April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Macedonia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Macedonia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Macedonia hoặc Đại Sứ Quán Macedonia tại TP Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Macedonia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Macedonia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Macedonia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Before you go online and process your application of the Vietnam e-visa, you must first prepare the requirements needed. Here are the requirements that citizens of Macedonia must-have when applying for the e-visa: A scanned copy of your passport’s bio page (Sample for passport’s bio page).