Khombo ra kona, a ku na pholisi yo tlherisela mali ya mali ya vhisa ya le Vietnam loko ko tshuka ku va xikombelo xa wena xi ariwa. Tihakelo ta vhisa ya Vietnam eka inthanete ku suka eka webusayiti ya mfumo a ti tlheriseriwi eka xiyimo xin’wana na xin’wana. Leswi hi swona swi endlaka leswaku swi va swa nkoka ku tiyisisa leswaku matsalwa ya wena hinkwawo ya hlelekile na leswaku u fikelela swipimelo swa ku faneleka u nga si rhumela xikombelo xa wena. Swihoxo swihi na swihi kumbe mahungu lama kayivelaka eka xikombelo xa wena swi nga endla leswaku u ariwa na ku lahlekeriwa hi mali ya wena ya vhisa.

Mali yi tlakukile loko u endla xikombelo xa wena xa vhisa hi ku tirhisa ejensi

Swi fanerile ku xiya leswaku mali ya vhisa ya Vietnam yi ta va ehenhla loko u hlawula ku endla xikombelo xa wena hi ku tirhisa ejensi. Tiajendhe ti hakela mali ya vukorhokeri ehenhla ka mali ya vhisa ya mfumo, leyi nga hambana ku ya hi ejensi. Hambileswi ku tirhisa ejensi swi nga ha ku hlayiselaka nkarhi ni matshalatshala, i swa nkoka ku kambisisa mali leyi engetelekeke ivi u endla xiboho xa loko swi ku fanela.

Vietnam Visa Online for China Tourists: Website ya Mfumo vs. Tiajendhe leti tivekaka

Loko swita eka ku kuma vhisa ya Vietnam eka inthanete, kuna tindlela timbirhi leti kumekaka – ku endla xikombelo hiku tirhisa webusayiti ya mfumo kumbe hiku tirhisa ejensi leyi tivekaka – swinga pfilunganya ku teka xiboho xa leswaku hi yihi leyi nga xihlawuhlawu xo antswa. Hi ta kambisisa leswinene na leswo biha swa ndlela yin’wana na yin’wana ku pfuna vaendzi va le China ku teka xiboho lexi nga na vutivi loko swi ta eka ku kuma vhisa ya vona ya Vietnam.

Website ya Mfumo: Tiendle hi Wena

Webusayiti ya mfumo yi nyika mali ya le hansi eka swikombelo swa vhisa, leswi endlaka leswaku yi va ndlela yo koka rinoko eka vafambi lava nga na vuxiyaxiya eka mpimanyeto wa timali. Hambiswiritano, swi fanele ku xiyiwa leswaku mali leyi ya le hansi a yi katsi nseketelo kumbe mpfuneto wihi na wihi ku suka eka mfumo. Leswi swi vula leswaku vaendzi va le Chayina va ta boheka ku famba-famba eka endlelo ro endla xikombelo xa vhisa hi voxe, leswi nga ha chavisaka swinene naswona swi nga dyaka nkarhi.

Tiajendhe leti tivekaka: Ntokoto lowu nga riki na swiphiqo

Hi hala tlhelo, tiejensi leti tivekaka ti hakela mali yo tala eka vukorhokeri bya tona bya tivhisa. Hambiswiritano, leswi vaendzi va le Chayina va swi kumaka hi ku tlherisela i ntokoto lowu nga riki na swiphiqo ni lowu olovaka wa ku endla xikombelo xa vhisa. Tiajendhe leti ti na ntokoto wa malembe na vutshila byo khoma swikombelo swa vhisa, naswona ti tiva kahle ndlela yo kuma xikombelo xa wena xi pfumeleriwa. Ku tlula kwalaho, va nyikela nseketelo wa xihatla eka Internet loko ko tshuka ku va ni swivutiso kumbe swivilelo.

Vukorhokeri byo Hatlisisa bya Milandzu ya Xihatla

Vuyelo byin’wana lebyikulu bya ku hlawula ejensi leyi tivekaka eka vhisa ya wena ya le Vietnam i ku hlawula ku hatlisisa xikombelo xa wena loko ku ri ni tipulani ta xihatla ta maendzo. Leswi swi vula leswaku loko u lava vhisa ya wena hi xihatla, tiejensi leti ti na switirhisiwa na vuhlanganisi ku hatlisisa endlelo na ku tiyisisa leswaku u kuma vhisa ya wena hi nkarhi. Leswi swi nga ponisa vutomi eka vaendzi va le Chayina lava lavaka ku ya eVietnam hi nkarhi wo koma.

Mpfuneto loko u fika

Perk yin’wana ya ku tirhisa ejensi leyi tivekaka eka vhisa ya wena ya Vietnam i mpfuneto lowu va wu nyikaka loko u fika eka khawunta ya vuhlapfa. Vukorhokeri lebyi byi pfuna ngopfu eka lava fambaka ro sungula eVietnam, tanihi leswi swi nga ha tika ku fambisa endlelo ra vuhlapfa etikweni rimbe. Ejensi yi ta pfuneta ku hatlisisa endlelo ro pfumelela vuhlapfa ku papalata milayeni yo leha, ku ku pfumelela ku sungula nkarhi wa wena wo wisa handle ko hlwela.

Vukorhokeri bya ku teka na ku hundzisela eRivaleni ra Swihahampfhuka

Ku engetela eka mpfuneto loko va fika, tiejensi leti tivekaka ti tlhela ti nyika vukorhokeri bya ku teka ni ku hundzisela erivaleni ra swihaha-mpfhuka eka vaendzi va le Chayina. Leswi swi vula leswaku loko u fika, u ta va na muchayeri la hlawuriweke loyi a ku yimeleke erivaleni ra swihahampfhuka loyi a nga ta ku yisa ehotela ya wena hi ku kongoma. Leswi swi herisa xiphiqo xa ku kuma swo famba naswona swi ku nyika masungulo lamanene ni lama nga riki na ntshikilelo eka riendzo ra wena.

