April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Kyrgyzstan tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Kyrgyzstan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kyrgyzstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kyrgyzstan hoặc Đại Sứ Quán Kyrgyzstan tại TP Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Kyrgyzstan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Kyrgyzstan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Kyrgyzstan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Kyrgyzstan won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, citizens of Kyrgyzstan should apply for a visa.