June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Dien Bien

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Dien Bien, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2701S – Nguyen Huu Tho – Dien Bien Phu – Dien Bien

  • Location : 10 Nguyen Huu Tho street, Thanh Truong ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province
  • Phone : (0215) 3824 436
  • Fax : (0215) 3735 662
  • Email : ttdangkiem2701s@gmail.com
  • Website : http://dangkiemdienbien.com
  • Google map : https://goo.gl/maps/HPwmyp9fnPtQgExP8
TAGS Dien Bien
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Dien Bien Province Address : 867 Vo Nguyen Giap Street, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province Phone : (0215) 3824 980 | 3831 439 Fax : (0215) 3828 896 Email : vanphong.sodienbien@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 867 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Điện thoại : (0215) 3824 980 | 3831 439 Fax : (0215) 3828 896 Email : vanphong.sodienbien@moet.

Construction Department of Dien Bien Province Address : Group 9, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province Phone : (0215) 3825 805 Fax : (0215) 3825 995 Email : sxddienbien@gmail.com Website : http://www.

Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên Địa chỉ : tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên Điện thoại : (0215) 3825 805 Fax : (0215) 3825 995 Email : sxddienbien@gmail.com Website : http://www.

Health Department Of Dien Bien Province Address : No. 48, group 14, Muong Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien Province.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 48 tổ 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3825 276 Fax : (0215) 3832 121 Email : syt@dienbien.

Transportation Department of Dien Bien Province Address : Tran Dang Ninh Street, group 4, Thanh Binh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province. Phone : (0215) 3824 708 Fax : (0215) 3826 623 Email : sgtvt@dienbien.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : đường Trần Đăng Ninh, khu phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3824 708 Fax : (0215) 3826 623 Email : sgtvt@dienbien.