April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nam Phi (South Africa) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Nam Phi tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).