May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán San Marino tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán San Marino tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán San Marino tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán San Marino tại thủ đô Hà Nội.