April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Eswatini (Swaziland) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Eswatini (Swaziland) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Eswatini (Swaziland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Eswatini (Swaziland) hoặc Đại Sứ Quán Eswatini (Swaziland) tại TP Hà Nội, Việt Nam

TAGS Eswatini