Chính phủ Malawi hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malawi tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Malawi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Malawi tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Malawi tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Malawi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malawi tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Malawi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Malawi tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malawi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malawi hoặc Đại Sứ Quán Malawi tại TP Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Malawi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malawi hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malawi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Malawi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Malawi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malawi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Ghi chú : Chính phủ Malawi cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Malawi tại thủ

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Malawi Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Malawi vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1