Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán San Marino tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán San Marino tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Lãnh Sự Quán San Marino tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán San Marino tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán San Marino tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán San Marino tại

Lãnh Sự Quán San Marino tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán San Marino tại

Hiện tại, Chính  phủ nước San Marino vẫn chưa mở Đại Sứ Quán tại  Hà Nội, chỉ có Tổng Lãnh Sự Quán theo thông tin bên dưới : Tổng Lãnh Sự Quán San Marino Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

1