Xiboho: Xana U Nga Hlawula Yini?

Endzhaku ko languta leswinene na leswo biha swa tindlela leti hatimbirhi, xiboho xi le rivaleni – eka vaendzi va le China, ku tirhisa ejensi leyi tivekaka eka vhisa ya vona ya Vietnam i xihlawuhlawu xo antswa. Hambileswi webusayiti ya mfumo yi nga ha vonakaka yi ri ndlela leyi nga durhiki, mimpfuno leyi engetelekeke ni ku olova ka ku tirhisa ejensi leyi tivekaka swi endla leswaku yi fanela mali leyi engetelekeke. Plus, hi ntokoto wa vona wa malembe na vutshila, u nga tiyiseka leswaku xikombelo xa wena xa vhisa xi ta khomiwa hi vukheta na hi ndlela leyinene.

Xana Swi Teka Nkarhi Wo Tala Ku Vaendzi Va Machayina Va Kuma Mpfumelelo Wa Visa?

Nkarhi wo lulamisa vhisa ya Vietnam eka vaendzi va China hi ntolovelo wu teka masiku ya 3-5 ya ntirho. Hambiswiritano, i swa nkoka ku xiya leswaku nkarhi lowu wunga engeteriwa hi tinguva ta nhlohlorhi. Leswi hi swona swi endlaka leswaku swi hlohloteriwa swinene ku sungula endlelo ra wena ra xikombelo xa vhisa kwalomu ka vhiki ku nga si fika siku leri u kunguhateke ku famba ha rona ku papalata ku hlwela kumbe swiphiqo swihi na swihi.

Ku engetela kwalaho, i swa nkoka ku tiva tiholideyi leti tlangeriwaka hi Immigration of Vietnam. A va tirhi hi Migqivela, Sonto, Siku ra Ndhavuko ra Vuthu ra Vuhlayiseki bya Mani na Mani ra Vanhu va le Vietnam (August 19) ni tiholideyi ta tiko. Leswi swi vula leswaku loko siku leri u kunguhateke ku famba ri wela eka rin’wana ra masiku lawa, u nga ha lava ku pulana hi ku ya hi sweswo naswona u endla xikombelo xa vhisa ya wena ka ha ri na nkarhi.

Hi Tihi Tiholideyi ta Rixaka eVietnam leti Faneleke Ti Lemuka Eka Vapfhumba Va Machayina?

Hilaha swi boxiweke hakona eku sunguleni, Immigration of Vietnam a yi tirhi hi tiholideyi to karhi. Hi lowu nxaxamelo wa tiholideyi ta tiko eVietnam leti vaendzi va le Chayina va faneleke va ti xiya:

 • Siku ra Lembe Lerintshwa (January 1)
 • Tet Holiday (masiku ya hambana kuya hi khalendara ya n’weti kambe hi ntolovelo ya wela hi January kumbe February)
 • Siku ra Xitsundzuxo xa Hung Kings (siku ra vukhume ra nhweti ya vunharhu ya n’weti)
 • Siku ro Hlanganisa (April 30)
 • Siku ra Vatirhi (May 1) .
 • Siku ra Rixaka (Ndzati 2)

I swa nkoka ku tsundzuka tiholideyi leti loko u hlela riendzo ra wena ro ya eVietnam. Loko u lava ku kuma vhisa hi nkarhi wa tiholideyi leti, swa antswa ku tihlanganisa na ejensi leyi tivekaka ku kuma vutsundzuxi na ku koxa. Leswi swi ta tiyisisa leswaku xikombelo xa wena xa vhisa xi endliwa hi ndlela leyinene naswona wa ha kota ku ya eVietnam hi siku leri u ri kunguhateke.

Xana u nga yi kuma njhani vhisa ya xihatla yo ya eVietnam eka vaendzi va le China?

Loko ku ri ni makungu ya xihatla ya maendzo, vaendzi va le Chayina va nga tlhela va kuma vhisa ya xihatla yo ya eVietnam hi ku tirhisa ejensi. Tiajendhe leti ti na tindlela to hlawula tivhisa ta xihatla, leti nga na minkarhi yo tirha ya 4 wa tiawara, 2 wa tiawara, kumbe hambi ku ri hi siku rin’we. Vukorhokeri lebyi byi pfuna eka lava lavaka ku ya eVietnam hi xihatla naswona va nga swi koti ku rindza nkarhi lowu tolovelekeke wo lulamisa.

Leswaku va kuma vhisa ya xihatla, vaendzi va le Chayina va nga landzela magoza lawa:

 • Tihlanganisi na ejensi: Goza ro sungula i ku tihlanganisa na ejensi ya vhisa ya Vietnam eka inthanete no va tivisa hi tipulani ta wena ta maendzo ta xihatla. Va ta ku kongomisa eka endlelo na ku ku nyika vuxokoxoko hinkwabyo lebyi lavekaka.
 • Hakela mali yo engetela: Tanihi leswi tivhisa ta xihatla ti lavaka switirhisiwa swo engetela na matshalatshala ku suka eka ejensi, ti hakela mali yo engetela eka vukorhokeri lebyi. Vapfhumba va le Chayina va fanele va tiyimisela ku hakela mali leyi yo engetela leswaku swi olova ku kuma vhisa ya xihatla.
 • Rhumela matsalwa lama lavekaka: Vapfhumba va le China va fanele ku yisa matsalwa hinkwawo lama lavekaka tanihi hi xiyenge xa ​​vhisa, kun’we na risiti ya mali yo hatlisa. Kutani ejensi yi ta tirhisa xikombelo hi siku leri fanaka, tiawara ta 4, kumbe tiawara timbirhi, ku ya hi ndlela leyi hlawuriweke.
 • Amukela vhisa ya wena ya xihatla: Loko vhisa ya wena ya xihatla yi endliwile, ejensi yi ta ku rhumela yona hi email. Kutani u nga yi kandziyisa ivi u yi tirhisa eka riendzo ra wena ro ya eVietnam.

