May 2, 2021
Blog

Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam – Lithuania

Ngày 23/01/2019, tại Hà Nội, chính phủ Việt Nam – Lithuania đã ký hiệp định miễn thị thực (visa) cho người mang hộ chiếu ngoại giao. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 17/11/2019.

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

1. Công dân của mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được miễn thị thực nhập cảnh, cư trú, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia với thời hạn không quá chín mươi (90) ngày, trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày.

2. Việc miễn thị thực nêu trên áp dụng cho công dân của các Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị với điều kiện những người này không thực hiện bất kỳ hoạt động có thu nhập nào ở lãnh thổ Bên ký kết kia.

Điều 2

Công dân của các Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị, được bổ nhiệm là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc đại diện các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên ký kết kia, bao gồm thành viên gia đình họ, phải xin thị thực phù hợp trước khi nhập cảnh.

Điều 3

1. Công dân của các Bên ký kết, nêu tại Điều 1 của Hiệp định này, có thể nhập cảnh, xuất cảnh lãnh thổ Bên ký kết còn lại qua các cửa khẩu dành cho giao lưu quốc tế.

2. Các Bên ký kết phải thông báo ngay cho nhau qua đường ngoại giao về bất kì thay đổi nào của pháp luật, quy định của nước mình liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với người nước ngoài.

Điều 4

Công dân một Bên ký kết phải mang hộ chiếu ngoại giao còn hạn ít nhất ba (3) tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh khỏi lãnh thổ Bên ký kết kia.

Điều 5

1. Hiệp định này không loại bỏ nghĩa vụ của công dân một Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị phải tuân thủ pháp luật và quy định có hiệu lực trên lãnh thổ Bên kia.

2. Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền của các cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên ký kết về việc từ chối nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn cư trú trên lãnh thổ của mình với công dân Bên ký kết kia được nêu tại Điều 1 của Hiệp định này khi những người này bị coi là không được hoan nghênh hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến hòa bình, trật tự công, sức khỏe cộng đồng hoặc an ninh quốc gia.

Điều 6

1. Mỗi Bên ký kết có thể tạm thời đình chỉ thực hiện một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này vì lý do an ninh quốc gia, trật tự công hoặc sức khỏe cộng đồng. Việc bắt đầu và chấm dứt đình chỉ phải được thông báo cho Bên ký kết kia kịp thời qua đường ngoại giao. Việc đình chỉ và chấm dứt đình sẽ có hiệu lực sau bốn mươi tám (48) giờ kể từ ngày một Bên nhận được thông báo đó bằng văn bản.

2. Việc đình chỉ thực hiện Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền của những công dân nêu tại Điều 1 của Hiệp định này vốn đang ở trên lãnh thổ Nước tiếp nhận.

Điều 7

1. Các Bên ký kết phải giới thiệu cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao hiện hành trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.

2. Trong trường hợp đưa vào sử dụng mẫu hộ chiếu ngoại giao mới hay sửa đổi mẫu hiện hành, các Bên ký kết cần chuyển mẫu hộ chiếu này kèm theo thông tin về sự thay đổi thông qua đường ngoại giao không chậm hơn ba mươi (30) ngày trước khi mẫu hộ chiếu này chính thức được đưa vào sử dụng.

3. Trường hợp công dân của một Bên ký kết làm mất hay làm hỏng hộ chiếu ngoại giao còn giá trị trên lãnh thổ Nước còn tại thì cần thông báo ngay lập tức với cơ quan có thẩm quyền của Nước tiếp nhận thông qua cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước mà họ mang quốc tịch. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự liên quan sẽ cấp hộ chiếu mới hoặc giấy tờ đi lại cho người nói trên để trở về nước mà người này mang quốc tịch, phù hợp với pháp luật của nước mình.

Điều 8

Mọi bất đồng liên quan đến việc thực hiện và giải thích Hiệp định này sẽ được giải quyết một cách hữu nghị thông qua tham vấn, đàm phán giữa các Bên ký kết thông qua kênh ngoại giao.

Điều 9

1. Hiệp định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày một Bên nhận được thông báo bằng văn bản cuối cùng qua đường ngoại giao trong đó các Bên thông báo việc đã hoàn thành các thủ tục nội bộ để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn, ngoại trừ trường hợp một Bên ký kết quyết định chấm dứt Hiệp định này bằng thông báo cho Bên ký kết kia bằng văn bản qua đường ngoại giao. Việc chấm dứt hiệu lực sẽ có hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày một Bên ký kết nhận được thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hiệp định từ Bên ký kết kia.

3. Hiệp định này chỉ có thể được sửa đổi bằng thỏa thuận bằng văn bản của các Bên ký kết. Những sửa đổi đó có hiệu lực theo quy định tại khoản 1 của Điều này và tạo thành một phần không thể tách rời của Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội ngày 23 tháng 01 năm 2019 thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Lithuania và tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng để đối chiếu.

Bản gốc nội dung Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam – Lithuania

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.