April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Nauru tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nauru tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nauru hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nauru hoặc Đại Sứ Quán Nauru tại TP Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Nauru
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nauru Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nauru vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Applying for the Vietnam e-visa is pretty easy, which is why it’s the preferred method for Nauruan Passport Holders. The entire process will only take a few minutes of your time.