HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA HY LẠP VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp, sau đây gọi

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Nigeria về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, ký tại Abuja, Nigeria, ngày 30 tháng 10 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 11

Ngày 23/01/2019, tại Hà Nội, chính phủ Việt Nam – Lithuania đã ký hiệp định miễn thị thực (visa) cho người mang hộ chiếu ngoại giao. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 17/11/2019.

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.

1