Xana vaendzi va le China va lava yini ku tilulamisela xikombelo xa vhisa ya Vietnam eka inthanete?

Leswaku va endla xikombelo xa vhisa ya Vietnam hi ndlela leyi humelelaka eka Internet, vaendzi va le Chayina va fanele va lunghiselela matsalwa ni rungula leri landzelaka:

 • Pasi leri tirhaka leri nga na kwalomu ka 6 wa tinhweti ta ntirho na 2 wa matluka lama nga riki na nchumu – Pasi ra wena ri fanele ku tirha ku ringana kwalomu ka 6 wa tinhweti ku sukela hi siku leri u kunguhateke ku nghena eVietnam. Yi fanele ku tlhela yi va na kwalomu ka 2 wa matluka lama nga riki na nchumu ya xitempe xa vhisa.
 • Vuxokoxoko bya munhu hi xiyexe – U ta lava ku nyika vito ra wena leri heleleke, rimbewu, siku ra ku velekiwa, ndhawu ya ku velekiwa, nomboro ya pasi, na rixaka. Tiyisisa leswaku mahungu hinkwawo ya lulamile naswona ya fambelana na vuxokoxoko lebyi nga eka pasi ra wena.
 • Adirese ya imeyili leyi tirhaka – U ta kuma papila ra wena ra mpfumelelo wa vhisa na switiviso swin’wana swa nkoka hi ku tirhisa imeyili, kutani tiyisisa leswaku u nyika adirese ya imeyili leyi tirhaka leyi u tshamelaka ku yi kambela.
 • Khadi ra xikweleti/debiti leri tirhaka – Sisiteme ya e-visa ya Vietnam yi amukela tindlela to hambana to hakela, ku katsa na Visa, Master, JCB, Diner Club, Amex, Union Pay, na swin’wana. Tiyisisa leswaku khadi ra wena ra tirha naswona ri na mali leyi eneleke ku hakela mali ya vhisa.
 • Adirese ya nkarhinyana endzeni ka Vietnam – U ta lava ku nyika adirese ya hodela ya wena leyi kunguhatiweke kumbe vutshamo eVietnam. Lexi i xilaveko lexi bohaka, kutani tiyisisa leswaku vutshamo bya wena byi bukuteriwile u nga si sungula endlelo ro endla xikombelo xa vhisa.
 • Xikongomelo xa ku endzela – Vapfhumba va le China va nga endzela Vietnam hi swikongomelo swo hambana ku fana na vupfhumba, ku tirha, bindzu, kumbe ku dyondza. Tiyiseka leswaku u boxa xikongomelo xa wena xo endzela eka fomo ya xikombelo.
 • Masiku yo nghena na ku huma – U ta lava ku nyika masiku ya wena yo nghena na ku huma lama kunguhatiweke eVietnam. Tiyiseka leswaku u ni nongonoko lowu nga erivaleni wa riendzo u nga si tata fomo ya xikombelo.
 • Tindhawu leti kunguhatiweke to nghena na ku huma – Vapfhumba va le China va nga nghena eVietnam hi ku tirhisa swikepe swo hambana, ku katsa na swihahampfhuka, mindzilakano ya misava, na swikepe swa le lwandle. U ta fanela ku boxa tindhawu leti u kunguhateke ku nghena na ku huma eka tona eka fomo ya xikombelo.
 • Ntirho wa sweswi – Xo hetelela, u ta lava ku nyika ntirho wa wena wa sweswi, ku katsa na vito na adirese ya khamphani ya wena na nomboro ya riqingho. Lexi i xilaveko xa xikombelo xa vhisa, kutani tiyisisa leswaku vuxokoxoko lebyi byi lunghekile.

I Yini Vaendzi va le China lava Faneleke ku Layicha eka Xikombelo xa Visa ya Vietnam eka Inthanete?

Ku endla xikombelo xa vhisa ya Vietnam eka inthanete, vaendzi va le China va boheka ku layicha matsalwa mambirhi ya nkoka – khopi leyi skeniweke ya tluka ra vona ra datha ya pasi na xifaniso xa xifaniso xa sweswinyana. Matsalwa lawa i ya nkoka swinene tanihileswi ya tirhisiwaka ku tiyisisa mahungu lama nyikiweke eka fomo ya xikombelo xa vhisa na ku tiyisisa ntiyiso wa mukomberi.

Swilaveko swa Khopi leyi Skeniweke ya Tluka ra Data ya Pasi

Khopi leyi skeniweke ya tluka ra datha ya pasi i tsalwa ra nkoka eka xikombelo xa vhisa ya Vietnam eka inthanete. Yi na vuxokoxoko hinkwabyo bya munhu hi xiyexe bya mukomberi, ku katsa na xifaniso xa yena, vito ra yena leri heleleke, siku ra ku velekiwa na nomboro ya pasi. Hi leswi swilaveko swo karhi swa khopi leyi skeniweke:

