Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Haiti hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Haiti tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Haiti tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Haiti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Haiti tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Haiti tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Haiti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Haiti tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Haiti tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Haiti hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Haiti tại thủ đô Hà

Lãnh Sự Quán Haiti tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Haiti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Haiti tại thủ đô Hà

Đại Sứ Quán Haiti Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

1