May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Senegal tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Senegal tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Senegal hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Senegal tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Senegal tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Senegal
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Senegal in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Senegal in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Senegal in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Senegal Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Senegal vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.