 • Ku hlayeka no va erivaleni: Khopi leyi skeniweke ya tluka ra datha ya pasi yi fanele ku hlayeka no va erivaleni. Leswi swi vula leswaku rungula hinkwaro ri fanele ri vonaka naswona ri nga ri leri nga vonakiki kahle. Loko ku ri na swiyenge swihi kumbe swihi leswi nga hlayekiki kumbe leswi nga vonakiki kahle, xikombelo xi nga ariwa.
 • Tluka leri heleleke: Khopi leyi skeniweke yi fanele ku katsa tluka hinkwaro ra datha ya pasi. Leswi swi katsa tluka ra vuxokoxoko bya munhu hi xiyexe, tluka ro sayina ni matluka man’wana wahi na wahi lama nga ni rungula ra nkoka. Tiyiseka leswaku ku hava makumu kumbe makhon’wa ya tluka lama tsemiweke.
 • Milayeni ya ICAO: Nhlangano wa Swihahampfhuka swa Vaaki wa Matiko ya Misava (ICAO) wu vekile swiletelo swo karhi eka swifaniso swa mapasi. Swiletelo leswi swi katsa vukulu, muvala wa le ndzhaku ni swivumbeko swa xikandza. Khopi leyi skeniweke ya tluka ra datha ya pasi yi fanele ku katsa milayeni ya ICAO, leyi tirhisiwaka ku tiyisisa ntiyiso wa xifaniso.
 • Fomati ya fayili: Khopi leyi skeniweke yi fanele ku va hi xivumbeko xa PDF, JPEG, kumbe JPG. Leti hi tona ntsena tifomati ta fayili leti amukeriweke ku rhumela na ku lulamisiwa ka xikombelo hi ku olova.

Swilaveko swa Swifaniso swa Xifaniso eka Vapfhumba va le China

Handle ka khopi leyi skeniweke ya tluka ra datha ya pasi, vaendzi va le Chayina va tlhela va boheka ku layicha xifaniso xa sweswinyana xa xifaniso. Xifaniso lexi xi tirha tanihi ku tiyisisiwa ka vutitivisi bya mukomberi naswona xi fanele ku fikelela swilaveko leswi landzelaka:

 • Ya xiviri na ya sweswi: Xifaniso xa xifaniso xi fanele ku va xa sweswinyana, lexi tekiweke eka tinhweti ta 6 leti hundzeke. Leswi i ku tiyisisa leswaku ku languteka ka mukomberi ku fambelana na ku languteka ka yena ka sweswi na ku sivela vuxisi byihi kumbe byihi bya vutitivisi.
 • Ku fambelana na pasi: Xikandza xa mukomberi eka xifaniso xa xifaniso xi fanele ku fambelana na lexi nga eka pasi. Leswi i ku tiyisisa leswaku munhu loyi a endlaka xikombelo xa vhisa u fana na loyi a nga eka pasi.
 • Straight na noglasses: Muendli wa xikombelo u fanele ku languta hi ku kongoma eka khamera naswona a nga ambali tinghilazi. Leswi swi endleriwa ku papalata ku vonakala kwihi na kwihi kumbe ku siveriwa ka xikandza lexi nga exifanisweni.
 • Sayizi na ndzhaku: Xifaniso xa xifaniso xi fanele ku va hi sayizi ya pasi, leyi nga 4x6cm. Yifanele kuva na xivumbeko xo basa kumbe xa muhlovo wo vonikela, laha xikandza xa mukomberi xi tekaka 70-80% wa xifaniso.

Xana u nga endla njhani xikombelo xa vhisa ya Vietnam eka inthanete eka vaendzi va le China?

Sweswi u nga na matsalwa hinkwawo lama lavekaka na vuxokoxoko, i nkarhi wo endla xikombelo xa vhisa ya wena ya Vietnam eka inthanete. Landzelela magoza lawa yo olova ku kuma e-visa ya wena ya Vietnam:

 • Goza 1: Nghena eka webusayiti ya ximfumo ya sisiteme ya e-visa ya Vietnam ivi u tikhoma eka “Apply for e-visa”.
 • Goza 2: Tata fomo ya xikombelo hi vuxokoxoko bya wena bya munhu hi xiyexe, xikongomelo xa ku endzela, masiku yo nghena na ku huma, na tindhawu leti kunguhatiweke to nghena na ku huma.
 • Goza 3: Layicha khopi leyi skeniweke ya pasi ra wena na xifaniso xa sweswinyana xa sayizi ya pasi.
 • Goza ra 4: Hakela mali ya vhisa hi ku tirhisa khadi ra wena ra xikweleti/debiti.
 • Goza ra 5: Yimela imeyili yo tiyisisa na papila ra wena ra mpfumelelo wa e-visa. Leswi switala ku teka masiku ya 2-3 ya ntirho, kambe eka swiyimo swin’wana, swinga teka masiku ya 5 ya ntirho.
 • Goza ra 6: Phrinta papila ra wena ra mpfumelelo wa e-visa u ta na rona loko u ya eVietnam.
 • Goza ra 7: Loko u fika eribuweni leri vekiweke ro nghena, nyikela papila ra wena ra mpfumelelo wa e-visa, pasi, na matsalwa man’wana lama lavekaka eka muofisiri wa vuhlapfa. Loko hinkwaswo swi tiyisisiwile, u ta kuma xitempe xa wena xa e-visa xa Vietnam naswona u nga nghena etikweni.

Maphepha yo engetela ya nga ha laveka eka swikongomelo leswi nga riki swa vupfhumba

Loko vaendzi va le Chayina lava endzelaka eVietnam hi xikongomelo xa vupfhumba va lava ntsena ku endla xikombelo xa e-visa ya le Vietnam, lava va fambaka hi swikongomelo swin’wana, swo tanihi bindzu, ku tirha kumbe ku dyondza, va nga ha lava matsalwa lama engetelekeke ku kombisa xikongomelo xa vona xa ku endzela. I swa nkoka ku kambela na valawuri lava faneleke kumbe muthori/xikolo xa wena ku tiyisisa leswaku u na matsalwa hinkwawo lama lavekaka u nga si endla xikombelo xa vhisa ya Vietnam eka inthanete.

