The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Tra Vinh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8401V – Nguyen Dang – Tra Vinh Location : 151 Nguyen Dang street, ward 7, Tra Vinh city,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Trà Vinh, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8401V – Nguyễn Đáng – Trà Vinh Địa chỉ : số 151 đường Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà

Education and Training Department of Tra Vinh Province Address : 14 Muoi Chin Thang Nam Street, Group 2, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province Phone : (0294) 3862 330 | 3867 538 Fax : N/A Email : vanphongso@sgdtravinh.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 330 | 3867 538 Fax : N/A Email : vanphongso@sgdtravinh.edu.

Construction Department of Tra Vinh Province Address : No. 241 (old number 226) Tran Phu Street, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province Phone : (0294) 3862 544 Fax : (0294) 3863 249 Email : sxdtravinh@travinh.

Sở Xây Dựng Trà Vinh
May 31, 2021 · TAGS Tra Vinh

Sở Xây Dựng tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : Số 241 (số cũ 226) đường Trần Phú, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 544 Fax : (0294) 3863 249 Email : sxdtravinh@travinh.gov.

Tra Vinh Health Department
May 26, 2021 · TAGS Tra Vinh

Health Department Of Tra Vinh Province Address : 16A Nguyen Thai Hoc Street, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province Phone : (0294) 3862 399 Fax : (0294) 3864 255 Email : soytetv@travinh.gov.

Sở Y Tế Trà Vinh
May 24, 2021 · TAGS Tra Vinh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 16A đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 399 Fax : (0294) 3864 255 Email : soytetv@travinh.gov.

Transportation Department of Tra Vinh Province Address : 151 Nguyen Dang Street, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province Phone : (0294) 3840 356 Fax : (0294) 3850 028 Email : sgtvt@travinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 151 đường Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3840 356 Fax : (0294) 3850 028 Email : sgtvt@travinh.gov.

1 2 3