May 3, 2021
Blog

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Nigeria

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Nigeria về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, ký tại Abuja, Nigeria, ngày 30 tháng 10 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 11 năm 2019.

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG NI-GIÊ-RI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

LỜI NÓI ĐU

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a (sau đây gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”);

MONG MUỐN tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác sẵn có giữa hai nước; và

MỤC ĐÍCH nhằm đơn giản hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa hai nước.

ĐÃ THỎA THUẬN NHƯ SAU:

ĐIỀU 1

MIỄN THỊ THỰC

Công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị của một Bên được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và được phép tạm trú trên lãnh thổ Bên kia tối đa chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh mà không cần có thị thực.

ĐIỀU 2

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm thi hành Hiệp định này là:

1. Về phía Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Bộ Ngoại giao và Bộ Công an;

2. Về phía Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a là Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ.

ĐIỀU 3

THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO VÀ CƠ QUAN LÃNH SỰ

1. Công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị của một Bên, và được bổ nhiệm làm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự đóng trên lãnh thổ tại Bên kia, được tự do nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh trong suốt thời gian nhiệm kỳ công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự.

2. Vợ/chồng và con dưới 18 tuổi của những người nêu tại khoản 1 Điều này cũng được miễn thị thực nếu họ mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị.

ĐIỀU 4

NHẬP CẢNH VÀ XUẤT CẢNH

Công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ của một Bên sẽ nhập cảnh và xuất cảnh vào lãnh thổ Bên kia qua các cửa khẩu dành cho đi lại quốc tế.

ĐIỀU 5

TÔN TRỌNG PHÁP LUẬT

Những điều khoản của Hiệp định này không miễn cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị của một Bên nghĩa vụ tuân thủ pháp luật hiện hành về nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh từ lãnh thổ của Bên kia.

ĐIỀU 6

THÔNG BÁO CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

1. Các Bên thông qua đường ngoại giao trao đổi mẫu hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ cũng như thông tin về quy định sử dụng các loại hộ chiếu đó, trong vòng ba mươi (30) ngày trước khi Hiệp định này có hiệu lực.

2. Mỗi Bên sẽ chuyển cho Bên kia, thông qua đường ngoại giao, mẫu của loại hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ mới hoặc mẫu được sửa đổi ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi áp dụng loại hộ chiếu mới hoặc được sửa đổi.

3. Các Bên sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản, thông qua đường ngoại giao bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quy định về sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi áp dụng các thay đổi đó.

ĐIỀU 7

TỪ CHỐI CHO NHẬP CẢNH VÀ CẤP HỘ CHIẾU MỚI

1. Mỗi Bên, nếu thấy cần thiết, được bảo lưu quyển tự ý từ chối cho nhập cảnh vào lãnh thổ của nước mình đối với bất kỳ công dân nào mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ của Bên kia.

2. Nếu công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ còn giá trị của một Bên mất hộ chiếu trên lãnh thổ của Bên kia thì người đó phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Nước sở tại để có biện pháp thích hợp. Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự có liên quan sẽ cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc giấy tờ đi lại mới cho người này và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Bên kia về việc cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại mới.

Điều 8

ĐÌNH CHỈ THI HÀNH HIỆP ĐỊNH

1. Mỗi Bên có quyền đình chỉ thi hành toàn bộ hoặc một phần Hiệp định này vì lý do trật tự công cộng, an ninh quốc gia hoặc sức khỏe cộng đồng.

2. Việc đình chỉ cũng như lý do đình chỉ phải được Bên đình chỉ thông báo bằng văn bản qua đường ngoại giao cho Bên kia và sẽ có hiệu lực ngay sau khi Bên nhận nhận được văn bản thông này.

3. Bên đình chỉ sẽ bãi bỏ việc đình chỉ này sớm nhất có thể bằng cách thông báo bằng văn bản qua đường ngoại giao cho Bên kia.

ĐIỀU 9

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp nảy sinh giữa hai Bên liên quan đến việc giải thích, thi hành và áp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyết một cách hữu nghị thông qua thương lượng qua kênh ngoại giao.

Điều 10

SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH

Bất kỳ sửa đổi nào về Hiệp định này được thực hiện thông qua trao đổi công hàm giữa các Bên và sẽ có hiệu lực kể từ ngày nhận được công hàm chấp thuận của Bên kia.

Điều 11

HIỆU LỰC, THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC

1. Hiệp định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký.

2. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn. Mỗi Bên có thể chấm dứt Hiệp định này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản qua đường ngoại giao cho Bên kia về ý định chấm dứt Hiệp định.

ĐỂ LÀM BẰNG, những người ký tên dưới đây, được Chính phủ nước mình ủy quyền ký Hiệp định này, thành hai bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị như nhau.

Làm tại Abuja, Nigeria, ngày 30 tháng 10 năm 2019.

👉 Bản gốc Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Nigeria

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Ngày 23/01/2019, tại Hà Nội, chính phủ Việt Nam – Lithuania đã ký hiệp định miễn thị thực (visa) cho người mang hộ chiếu ngoại giao. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 17/11/2019.

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.