Nghena eVietnam hi ku tirhisa ribuwa leri vekiweke ro nghena

Xo hetelela, i swa nkoka ku xiya leswaku vaendzi va le China va fanele ku nghena eVietnam hi ku tirhisa ribuwa leri vekiweke ro nghena leri boxiweke eka papila ra vona ra mpfumelelo wa e-visa. Leswi swi vula leswaku loko u endle xikombelo xa e-visa yo nghena eVietnam hi ndzilakano wa misava, a wu nge ngheni hi rivala ra swihahampfhuka kumbe ribuwa ra lwandle. Ku tsandzeka ku landzelela nawu lowu swi nga endla leswaku ku ariwa ku nghena eVietnam.

Xana U Nga Kambela Njhani Xiyimo xa Vietnam E-Visa eka Vapfhumba va le China?

Endzhaku ko rhumela xikombelo xa vhisa ya le ka inthanete ni ku layicha matsalwa hinkwawo lama lavekaka, vaendzi va le Chayina va nga landzelela xiyimo xa vhisa ya vona ya e-Vietnam. Hi leyi ndlela yo swi endla:

 • Endzela webusayiti ya ximfumo ya Ndzawulo ya Vuhlapfa ya le Vietnam.
 • Click eka “Check Status” tab eka homepage.
 • Nghenisa khodi ya xikombelo na adirese ya imeyili leyi tirhisiweke hi nkarhi wa phurosese ya xikombelo.
 • Click eka “Search” ku vona xiyimo xa e-visa ya wena.

Loko ku ri na ku hlwela kumbe timhaka eka xikombelo, xiyimo xi ta pfuxetiwa hi ku landza sweswo. Swikahle ku kambela xiyimo nkarhi na nkarhi ku tiyisisa leswaku endlelo ra xikombelo ri famba kahle.

Xana vaendzi va le China va fanele va endla yini ku engetela ku humelela ka swikombelo swa tivhisa?

Xana a wu swi tiva leswaku a hi swikombelo hinkwaswo swa vhisa leswi pfumeleriwaka hi hulumendhe ya le Vietnam? Vaofisiri va na sete ya vona ya milawu na swipimelo swo kambela na ku teka xiboho xa loko va ta pfumelela kumbe ku ala xikombelo xa vhisa. Leswi swi nga va endlelo leri hetaka matimba ni leri nga tiyisekiki, ngopfu-ngopfu eka lava va tsutsumeleke kumbe lava nga tolovelangiki endlelo leri.

Kambe u nga vileli, ku na ntlhantlho lowu nga tiyisisaka mpfumelelo lowu nga riki na swiphiqo na lowu tiyisisiweke wa vhisa ya wena ya Vietnam. Ku engetela minkarhi ya leswaku xikombelo xa wena xa vhisa xi amukeriwa, hi leswi switsundzuxo leswi vaendzi va le Chayina va nga swi landzelaka:

Nyika vuxokoxoko lebyi kongomeke na lebyi heleleke:

Xin’wana xa swivangelo leswi tolovelekeke swa ku ala vhisa i rungula leri nga helelangiki kumbe leri hoxeke eka fomo ya xikombelo. Vapfhumba va le China va fanele ku tiyisisa leswaku rungula hinkwaro leri nyikeriweke ri lulamile naswona ri fambisana ni matsalwa lama rhumeriweke. Ku hambana kwihi na kwihi ku nga endla leswaku xikombelo xi ariwa. Hi ku tirhisa ejensi, u nga tiyiseka leswaku vuxokoxoko bya wena hinkwabyo byi ta kamberiwa hi vukheta no tiyisisiwa u nga si rhumela xikombelo.

Rhumela matsalwa hinkwawo lama lavekaka:

Mhaka yin’wana ya nkoka leyi nga khumbaka mpimo wa ku humelela ka xikombelo xa wena xa vhisa i ku rhumeriwa ka matsalwa hinkwawo lama lavekaka. Vapfhumba va le China va fanele ku twisisa swilaveko swo karhi swa matsalwa ya xiyenge xa ​​vona xa tivhisa na ku tiyisisa leswaku va swi rhumela hi xivumbeko lexi faneleke. Ejensi yi nga ku pfuna eka leswi hi ku nyika nxaxamelo wa matsalwa lama lavekaka na ku tiyisisa leswaku ma fomatiwile kahle u nga si ma rhumela.

Endla xikombelo kahle ka ha ri emahlweni:

I swa nkoka ku endla xikombelo xa vhisa ya wena ya le Vietnam ka ha ri emahlweni swinene leswaku u papalata ku tsutsuma kwihi na kwihi ka minete yo hetelela kumbe ku hlwela. Leswi swi ta ku nyika nkarhi lowu eneleke wo hetisa swivumbeko leswi lavekaka na ku nyika matsalwa wahi na wahi yo engetela loko swi laveka. Ku endla xikombelo ka ha ri na nkarhi swi tlhela swi engetela minkarhi yo kuma nkarhi wo thoriwa eka mbulavurisano (loko swi laveka) eka vuyimeri.

Tirhisa ejensi ya vhisa ya Vietnam eka inthanete:

Ndlela leyinene yo engetela mpimo wa ku humelela ka xikombelo xa wena xa vhisa i ku tirhisa ejensi ya vhisa ya Vietnam eka inthanete. Tiajendhe leti ti na ntokoto wa malembe yo tala eku khomeni ka swikombelo swa vhisa naswona ti tiva milawu na swiletelo swa ndhawu. Va ta ku kongomisa eka endlelo hinkwaro, ku suka eka ku tata fomo ya xikombelo ku ya eka ku rhumela matsalwa lama lavekaka, ku tiyisisa leswaku hinkwaswo swi le ku endleni ka xikombelo lexi humelelaka.

Xana yi kona ndlela leyi vaendzi va le China va nga kumaka vhisa yo ya eVietnam handle ko karhateka, hi nkarhi, naswona hi mpfumelelo lowu tiyisisiweke?

Sweswi, u fanele u tivutisa – xana yi kona ndlela ya leswaku vaendzi va le China va kuma vhisa yo ya eVietnam handle ko karhateka, hi nkarhi, naswona hi mpfumelelo lowu tiyisisiweke? Nhlamulo ya kona i ina! Hi ku tirhisa ejensi ya vhisa ya wena ya Vietnam eka inthanete, u nga kuma mimbuyelo leyi hinkwayo na swin’wana.

Fomo yo olova: Goza ro sungula ro endla xikombelo xa vhisa i ku tata fomo ya xikombelo. Leswi swi nga ha va endlelo leri pfilunganyaka ni leri dyaka nkarhi, ngopfu-ngopfu loko u nga ri tolovelanga ririmi ra Xivietnam. Hambiswiritano, loko u thola ejensi, yi ta ku nyika fomo yo olova leyi olovaka ku yi twisisa ni ku yi tata. Leswi swi tiyisisa leswaku xikombelo xa wena a xi na swihoxo naswona xi na nkarhi wa le henhla wo amukeriwa.

Maphepha yo olova ku ma layicha: Ku fambisana na fomo ya xikombelo, u fanele ku tlhela u rhumela matsalwa yo karhi yo fana na pasi ra wena, riendzo ra riendzo, na vumbhoni bya vutshamo. Ku hlengeleta ni ku hlela matsalwa lawa ku nga va ntirho wo tika. Kambe hi ku pfuniwa hi ejensi, u nga ha layicha matsalwa lawa hi ku olova eka webusayiti ya vona, leswi endlaka leswaku endlelo hinkwaro ri hatlisa naswona ri olova.

Nseketelo wa xinghana: Ku endla xikombelo xa vhisa swi nga va ntokoto lowu tshikilelaka, ngopfungopfu loko u swi endla ro sungula. Eka swiyimo swo tano, ku va ni munhu loyi a nga ta ku kongomisa ni ku ku pfuna swi nga endla ku hambana lokukulu. Ku thola ejensi ya vhisa ya wena ya Vietnam eka inthanete swi tiyisisa leswaku u na mfikelelo eka vatirhi va nseketelo lava nga na xinghana na ku pfuna lava nga hlamulaka swivutiso swa wena hinkwaswo na ku ku nyika nkongomiso lowu lavekaka.

Ntokoto lowu nga riki na swiphiqo: Hi ku thola ejensi, kahlekahle u le ku tirhiseni ka phurosese hinkwayo ya xikombelo xa vhisa. Leswi swi vula leswaku a wu fanelanga u vilela hi ku twisisa milawu ni swipimelo leswi vekiweke hi mfumo wa Vietnam. Ejensi yi ku khathalela hinkwaswo, yi endla leswaku ntokoto hinkwawo wu nga vi na swiphiqo naswona wu nga vi na ntshikilelo.

99.9% wa mpimo lowu humelelaka: Xin’wana xa swipfuno leswikulu swa ku tirhisa ejensi eka xikombelo xa wena xa vhisa ya Vietnam i mpimo wa vona wa le henhla wa ku humelela. Tanihi leswi va tivaka kahle milawu na swiletelo swa ndhawu, va swi tiva kahle leswi faneleke ku endliwa ku tiyisisa ku amukeriwa ka xikombelo xa wena xa vhisa. Leswi swi ku nyika ku rhula ka miehleketo naswona swi ku ponisa eka ku nga tiyiseki ka loko xikombelo xa wena xi ta amukeriwa kumbe xi ariwa.

Xana Vaendzi Va Machayina Va Nga Endla Yini Endzhaku Ko Kuma Mpfumelelo Wa Visa?

Endzhaku ko kuma vhisa ya wena hi laha ku humelelaka, ku ni swilo swi nga ri swingani swa nkoka leswi vaendzi va le Chayina va faneleke va swi endla leswaku va tiyiseka leswaku va fika kahle eVietnam. Hi lowu nxaxamelo wo kambela lowu nga ta ku kongomisa:

 • Kambela vhisa ya wena kambirhi: Xo sungula na xo hetelela, i swa nkoka ku kambela vhisa ya wena kambirhi ku tiyisisa leswaku a ku na swihoxo kumbe swihoxo. Rungula rihi na rihi leri hoxeke eka vhisa ya wena ri nga vanga xiphiqo loko u fika, hikwalaho i swa nkoka ku khoma no lulamisa swihoxo swihi na swihi loko u nga si teka riendzo ra wena.
 • Phrinta khopi ya vhisa ya wena: I swa nkoka ku kandziyisa khopi ya vhisa ya wena naswona u yi hlayisa na wena nkarhi hinkwawo hi nkarhi wa riendzo ra wena. U ta boheka ku yi kombisa loko u fika eVietnam, hikwalaho tiyiseka leswaku u ni kopi ya xiviri evokweni.
 • Titolovete swilaveko swo nghena: Loko va nga si ya eVietnam, vaendzi va le China va fanele ku tlhela va tolovelana na swilaveko swo nghena leswi vekiweke hi mfumo wa Vietnam. Leswi swi katsa ku va na pasi leri tirhaka leri saleke tin’hweti ta 6 ta ntirho, thikithi ro tlhelela kumbe ro ya emahlweni, na mali leyi eneleke ku hakela ku tshama ka wena eVietnam.
 • Lunghiselela matsalwa ya wena: Ehandle ka vhisa ya wena, i swa nkoka ku va na matsalwa hinkwawo lama lavekaka lama lunghekeleke riendzo ra wena ro ya eVietnam. Leswi swi nga ha katsa ku bukuta ka wena ehotela, nongonoko wa riendzo ni ndzindza-khombo wa maendzo, ni swin’wana. Swi tlhela swi va swinene ku va na fotokhopi ya pasi na vhisa ya wena loko ku ri na swiyimo swa xihatla.
 • Hlela swo famba swa wena ku suka erivaleni ra swihahampfhuka: Xo hetelela, tiyisisa leswaku u pulana swo famba swa wena ku suka erivaleni ra swihahampfhuka ku ya laha u tshamaka kona eVietnam. U nga hlela vukorhokeri byo teka vanhu erivaleni ra swihaha-mpfhuka kumbe u bukuta thekisi ka ha ri emahlweni leswaku u papalata vukanganyisi byihi na byihi kumbe ku hakela mali yo tlula mpimo.

Swivutiso Leswi Vutisiwaka Ehenhla Eka Vapfhumba Va Machayina Lava Endleke Xikombelo Xa Vietnam E-Visa Hi Ku Tirhisa Website Ya Mfumo

1. Xana ndzi fanele ndzi endla yini loko xiyimo xa mina xa e-visa xa vietnam xi ri karhi xi endliwa ekusuhi na siku ra mina ro suka?

Khombo ra kona, ku vile na swiyimo laha vaendzi va le China va endleke swikombelo swa e-visa ya vona naswona va sala va rindzele leswaku xiyimo xa vona xi phurosesiwa ekusuhi na siku ra vona ro suka. Lexi xi nga va xiyimo lexi tshikilelaka, ngopfu-ngopfu loko siku ro suka ri tshinela hi ku hatlisa.

Eka xiyimo lexi, hi ringanyeta leswaku vaendzi va le China va tihlanganisa na ejensi leyi tivekaka kumbe va rhumela imeyili eka info@vietnamimmigration.org ku kuma nseketelo. Tiajendhe leti ti na layini yo kongoma ya vuhlanganisi na Ndzawulo ya Vuhlapfa ya Vietnam naswona ti nga pfuneta ku hatlisisa ku lulamisiwa ka e-visa ya wena. Hambiswiritano, tsundzuka leswaku ku nga ha va ni mali leyi engetelekeke ya vukorhokeri lebyi.

2. Xana ndzi nga lulamisa njhani mahungu lama nga tirhiki eka xikombelo xa mina xa e-visa?

Swihoxo swi nga humelela, naswona loko hi xihoxo u nyikele rungula leri hoxeke eka xikombelo xa wena xa e-visa, u nga chavi. Nchumu wo sungula ku wu endla i ku tihlanganisa na ejensi kumbe ku rhumela imeyili eka info@vietnamimmigration.org ku kuma mpfuneto.

Va ta kota ku ku kongomisa eka magoza lawa u faneleke u ma teka leswaku u lulamisa rungula leri. Hambiswiritano, tsundzuka leswaku ku nga ha va ni hakelo ya vukorhokeri lebyi, naswona swi nga ha teka nkarhi wo karhi ku lulamisa ku cinca.

3. Xana yi kona ndlela yo hlela xikombelo xa mina xa e-visa?

Ku fana na ku lulamisa mahungu lama nga tirhiki, loko u lava ku endla ku cinca eka xikombelo xa wena xa e-visa, u ta boheka ku tihlanganisa na ejensi leyi tivekaka kumbe ku rhumela imeyili eka info@vietnamimmigration.org ku kuma nseketelo.

Va ta kota ku ku kongomisa eka ndlela yo hlela xitirhisiwa xa wena na ku ku nyika magoza lama lavekaka yo endla tano. Hambiswiritano, tsundzuka leswaku ku nga ha va ni hakelo ya vukorhokeri lebyi, naswona swi nga ha teka nkarhi wo karhi ku lulamisa ku cinca.

4. Ku vuriwa yini loko ndzi fika ka ha ri na nkarhi ku tlula siku ro fika leri boxiweke eka xikombelo xa mina xa e-visa?

I swa nkoka ku nyikela nyingiso eka siku ro fika leri boxiweke eka xikombelo xa wena xa e-visa. Loko swi humelela leswaku u fika eVietnam ku nga si fika siku leri boxiweke, u nga ha langutana ni timhaka endhawini yo kambela vuhlapfa.

Eka xiyimo lexi, hi ringanyeta leswaku vaendzi va le China va tihlanganisa na ejensi leyi tivekaka kumbe va rhumela imeyili eka info@vietnamimmigration.org ku kuma mpfuneto. Va ta kota ku ku kongomisa eka ndlela yo cinca siku ro fika eka e-visa ya wena, naswona ku nga ha va na hakelo ya vukorhokeri lebyi.

5. Xana ndzi nga cinca njhani entry port eka xikombelo xa mina xa e-visa?

Minkarhi yin’wana, tipulani ta cinca, naswona swi nga ha lava leswaku u nghena eVietnam hi ribuwa leri hambaneke ni leri boxiweke eka xikombelo xa wena xa e-visa. Eka xiyimo lexi, u ta boheka ku tihlanganisa na ejensi leyi tivekaka kumbe ku rhumela imeyili eka info@vietnamimmigration.org ku kuma mpfuneto.

Va ta kota ku ku kongomisa eka magoza lawa u faneleke ku ma teka ku cinca ribuwa ro nghena eka e-visa ya wena. Hambiswiritano, tsundzuka leswaku ku nga ha va ni hakelo ya vukorhokeri lebyi, naswona swi nga ha teka nkarhi wo karhi ku lulamisa ku cinca.

6. Xana vaendzi va le China va fanele ku endla yini loko va lava ku cinca mahungu endzhaku ko yisa xikombelo xa vona xa e-visa?

Loko u swi vona leswaku u fanele ku cinca mahungu eka xikombelo xa wena xa e-visa endzhaku ko ma rhumela hi ku tirhisa webusayiti ya mfumo, nchumu wo sungula ku wu endla i ku tihlanganisa na ejensi leyi tivekaka kumbe ku rhumela imeyili eka info@vietnamimmigration.org ku kuma nseketelo.

Va ta kota ku ku kongomisa eka magoza lawa u faneleke ku ma teka na ku ku nyika matsalwa lama lavekaka ku cinca mahungu. Hambiswiritano, tsundzuka leswaku ku nga ha va ni hakelo ya vukorhokeri lebyi, naswona swi nga ha teka nkarhi wo karhi ku lulamisa ku cinca.

Mahetelelo

Vapfhumba va le China va nga engetela mpimo wa ku humelela ka swikombelo swa vona swa vhisa ya Vietnam hi ku tirhisa ejensi ya vhisa ya Vietnam eka inthanete. Leswi a swi nge tiyisisi ntsena mpfumelelo lowu nga riki na swiphiqo na lowu tiyisisiweke kambe swi ta tlhela swi hlayisa nkarhi na matshalatshala. Loko ku ri ni tipulani ta xihatla ta maendzo, tiejensi leti ti tlhela ti va ni tindlela to kuma tivhisa ta xihatla, leswi endlaka leswaku swi olovela vaendzi va le Chayina ku kuma vhisa yo ya eVietnam. Kutani, u nga pfumeleli ku nga tiyiseki ni ku vilela ka endlelo ra vhisa swi ku sivela ku kambisisa tiko ro saseka ra Vietnam. Hirha ejensi ivi u tiphina hi ntokoto wa maendzo lowu nga riki na ntshikilelo ni lowu rhetaka.

Lemuka:

Ku endla xikombelo xa e-visa ya Vietnam hi ku tirhisa webusayiti ya mfumo swi nga va endlelo ro olova no pfumala swiphiqo. Hambiswiritano, loko u hlangana na timhaka tihi na tihi kumbe u lava ku cinca eka xikombelo xa wena, swa antswa ku lava mpfuneto eka ejensi leyi tivekaka kumbe u rhumela imeyili eka info@vietnamimmigration.org ku kuma nseketelo. Hambi leswi ku nga ha vaka na swibalo leswi katsekaka, swi ta tiyisisa ntokoto wa maendzo yo olova no pfumala ntshikilelo eka vaendzi va le China. Kutani, u nga pfumeleli swiphiqo swihi na swihi leswitsongo swi ku heta matimba ku kambisisa ku saseka ka Vietnam. Maendzo lama tsakisaka!

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Nea enti a Vietnam yɛ Beae a Ɛsɛ sɛ Chinafo Nsrahwɛfo Kɔ Vietnam wɔ nneɛma pii a ɛbɛtumi ama n’ahɔhoɔ. Ɛyɛ ɔman a ahobammɔ ne adamfofa wom, na nsɛmmɔnedi sua, na ɛma ɛyɛ beae a eye ma wɔn a wɔn nkutoo tu kwan, mmusua, ne akuw kɔ.

Näme üçin Wýetnam hytaýly syýahatçylar üçin hökman baryp görmeli ýer? Wýetnamyň bu ýere gelýänlere hödürleýän köp zady bar. Jenaýatçylygyň derejesi pes bolan ýeke-täk syýahatçylar, maşgalalar we toparlar üçin amatly ýere öwrülýän howpsuz we dostlukly ýurt.

Vietnam Neden Çinli Turistler İçin Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Bir Destinasyondur Vietnam’ın ziyaretçilerine sunabileceği çok şey var. Güvenli ve dost canlısı bir ülke olması, suç oranının düşük olması, burayı yalnız seyahat edenler, aileler ve gruplar için ideal bir destinasyon haline getiriyor.

వియత్నాం ఎందుకు చైనీస్ టూరిస్ట్‌లు తప్పక సందర్శించవలసిన ప్రదేశం వియత్నాం తన సందర్శకులకు చాలా ఆఫర్లను అందిస్తుంది. ఇది తక్కువ నేరాల రేటుతో సురక్షితమైన మరియు స్నేహపూర్వక దేశం, ఇది ఒంటరి ప్రయాణికులు, కుటుంబాలు మరియు సమూహాలకు అనువైన గమ్యస్థానంగా మారింది.

Ни өчен Вьетнам Кытай туристлары өчен барырга тиеш Вьетнамга килүчеләргә тәкъдим итәрлек әйберләр күп. Бу куркынычсыз һәм дус ил, җинаятьчелек дәрәҗәсе түбән, аны ялгыз сәяхәтчеләр, гаиләләр һәм төркемнәр өчен идеаль юнәлеш итә.

ஏன் வியட்நாம் சீன சுற்றுலாப் பயணிகள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய இடமாக உள்ளது வியட்நாம் அதன் பார்வையாளர்களுக்கு வழங்க நிறைய உள்ளது. இது ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நட்பு நாடு, குறைந்த குற்ற விகிதத்துடன், இது தனி பயணிகள், குடும்பங்கள் மற்றும் குழுக்களுக்கு சிறந்த இடமாக அமைகிறது.

Чаро Ветнам як макони ҳатмӣ барои сайёҳони Чин аст Ветнам ба меҳмонони худ чизҳои зиёде пешкаш мекунад. Ин як кишвари бехатар ва дӯстона бо сатҳи пасти ҷинояткорӣ мебошад, ки онро як макони беҳтарин барои сайёҳон, оилаҳо ва гурӯҳҳо месозад.